Provinciale Staten 08-02-2019

Datum: 8 februari 2019
Tijd: 17:00  -  17:45  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/605944/Voortzetting%20Provinciale%20Staten%2008-02-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Voortzetting geschorste vergadering d.d. 6 februari.

De besluitvorming is per agendapunt opgenomen in de toelichting.

1

Heropening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Provinciale staten hebben ingestemd met ordevoorstel. Bij de regeling van werkzaamheden wordt voorgesteld de geagendeerde bespreekpunten 3.c 'Regionale oproep aan Tweede Kamer inz. schade en versterking'; 3.f 'Onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring West'; en 3.g 'Voorstel Partij voor de Dieren: Carnivoor, geef het door!' en de punten 5 en 6 te verplaatsen naar de statenagenda van maart. Tevens wordt voorgesteld om onder agp. 3 de beraadslaging voort te zetten na de schorsing van woensdag 6 februari jl.

3

Bespreekpunt (voortzetting 6 februari)

Tijdens de beraadslaging zijn geen moties ingediend.

3.c

Regionale oproep aan Tweede Kamer inz. schade en versterking

Ordevoorstel regeling van werkzaamheden (agp. 2): Het onderwerp wordt tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019 geagendeerd. Advies commissie Bestuur, financiën en veiligheid d.d. 30 januari 2019: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019.

3.f

Onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring West

Ordevoorstel regeling van werkzaamheden (agp. 2): Het onderwerp wordt tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019 geagendeerd. Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de brief gaat als bespreekstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van de PVV.

3.g

Voorstel Partij voor de Dieren: Carnivoor, geef het door!

Ordevoorstel regeling van werkzaamheden (agp. 2): Het onderwerp wordt tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019 geagendeerd. Het voorstel is bij de regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda op 6 februari 2019 toegevoegd aan de agenda.

4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Aanbevelingen rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Werkt Het?' (2018-57)

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.b

Voordracht Financiering grondmobiliteit-bedrijfsverplaatsing Groningen-Winsum (2018-62)

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld. Aantekening Partij voor de Dieren.

4.c

Voordracht Integreren van de najaarsnota in de digitale monitor (2018-61)

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.d

Voordracht Onderzoek minimaal benodigd weerstandsvermogen en Kadernota Risicomanagement provincie Groningen (2018-60)

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld.

4.e

Evaluatie Investeringsfonds Groningen en tijdelijk uitbreiden fondsvermogen (2018-59)

Het besluit bij de voordracht is zonder beraadslaging of stemming vastgesteld. Aantekening Groninger Belang en Partij voor de Dieren.

5

Ingekomen brieven

Ordevoorstel regeling van werkzaamheden (agp. 2): Het onderwerp wordt tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019 geagendeerd. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Notulen voorgaande vergadering

Ordevoorstel regeling van werkzaamheden (agp. 2): Het onderwerp wordt tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019 geagendeerd.

7

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

8

Sluiting