Financiële cyclus

Extra aandacht voor de provinciale financiën

Financiën spelen een belangrijke rol binnen de provincie. Bij het maken van beleid en het uitvoeren van projecten bekijken we altijd goed hoe we het geld het beste kunnen besteden. Op een aantal momenten in het jaar besteden we extra aandacht aan de financiën van de provincie. Samen vormen die de financiële cyclus.

Voorjaarsnota en Algemene politieke beschouwingen

De financiële cyclus begint met de Voorjaarsnota. Gedeputeerde Staten bieden de Voorjaarsnota in het voorjaar aan. Ze doen hierin voorstellen voor nieuw beleid en bezuinigingen in de komende vier jaar. De informatie uit de jaarrekening is hierin meegenomen. Tijdens de Algemene politieke beschouwingen gaan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten met elkaar in debat over de voorstellen in de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota is het financiële en beleidsmatige kader voor de begroting voor het komende jaar die Gedeputeerde Staten in oktober presenteren.

Najaarsnota

In september verschijnt de Najaarsnota (voorheen integrale bijstelling). Het college van Gedeputeerde Staten doet hierin voorstellen om het beleid aan te passen aan veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds het verschijnen van de Voorjaarsnota en de begroting.

Begroting

In de begroting stelt het college van Gedeputeerde Staten voor hoe we het geld in het volgende jaar kunnen besteden. Provinciale Staten bespreken deze voorstellen in november en stellen de begroting vast.

Jaarverslag en jaarrekening

Uiteindelijk verschijnen het jaarverslag en de jaarrekening in het voorjaar. Hierin leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de uitvoering van het beleid en geven ze aan of alle gestelde doelen zijn gehaald. Het jaarverslag en de jaarrekening laten ook zien of het gereserveerde geld toereikend is geweest. Tijdens de Dag van de Verantwoording bespreken Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten het jaarverslag en de jaarrekening.