Statencommissie 15-05-2019

Datum: 15 mei 2019
Tijd: 10:30  uur
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/627376/Statencommissie%2015-05-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn opgenomen in de toelichting per bespreekpunt.

 

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 29 mei 2019, als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Opening

A.02

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda / spreektijdregeling

A.03

Vragen over ingekomen brieven onder B en D

A.04

Toezeggingenlijst

A.05

Mededelingen

A.06

Voordracht Realisatiebesluit van de reactivering van de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal, 12 maart 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 29 mei 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van Groninger Belang. K1593

A.07

Voordracht Verzoekbesluit tot onteigening ten behoeve van de Fietsroute Plus Groningen-Winsum, 19 maart 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 29 mei 2019. K13788

A.08

Brief Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling busvervoer 2020 van het OV-bureau Groningen Drenthe, 7 mei 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de brief gaat ter kennisname naar de statenvergadering van 29 mei 2019. K3875

A.09

Voordracht Deelname OV-bureau aan de GR BVO Publiek Vervoer, 16 april 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 29 mei 2019. K3875

A.10

Brief Plan van Aanpak commissie Hertogh - Ring Zuid, 28 maart 2019

Advies statencommissie 15 mei 2019: het onderwerp gaat als bespreekpunt naar de statenvergadering van 29 mei 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren. K2860

B

BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN - ter kennisname

De brieven die hieronder zijn opgenomen staan ter kennisname op de agenda.

B.01

Brief Nota Grondbeleid, 26 februari 2019

K146

B.02

Brief Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020, 12 maart 2019

K13564

B.03

Brief Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 11 maart 2019 - Versterkingsopgave en NPG , 12 maart 2019

K13559

B.04

Brief Evaluatie subsidieregeling toeristische themaroutes provincie Groningen, 13 maart 2019

K2515

B.05

Brief TenneT 380kV - Stand van zaken procedure en landschaps- en natuurcompensatie, 13 maart 2019

K12516

B.06

Brief Stand van zaken realisering veiligheidsnormen regionale waterkeringen, 26 maart 2019

K322

B.07

Brief Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019, 2 april 2019

K2048

B.08

Brief Advisering vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020, 5 april 2019

K13564

B.09

Brief Integraal VTH jaarprogramma en jaaropdracht 2019, 8 april 2019

K8276

B.10

Brief Zienswijze GS op het herindelingsadvies Appingedam, Delfzijl en Loppersum (Eemsdelta), 9 april 2019

K15099

B.11

Brief Stand van zaken pilot tiltmeters (toezegging cie BFV 30 januari 2019, 9 april 2019

K13564

D

BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners / organisaties / andere overheden e.d.) - ter kennisname

De brieven die hieronder zijn opgenomen staan ter kennisname op de agenda.

D.01.a

email - behoud weidevogels in de provincie Groningen

D.02

Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Handleiding basisscan integritiet kandidaat-bestuurders

D.03.a

Email van de Gemeente Midden-Groningen - aangenomen motie Nationaal Programma Groningen, raad Midden-Groningen(a)

D.04.a

Email - Verdieping van de luchtvaartnota en gevolgen voor Groningen Airport Eelde

D.05.a

Email - Voortgangsrapportage NVOB betalen in openbaar vervoer

D.06.a

Email - Toezending kamerstukken onderzoek ACM over betaalmarkt openbaar vervoer

D.07

Brief ministerie van Justitie en Veiligheid - Screenen politieke ambtsdragers informatie over VOG als belangrijk instrument

D.08.a

Email - Groningen, een politieke witwas operatie

D.09.a

Email - Afschrift brief aan dhr. Paas betr. veiligheid Zuidelijke Ringweg

D.10.a

Bewonersvereniging Blokstad en LTO, Appingedam - Besluit voorkeursalternatief verdubbeling N33 in relatie tot Plan van aanpak Farmsumerweg van de gemeente Appingedam

D.11.a

Email Aanbieding jaarstukken 2019 Regio Groningen-Assen.(a)_redacted

D.12.a

Email - Afschrift brief betr. afwijzing WOB opvragen rapport commissie Hertogh betr. Zuidelijke Ringweg

