Voorjaarsnota en algemene politieke beschouwingen

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bepalen de beleidsmatige en financiële kaders voor de komende jaren.

De financiële cyclus begint met de voorjaarsnota. Gedeputeerde Staten bieden de voorjaarsnota in het voorjaar aan. Ze doen hierin voorstellen voor nieuw beleid en bezuinigingen in de komende vier jaar. De informatie uit de jaarrekening is hierin meegenomen. 

De algemene politieke beschouwingen zijn ieder jaar een belangrijk moment voor Provinciale Staten. Deze beschouwingen vinden begin juli plaats. De fractievoorzitters van Provinciale Staten debatteren dan met elkaar én met het college van Gedeputeerde Staten over het beleid van de komende vier jaar. Provinciale Staten maken in grote lijnen duidelijk hoe volgens hen de begroting van het komend jaar eruit moet zien. Ook kijken zij alvast vooruit naar de drie daarop volgende jaren. Dit alles doen zij op basis van de voorjaarsnota.

In de Voorjaarsnota ligt de nadruk vooral op kaderstelling. De rapportage over de voortgang van de lopende begroting vindt plaats in de Najaarsnota die in september verschijnt. De presentatie van de Begroting is in november.

Laatste jaar collegeperiode 2015-2019

In de Voorjaarsnota 2018 geven Gedeputeerde Staten voor het laatste jaar van deze collegeperiode verder vorm aan de ambities uit het Collegeakkoord 2015-2019 en gaan ze door op de in de Voorjaarsnota 2017 ingeslagen weg om voldoende financiële armslag te creëren voor nieuw beleid in de volgende collegeperiode (2020-2023).

 

 

 

Downloads