Statencommissie 26-06-2019

Datum: 26 juni 2019
Tijd: 10:30  uur
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/627418/Statencommissie%2026-06-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Vervolg statencommissie.

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 3 of 10 juli 2019: als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Mededelingen commissievoorzitter

A.12

Voordracht zienswijze begroting NRK

A.13

Brief Input voor zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019/2020, 18 juni 2019

De commissie wordt in de gelegenheid gesteld input mee te geven aan het college van GS voor het opstellen van een zienswijze. GS legt de door hen opgestelde zienswijze voor aan de Staten. De Staten kunnen dan besluiten of GS de zienswijze mede namens de Staten kunnen indienen.

A.14

Bespreeknotitie voorstel programmakaders Nationaal Programma Groningen

De bespreking in de commissie is een oriënterende bespreking tussen de fracties onderling als opmaat naar de gezamenlijke bespreking met de raden in het middagprogramma van de radenconferentie op 29 juni. Door middel van (gezamenlijke) moties kunnen de raden en Staten vóór het zomerreces input meegeven voor de uitwerking van het NPG. Voor de Staten is dat voorzien op 10 juli 2019.

A.15

Voordracht Nota Grondbeleid, 18 juni 2019

K146

A.16

Brief Afdoening motie Geitenstop provincie Groningen, 19 juni 2019

De commissie wordt gevraagd te beoordelen of de motie afdoende is uitgevoerd.

A.17

Voordracht Voorjaarsmonitor 2019 en Kadernota 2019-2023, 11 juni 2019

Bespreking in de commissie vindt plaats in één termijn. De kadernota wordt besproken in de Statenvergadering van 3 juli 2019. K13652

A.17.1

Brief van GS aan PS mbt. voorkeursaanbieder stationscontract

2019-041172