Praten met de Staten

Datum: 8 mei 2019
Tijd: 16:00 uur - 17:00 uur
Verslag:
Locatie:Provinciehuis, Atrium
Bijzonderheden:Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Op 8 mei bent u van harte welkom om met Statenleden te praten over onderstaande onderwerpen die in mei op de agenda van een Statencommissie staan. Praten met de Staten is een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen in gesprek kunnen gaan met de Groninger Statenleden. Kijk voor informatie op www.pratenmetdestaten.nl of neem contact op met de Statengriffie.

Onderwerpen in mei op de agenda van een Statencommissie:

 • Realisatiebesluit van de reactivering van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal
 • Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum
 • Hoofdlijnen dienstregeling 2020
 • Deelname OV-bureau aan de GR BVO Publiek Vervoer
 • Plan van Aanpak commissie Hertogh - Ring Zuid
 • Nota Grondbeleid
 • Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020
 • Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019 - Versterkingsopgave en NPG
 • Evaluatie subsidieregeling toeristische themaroutes provincie Groningen
 • TenneT 380kV - Stand van zaken procedure en landschaps- en natuurcompensatie
 • Stand van zaken realisering veiligheidsnormen regionale waterkeringen
 • Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019
 • Advisering vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020
 • Integraal VTH jaarprogramma en jaaropdracht 2019
 • Zienswijze GS op het herindelingsadvies Appingedam, Delfzijl en Loppersum (Eemsdelta)
 • Stand van zaken pilot tiltmeters
 • Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen
 • Voordracht Jaarrekening 2018 en de 9e wijziging van de Begroting 2019
 • Kaderbrief 2019 - Financiële ontwikkelingen provincie Groningen
 • Jaarstukken verbonden partijen
 • Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020
 • Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
 • Concept begroting Waddenfonds 2020 en Jaarstukken 2018
 • SNN Jaarstukken 2018 gewijzigde SNN Begroting 2019 en SNN-Begroting 2020
 • Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019
 • Kaders ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 van het OV-bureau Groningen Drenthe
 • Ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau
 • SNN - Algemene subsidieregeling mandaatbesluit en intrekking oude regelingen