Statencommissie 22-05-2019

Datum: 22 mei 2019
Tijd: 10:30  uur
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/627380/Statencommissie%2022-05-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Vervolg statencommissie.

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 29 mei 2019, als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Mededelingen commissievoorzitter

A.11

Voordracht Bestuursovereenkomst Nationaal Programma Groningen , 10 april 2019

K13560

A.13

Kaderbrief 2019 - Financiële ontwikkelingen provincie Groningen, 20 maart 2019

K13652

A.14

Jaarstukken verbonden partijen

Het Waddenfonds, Havenschap Groningen Seaports, SNN, Omgevingsdienst Groningen, OV-bureau Groningen Drenthe, Prolander, Regio Groningen-Assen en de Noordelijke Rekenkamer leggen jaarlijks in mei/juni hun (ontwerp)begroting van het volgende jaar voor aan provinciale staten van Groningen. Per verbonden partij wordt door het college een voordracht opgesteld aan de hand waarvan provinciale staten in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze op de betreffende begroting af te geven. In een aantal gevallen wordt ook de jaarrekening van de verbonden partij voor een zienswijze voorgelegd. In het geval van de Regio Groningen-Assen worden de jaarstukken alleen ter kennisname aan provinciale staten gestuurd, middels een brief.

A.15

Voordracht over SNN - Algemene subsidieregeling, mandaatbesluit en intrekking oude regelingen, 2 april 2019

K14929

A.16

Sluiting

A.12.1

Gesprek met de accountant over het verslag van bevindingen n.a.v. de controle van de jaarrekening 2018

Annotatie bij het agendapunt: Overleg tussen de commissie en de accountant (de heren D.E. Engwerda en L.M. de Vries van EY) over het verslag van bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2018. In het RvO is bepaald dat een daartoe aangewezen Statencommissie kan worden belast met het onderzoek naar het door of namens GS gevoerde financieel beheer en beleid, de jaarrekening en het verslag. Deze commissie voert ook periodiek overleg met de accountant (art 44, derde lid, RvO).

A.12.1a

Brief Rapportage Uitkomsten controle en overige informatie 2018, 17 mei 2019

K6480

A.12.1b

Accountantsverslag 2018

A.12.2a

Voordracht Jaarrekening 2018 en de 9e wijziging van de Begroting 2019

Annotatie bij het agendapunt: - Er is een schriftelijke ronde voor technische vragen over de jaarrekening. Tot maandag 13 mei om 10.00 uur kunnen vragen worden gemaild aan de Statengriffie. De vragen worden door de Statengriffie doorgeleid. De ambtelijke beantwoording wordt uiterlijk verwacht op vrijdag 17 mei en toegevoegd aan Ibabs. - De geheime GREX Blauwestad (bijlage bij de voordracht) ligt ter inzage in de Statenkast. - Bespreking in de commissie vindt plaats in één termijn. De jaarrekening is ook een bespreekstuk in de Statenvergadering. - Het rapport van bevindingen van de accountant en de reactie van GS worden nog verwacht en na ontvangst beschikbaar gesteld. K6480

A.12.2b

Brief Aanpassingen Rekening 2018, 21 mei 2019

K6480

A.12.2c

Beantwoording Statenvragen Rekening 2018

A.14.1

Voordracht Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020, 16 april 2019

K3402

A.14.2

Voordracht over (de zienswijze) op de Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen, 16 april 2019

K3403

A.14.3

Voordracht Concept begroting Waddenfonds 2020 en Jaarstukken 2018, 23 april 2019

K690

A.14.4

Voordracht Ontwerp Programmabegroting 2020 en Jaarstukken 2018 Prolander, 10 april 2019

K2637

A.14.5

Brief Jaarstukken Regio Groningen-Assen 2019, 23 april 2019

K7269

A.14.6

Brief Kaders ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 van het OV-bureau Groningen Drenthe, 16 april 2019

K3875

A.14.7

Voordracht Ontwerpbegroting 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe, 7 mei 2019

K3875

A.14.8a

Voordracht SNN Jaarstukken 2018, gewijzigde SNN Begroting 2019 en SNN-Begroting 2020, 23 april 2019

K!5196

A.14.8c

definitieve stukken accountant SNN