Statencommissie 19-06-2019

Datum: 19 juni 2019
Tijd: 10:30  uur
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/627417/Statencommissie%2019-06-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 3 of 10 juli 2019: als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Opening

A.02

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda / spreektijdregeling

A.03

Vragen over ingekomen brieven onder B en D

A.04

Toezeggingenlijst

A.05

Mededelingen

A.06

Voordracht Realisatiebesluit extra Sneltrein Groningen - Winschoten, 17 mei 2019

K5708

A.07

Brief Rapportage T1-2019 Aanpak Ring Zuid, 21 mei 2019

K2860

A.08

Voordracht Financiering grondaankopen N33-Midden, 22 mei 2019

K1280

A.09

Brief commissie geschiedenis provinciale staten van Groningen, 19 maart 2019

K14859

A.10.a

Agenderingsverzoek Schadeafhandelingstermijn

Agendering onder voorbehoud van instemming statencommissie bij de regeling van werkzaamheden. De brief onder A.10.b valt onder dit agendapunt. K13623

A.10.b

Brief Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 5 juni 2019

.

A.11

Agenderingsverzoek Fracken kleine gasvelden

Agendering onder voorbehoud van instemming statencommissie bij de regeling van werkzaamheden.

B

BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN - ter kennisname

De brieven die hieronder zijn opgenomen staan ter kennisname op de agenda.

B.1

Brief Beantwoording vragen over beschikbaarheid en nuttige toepassing biomassa, 26 april 2019

K1267

B.2

Brief Stand van zaken Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden, 7 mei 2019

K4424

B.3

Brief Advies aan de minister van EZK inzake vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020, 7 mei 2019

K13564

B.4

Brief Reactie regio Groningen op advies waardevermindering, 17 mei 2019

K13563

B.5

Brief Aanvragen Nationaal Programma Groningen mei 2019, 21 mei 2019

K13560

B.6

Brief Besluit versterking gebouwen Groningen, 21 mei 2019

K13561

B.7

Brief Besluitvormingsproces Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieen, 22 mei 2019

K1261

D

BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners / organisaties / andere overheden e.d.) - ter kennisname

De brieven die hieronder zijn opgenomen staan ter kennisname op de agenda.

D.01.a

Email dd. 23-4-2019 - Reactie op uitzending van Monitor op 1e Paasdag over het verzakte Groningen

D.02.a

Email dd. 24-4-2019 - Regio Groningen - Assen meer slagkracht zie Amsterdam en Arnhem - Nijmegen.

D.03.a

Email dd. 24-4-2019 - Ook via de route Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg - Berlijn in 4 uur per spoor. Lelylijn TEN-T

D.04.a

Brief dd. 23-4-2019 - Verzoek aandacht voor ondermijning van de bestuurlijke helderheid inzake de zoutwinningsproblematiek in de provincie Groningen

D.05.a

Email dd. 26-4-2019 - Amsterdam - Berlijn 4 uur = Lelylijn TEN-T doorgetrokken tot en met Hamburg

D.06.a

Brief dd. 30-4-2019 - Projecten Hijsschroefkraan, Architectuur

D.07.a

Email dd. 3-5-2019 - schadedossier van Groningen, dossier 843 Hoorzitting inwerking aardbevingen op gebouwen

D.08.a

Email dd.1-5-2019 - Eindhoven voorbeeld voor Groningen Ariport Eelde

D.09.a

Email dd. 1-5-2019 - Programma Hoogfrequent Spoor - Noord-Nederland op zijspoor- Nedersaksenlijn.

D.10.a

Email dd. 1-5-2019 - Lelylijn en Wunderline; eindevaluatie HSl-Zuid leermoment Noord-Nederland

D.11.a

Email dd. 1-5-2019 - ERMTS casus Wunderline en trein 0,5 uur sneller Amsterdam -Groningen-Leeuwarden

D.12.a

Email van Zorgbelang dd. 30-4-2019 - Jaarverslag en kerngegevens Zorgbelang Groningen

D.13.a

Email - Spoorgoederenvervoer 2040 en Duits onderzoek modal shift van vrachtwagen naar trein

D.14.a

Email - Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg - Berlin = 4 uur per trein

D.15.a

Email dd. 9 mei 2019 - Wel analyse maar geen gemeenschappelijke visie op mobiliteit tot 2040

D.16.a

Email dd.9-5-2019 - Mobiliteitsvisie Brede Regio Utrecht voorbeeld voor Regio Groningen - Assen

D.17.a

Email dd. 9-5-2019 - verzoek om provinciale Meerjaren Investeringen Transport

D.18.a

Email dd. 9-5-2019 - A 28 Hoogeveen - Meppel ook probleem Provincie en Gemeente Groningen

D.19.a

Ministerie van BZK - Circulaire betr. toepassen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digtiale verkeeer met het rijk

D.20.a

De Buurtvereniging Woldwijck, bewoners van Woldwijck-Oost - zienswijzen en bezwaren tegen bestemmingsplan kindcentrum Woldwijck 2 te Hoogezand

D.21.a

Brief d.d. 10-05-19 - afschrift van brief aan Gemeente Midden-Groningen betreffende zienswijze inzake de locatie van het Kindcentrum aan Woldwijck 2 te Hoogezand

D.22.a

Brief d.d. 11-05-19 Stichting Platform Storm - verzoek weigeren transporten ikv de Wegenverkeerswet voor de bouw van windturbines ivm aanleg windpark De Drentse Monden Oostermoer

D.23.a

Brief - zienswijze inzake meldpunt Roma en Sinti

D.24.a

Email d.d. 14-05-19 - Nedersaksenlijn en Leylijn beide hard nodig voor Noordoost-Nederland in landsdeel spooragenda 2020 -2040

D.25.a

Suiker Unie Groningen - afschrift brief aan GS Groningen betr. steun voor het onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7

D.26.a

Email - Vaarweg Lemmer - Delfzijl in context met Duits Masterplan Binnenvaart

D.27.a

Email - Overname sprinterdiensten Zwolle - Groningen-Leeuwarden na 2024

D.28.a

Email - Internationale spooragenda Noordoost-Nederland (Lelylijn, Wunderline en Nedersaksenlijn - MIRT)

D.29.a

Mail mbt verbetering spoor en opheffen spoorweg overgangen in beide sporen redacted

2019-040735

D.30.a

Mail mbt. Spooraansluitingen met Duitsland in zake grensoverschrijdende projecten met Duitsland

2019-042598

D.31.a

Brief IPO 25 april 2019

2019-042630

D.32.a

Mail 23-5-2019 mbt. aanpak ring Zuid reacted

2019-043562

D.33.a

Email 28-5-2019 - Botlekbrug casus zelfde systeemfouten als bij de Aanpak Ring Zuid

D.34.a

Email 4-6-2019 - Aanpak Ring Zuid zie Botlekbrug, Zuidasdok en Zeesluis IJmuiden