Schatkistbankieren

De provincie leent geld uit aan andere overheden in Nederland

Per 1 januari 2014 is in ons land het zogeheten schatkistbankieren ingevoerd. Dat betekent dat lagere overheden, gemeenten en provincies, tijdelijk overtollig geld bij het ministerie van Financiën moeten parkeren. In het verleden gebeurde dat bij banken, maar de regeling voorziet er ook in dat provincies geld mogen uitlenen aan andere overheden. Hoe zit dat precies?

Waarom alleen geld uitlenen buiten de eigen provincie?

De provincies mogen alleen geld uitlenen aan overheden die buiten de eigen provincie liggen. Provincies houden ook toezicht op de gemeentefinanciën. Het zou raar zijn als we binnen onze eigen provincie maandag langskomen als geldverstrekker en woensdag als toezichthouder. Om die rolvermenging te voorkomen bepaalt de regeling dat het uitlenen van geld aan andere overheden alleen mag als er geen toezichtrelatie is.

Hogere renteopbrengst?

Het schatkistbankieren betekent dat wij het belangrijkste deel van ons geld bij het ministerie van Financiën moeten parkeren. De opbrengst daarvan is op dit moment erg laag. Dat houdt verband met de lage rentetarieven in Europa. Door het uitlenen aan medeoverheden maken wij een iets beter rendement en de medeoverheden lenen tegen een iets lager tarief dan dat ze aan de bank moeten betalen.

schatkist

Voldoende kennis in huis?

Wij hebben professionele financiële afdeling en een treasurystatuut. Voordat het schatkistbankieren werd ingevoerd hadden wij ook tijdelijk overtollig geld, dat wij op dat moment bij banken parkeerden.

Eigen geld inzetten voor projecten

Het geld dat we uitlenen gaat om zogenaamde bestemmingsreserves. Dit geld is vooral bestemd voor infrastructurele projecten. De provincies werken, anders dan bij het Rijk, met sluitende begrotingen. We hebben daardoor geen financieringstekorten. Het is bij ons de praktijk dat we eerst sparen en reserveren voor onze infrastructurele projecten. Het duurt enkele jaren voordat we zover zijn met de plannen en vergunningen voordat we de middelen ook kunnen uitgeven voor infrastructurele projecten. Een deel van het geld komt uit de verkoop van onze aandelen van Essent.
Onze zogenaamde vrije reserve, geld dat we nog vrij kunnen besteden, is ongeveer 30 miljoen euro.

Wat vindt het Rijk van deze ontwikkeling?

De provincies waren niet blij met de invoering van het schatkistbankieren bij het Rijk. Het IPO en de VNG hebben hierover vorig jaar gesproken met de minister van Financiën. De minister heeft vervolgens een opening geboden om aan medeoverheden uit te kunnen lenen.