Ruimte, natuur en leefbaarheid 23-01-2019

Datum: 23 januari 2019
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:D. Ram
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/587995/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2023-01-2019
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

5 minuten per fractie en 20 minuten voor het college van Gedeputeerde Staten.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Actualisatie Omgevingsvisie en - verordening provincie Groningen

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 23 januari 2018: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar provinciale staten van 6 februari 2019. Dit bespreekstuk betreft de stukken onder 7a1 en 7a2. Met deze voordrachten worden Provinciale Staten gevraagd de wijzigingen in het kader van de actualisatie van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening 2016 vast te stellen. Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld. Toen is afgesproken dat bij nieuw beleid of beleidsaanpassingen gekozen wordt voor een regelmatige actualisatie van de Omgevingsvisie en/of Omgevingsverordening. In 2017 zijn de Omgevingsvisie en -verordening op een aantal onderdelen aangepast. Nu is er weer aanleiding om de visie en verordening op een aantal onderdelen aan te passen. De voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie betreffen de thema's gaswinning, ruimte, natuur en landschap, water, mobiliteit, energie en milieu. De voorgestelde aanpassingen van de verordening zijn juridisch/technisch van aard, komen voort uit recente jurisprudentie of komen tegemoet aan problemen in de uitvoeringspraktijk. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering van 6 februari 2019.

7.a.1

Voordracht Vaststelling van de wijzigingen in het kader van de actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 (2018-55), 11 december 2018

K116

7.a.2

Voordracht Vaststelling van de wijzigingen in het kader van de actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (2018-56), 11 december 2018

K116

7.b

Brief Uitvoering VTH Noord Nederland Brzo+ 2017, 16 oktober 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 23 januari 2018: de brief gaat ter kennisname naar provinciale staten van 6 februari 2019. Op 28 september 2016 hebben Provinciale Staten vijf van de zes aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer overgenomen, vermeld in het rapport 'Provinciale grip op Groningse bedrijven met grote risico's voor hun omgeving'. Provinciale Staten hebben het college van Gedeputeerde Staten opgedragen de overgenomen aanbevelingen uit te voeren. Aanbeveling 5 luidt: informeer Provinciale Staten beter over het toezicht op majeure risicobedrijven door naast informatie over bedrijfsvoering van de ODG vooral informatie te verstrekken over de uitvoering van de VTH-taken. Ook is aanbevolen om op langere termijn te streven naar een noordelijke maat waarin het uitvoerings- en kwaliteitsniveau voor de majeure risicobedrijven van de drie Noordelijke omgevingsdiensten uniform wordt vastgelegd (aanbeveling 2). Daarnaast heeft de Rekenkamer aanbevolen om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven ten minste eenmaal per jaar te bespreken met de verantwoordelijk gedeputeerde (aanbeveling 6). Met de bespreking van deze brief en bijbehorende rapportages kunnen de Staten hun controlerende rol invullen en beoordelen hoe het gaat met de uitvoering en effectiviteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. (K2186)

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 23 januari 2018: de ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in provinciale staten van 6 februari 2019.

8.a

Brief Prestatiekader RWLP Regio Oost-Groningen 2018-2023, 4 december 2018

K13105

8.b

Brief ESD en luchtmetingen, 5 december 2018

K13293

8.c

Brief Voortgangsrapportage 'Uitvoering Convenant Transitie Garnalenvisserij en Natuurambitie Waddenzee', 18 december 2018

K13311

8.d

Brief Partiele herziening provinciaal inpassingsplan Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, 18 december 2018

K12226

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 23 januari 2018: de ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in provinciale staten van 6 februari 2019.

9.a

Email (geanonimiseerd) van Stichting de Hoge Veluwe, Hoenderloo d.d. 1-11-2018 - Verzoek aandacht voor het Memorandum herstructurering van WBE's in Nederland

9.b

Email (geanonimiseerd) van Klankbordgroep Milieu Borgsweer d.d. 5-1-2018 - Vezels bij ESD geconstateerd

10

Sluiting