Staatkundige rol van de provincie

De provincie als schakel tussen Rijk, gemeenten en inwoners

Samen met gemeenten en waterschappen, vormt de provincie de zogeheten 'lagere overheid'. De Grondwet bepaalt dat provincies en gemeenten hun eigen 'huishouding' mogen regelen, maar de regering en het parlement kunnen ook wettelijke taken opdragen.

Middenbestuur

De provincie wordt vaak 'middenbestuur' genoemd. Dit betekent dat we een schakel zijn tussen het Rijk en gemeenten. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van wettelijke taken die het Rijk aan gemeenten opdraagt, hebben we als provincie vaak een toetsende of goedkeurende rol. Bij maatschappelijke vraagstukken die over gemeentegrenzen heen gaan, kunnen we gebruik maken van onze wettelijke bevoegdheden om tot een oplossing komen. We doen dit het liefst in goed overleg.

We doen meer

Maar de provincie is niet alléén middenbestuur. We bepalen ook regels voor gemeenten, bedrijven en inwoners, bijvoorbeeld in een provinciale verordening. Daarnaast nemen we beleidsbeslissing aan de hand van plannen, zoals de Omgevingsvisie 2016-2020. Ook deze beslissingen zijn bindend.