Toezicht op gemeenten

Sinds 1 oktober 2012 is het toezicht op gemeenten veranderd

Het Rijk houdt toezicht op de provincies en de provincies houden op hun beurt toezicht op de gemeenten en de waterschappen. Dit is het zogenaamde interbestuurlijk toezicht (IBT). Sinds oktober 2012 is met de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht (Wet RGT) het toezicht van de ene overheid op de andere overheid veranderd.

Taken

Met de nieuwe vorm van interbestuurlijk toezicht richten wij ons als toezichthouder voornamelijk op deze taken die gemeenten uitvoeren (medebewindstaken): financiën, water, omgevingsrecht, archieven, ruimtelijke ordening, huisvesten van vergunninghouders, archeologie en monumenten.

Risico's

De provincie houdt niet elk toezichtgebied even goed in de gaten houden en wil zich vooral concentreren op de risico's. Daarom heeft elke gemeente de taak om periodiek de risico's in beeld te brengen. Dat kan via een risicoanalyse. Hierdoor is het voor de gemeenteraad makkelijker om te beoordelen of het college van burgemeester en wethouders taken goed uitvoert. Verder is met de colleges afgesproken dat zij in termen van 'goed', 'matig' en 'slecht' verantwoording afleggen aan de raden. Dat gebeurt twee keer per jaar: bij de behandeling van de begroting en bij de behandeling van de jaarrekening. De informatie over de manier waarop gemeenten hun taken hebben uitgevoerd wordt daarna door de provincie beoordeeld.

Evaluatie

In het afgelopen jaar is het Groninger stelsel van interbestuurlijk toezicht geëvalueerd door prof. dr. J. de Ridder. Op basis van zijn aanbevelingen werken wij op dit moment aan verbetering van het toezicht.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over IBT? Neem dan contact met ons op via ibt@provinciegroningen.nl.

Downloads