Provinciale Staten 19-12-2018

Datum: 19 december 2018
Tijd: 09:30  -  14:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/488718/Provinciale%20Staten%2019-12-2018
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

De heer Schoenmaker is geïnstalleerd als statenlid namens de fractie van de PvdA. De heer Schoenmaker volgt de heer Van der Goot op.

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Vervolg proces nieuw beleid duurzame energie

Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en 1 motie verworpen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Fractie KaateeFractie(s) voor: VVD, Fractie KaateeFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVDFractie(s) tegen: PVV, Fractie Kaatee
3.b

Vaststelling voorkeursalternatief verdubbeling N33-Midden

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en 2 moties verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de PVV, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de Fractie Kaatee tegen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): CDA, SP, Fractie Kaatee, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: D66
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Fractie Kaatee, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, SP, VVD, Partij voor de Dieren
3.c

Wijziging en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling SNN

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend dat na stemming is aangenomen. Het geamendeerde besluit bij de voordracht is vastgesteld met algemene stemmen. De fractie van Groninger Belang heeft een aantekening / stemverklaring afgegeven bij het besluit.

Amendement(en)

3.d

Beroepsgang Raad van State instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019

Tijdens de beraadslaging zijn geen moties of amendementen ingediend. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de VVD tegen.

3.e

Nationaal Programma Groningen

Bij de regeling van werkzaamheden is dit onderwerp toegevoegd aan de agenda. Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier (2018-47), 16 oktober 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.b

Voordracht Vaststelling wijziging van de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing provincie Groningen (2018-48), 16 oktober 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.c

Voordracht Vaststelling van het Normenkader voor de rechtmatigheidstoets 2018 en de goedkeurings- en rapporteringstoleranties t.b.v. accountantscontrole op de Jaarrekening 2018 (2018-49), 16 oktober 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.d

Voordracht Realisatiebesluit voor de Wunderline (2018/50), 30 oktober 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.e

Voordracht Realisatiebesluit herinrichting Winsum (2018/51), 30 oktober 2018

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de Partij voor de Dieren tegen.

4.f

Voordracht Financieringsstatuut 2018 (2018-53), 13 november 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

5

Ingekomen brieven - ter kennisneming

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen, uitgezonderd de nagekomen brief onder 5.c. De nagekomen brief heeft betrekking op een bespreekpunt op deze agenda en is om die reden hier opgenomen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a, 5.b. en 5.c. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

5.c

Ingekomen brieven van derden - nagekomen

5.c.1

Brief van de Bewoners vereniging Blokstad e.a. - Vaststelling voorkeursalternatief verdubbeling N33

6

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 14 november zijn vastgesteld.

7

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

8

Sluiting