D.13.a

Provincie Drenthe - Bijgevoegd 2 brieven voor de (zittende) statenleden betr. vertrek voorzitter Noordelijke Rekenkamer(a)_redacted

D.14.a

email - Spoorlijn Groningen-Delfzijl - Veendam - Stadskanaal - Emmen - Eschede-Rheine waar Brink verkeerd zit

D.15.a

Brief - Projecten rioolgemaal opdroogmachine tankreservoirfabriek en architectuur

D.16.a

Vereniging Groninger Monument Eigenaren - Afschrift brief aan Minister Wiebes betr. integrale aanpak gebouwd erfgoed in het aardbevingsgebied

D.17.a

email dd. 29-3-2019 - Lelylijn slaagt alleen als TEN-T verbinding Hamburg - Bremen -Groningen - Amsterdam

D.19.a

Email van Pricewaterhousecoopers Accountants, Groningen dd. 27-3-2019 - Overdrachtsdocument voor de nieuwe statenleden provincie Groningen

D.20.a

Email van Onafhankelijke Raadsman, Loppersum betr. jaarrapportage 2018

D.21.a

Email dd. 3-4-2019 - Besluit Landtag Niedersachen voor betere samenwerking met Nederland; rol van de provincies

D.22.a

Email dd. 2-4-2019 - zuidelijke ringweg A 7 - N 7 -A 28 te Groningen en N 33 midden Zuidbroek-tot Eemskanaal te Appingedam

D.23.a

Email dd. 4-4-2019 - Overname sprinters van de NS in 2025

D.24.a

Email dd. 4-5-2019 - Kamerbrief Agrarische Leegstand

D.25.a

Email dd. 4-5-2019- Rapportage Prorail 'Staat van Infra 2017

D.26.a

Email dd. 4-4-2019 - SDE+ regeling en de industrie in Groningen

D.27.a

Projecten Rioolgemaal en Elektricititeitscentrale

D.28.a

Email van Waddenfonds 4-9-2019 - aanbieding Begroting 2020 en jaarstukken 2018 Waddenfonds

D.29.a

Email 4-4-2019 - Publiek Vervoer belangrijke Kamerstukken 15 maart 2019

D.30.a

email dd.5-4-2019 - Onrust onder bewoners de Wijert aangaande de werkzaamheden rond de nieuwe Ringweg Zuid

D.31.a

Waterschap Noorderzijlvest - Verzoek onttrekken van de onderhoudsweg Dijkweg te Holwierde aan de openbaarheid

Deze brief is in handen gesteld van het college ter behandeling/beantwoording.

D.32.a

Email 9-4-2019 - Internationaal spoor in context route Afsluitdijk naar Amsterdam Schiphol

D.33.a

IPO - Brief aan PS en Griffie - welkom aan alle statenleden

D.34.a

Groningen Seaports, Delfzijl - Begroting 2020 Gemeentelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

D.35.a

Groningen Seaports, Delfzijl - Programmaverantwoording en jaarrekening 2018 Gemeentelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

D.36.a

OV Bureau Groningen Drenthe - Verzoek instemming te verlenen voor deelname van OV-bureau in gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer

D.37.a

Email van Stichting Laagfrequent Geluid dd. 15-4-2019 - Jaarrapportage 2018

D.38.a

Email van Bout Advocaten, Groningen dd.16-4-2019 - Verzoek om informatie namens maatschap Bos Berghuis te Holwierde inz. ontrekken aan de openbaarheid gedeelte van de Dijkweg

Deze brief is in handen gesteld van het college ter behandeling/beantwoording.

D.39.a

Email dd. 17-4-2019 - Geen gemeenschappelijk visie op gebied transport & logistiek + bijbehorende infrastructuur

D.40.a

Email dd. 17 april 2019 - contoleren trekkracht schroef ankers verdiepte zuidring -tunnel zuidring

D.41.a

Email van Zorg Innovatie Forum 17-04-2019 - informeren over de huidige ontwikkelingen rond de participatie van ouderen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel

D.42.a

Email dd. 19-4-2019 - RLI Luchtvaartadvies bouwsteen lobby Lelylijn.pdf