Voorjaarsnota en algemene politieke beschouwingen

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bepalen de begroting voor de komende jaren

De financiële cyclus begint met de voorjaarsnota. Gedeputeerde Staten bieden de voorjaarsnota in het voorjaar aan. Ze doen hierin voorstellen voor nieuw beleid en bezuinigingen in de komende vier jaar. De informatie uit de jaarrekening is hierin meegenomen.

De algemene politieke beschouwingen zijn ieder jaar een belangrijk moment voor Provinciale Staten. Deze beschouwingen vinden eind juni plaats. De fractievoorzitters van Provinciale Staten debatteren dan met elkaar én met het college van Gedeputeerde Staten over het beleid van de komende vier jaar. Provinciale Staten maken in grote lijnen duidelijk hoe volgens hen de begroting van het komend jaar eruit moet zien. Ook kijken zij alvast vooruit naar de drie daarop volgende jaren. Dit alles doen zij op basis van de voorjaarsnota.

Wij hebben de opzet van onze Voorjaarsnota met ingang van 2016 gewijzigd. De nadruk ligt in de Voorjaarsnota nu veel meer op kaderstelling. De rapportage over de voortgang van de lopende begroting vindt niet langer plaats in de Voorjaarsnota, maar in de Najaarsnota (voorheen Integrale Bijstelling). De Najaarsnota verschijnt in september. Dan wordt ook de Digitale monitor bijgesteld. De presentatie van de Begroting is in november.

Terugblikken en vooruitkijken

In de Voorjaarsnota 2017 blikken Gedeputeerde Staten terug op de eerste helft van de collegeperiode 2015-2019. Daarnaast geven Gedeputeerde Staten voor de komende jaren verder vorm aan de ambities uit het Collegeakkoord 2015-2019 en creëren ze voldoende financiële armslag voor nieuw beleid in de volgende collegeperiode (2020-2023).

 

 

Downloads