Provinciale Staten 13-03-2019

Datum: 13 maart 2019
Tijd: 09:30  -  18:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/588002/Provinciale%20Staten%2013-03-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen.

De agenda is gevuld aan de hand van de adviezen uit de statencommissies van 27 februari en 6 maart 2019 en het presidium van 6 maart 2019.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Regionale oproep aan Tweede Kamer inz. schade en versterking

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Fractie KaateeFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Fractie KaateeFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP
3.b

Vervolgproces ontwerp Klimaatakkoord / Intentieverklaring regionale energiestrategie

Motie(s)

3.c

Uitbreiding camping Wedderbergen

3.d

Uitkomsten bestuurlijk overleg rijk-regio - BO MIRT

Motie(s)

3.e

Onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring West

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: PVV, Groninger BelangFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
3.f

Voorstel vreemd a.d. orde (D66): Een inclusieve samenleving, artikel 1 in de provinciehal

Motie(s)

3.g

Voorstel vreemd a.d. orde (PvdA): Geitenstop

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): GroenLinksFractie(s) voor: D66, GroenLinks, Fractie Kaatee, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, Groninger Belang, PVV, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenFractie(s) voor: Partij voor de DierenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
4

Hamerstukken

4.a

Aanbevelingen rekenkamerrapport Energie in transitie (2019-1)

4.b

Voordracht Afkoopsom bij overdracht areaal na realisatie project Groot Onderhoud N363 (2019-2)

4.c

Voordracht Projectvoorstel Cybersecurity Noord Nederland (2019-3)

4.d

Voordracht Vaststelling Wadloopverordening Groningen 2019 (2019-4), 29 januari 2019

4.e

Voordracht Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Prolander, 5 februari 2019 (2019-5)

4.f

Voordracht Voorbereiding accountantsdiensten 2019, 5 februari 2019 (2019-6)

Advies commissie Bestuur van 6 maart 2019: Het onderwerp gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 13 maart 2019.

4.g

Voordracht Reglement van orde PS provincie Groningen en verordeningen burgerinitiatief en ambtelijke bijstand (2019-7)

4.h

Voordracht Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Groningen 2019 (2019-8), 26 februari 2019

4.i

Voordracht Herdenken en vieren van het 75 jaar bevrijding (2019-9), 5 maart 2019

4.j

Voordracht Wijziging vergaderschema PS 2019 (2019-10)

5

Ingekomen brieven

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

8

Sluiting