Jaarrekening en jaarverslag

Verantwoording over de financiën van het afgelopen jaar

Met de jaarrekening leggen we verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar. Niet te verwarren met de begroting dat een voorstel is voor het komende jaar. De jaarrekening is bestemd voor Provinciale Staten en geeft een overzicht over hoe het geld het afgelopen jaar is verdeeld en voor welke uitgaven Provinciale Staten toestemming hebben gegeven. Het document gaat in op drie vragen die Provinciale Staten zichzelf stellen:

  • Wat hebben wij bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

De jaarrekening bestaat uit twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening zelf. De eerste drie hoofdstukken vormen samen het jaarverslag van de provincie. Dit zijn de hoofdstukken 2016 in vogelvlucht, Programmaverantwoording en Paragrafen. Het hoofdstuk 2016 in vogelvlucht gaat over de belangrijkste hoogtepunten van het afgelopen jaar. In de Programmaverantwoording staat een beleidsinhoudelijke verantwoording over de onderwerpen uit het Programmaplan van de begroting van afgelopen jaar. Het hoofdstuk Paragrafen bevat verplichte onderdelen die inzicht verschaffen in onder andere de financiële positie van de provincie.

Rapportage dienstverlening

De rapportage dienstverlening schetst een jaarlijks beeld over hoe wij omgaan met de burger, hoe snel wij bijvoorbeeld reageren op een melding, een factuur betalen of de telefoon opnemen. En hoe onze communicatiemiddelen gebruikt worden die wij inzetten om inwoners van Groningen te informeren en te betrekken bij het provinciale beleid.

Het maken van een rapportage over de dienstverlening is een wettelijke plicht van de commissaris van de Koning. Het is aan het college van Gedeputeerde Staten en aan Provinciale Staten om te beslissen wat er gebeurt met de conclusies, aanbevelingen en verbeteringen die ik heb geformuleerd.

Downloads