Provinciale Staten 06-02-2019

Datum: 6 februari 2019
Tijd: 09:30  -  16:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/587996/Provinciale%20Staten%2006-02-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De vergadering is geschorst tot vrijdag 8 februari 17.00 uur.

De besluitvorming op 6 februari is per agendapunt in de toelichting opgenomen. De niet-behandelde agendapunten zijn bij het vervolg op 8 februari opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Voorstel vreemd aan de orde, ingediend door de Partij voor de Dieren. Agendering onder voorbehoud van instemming door tenminste 1/3 van de aanwezige leden van Provinciale Staten. Het voorstel is met instemming van Provinciale Staten toegevoegd aan de agenda (agp. 3.g) Voorstel afvoeren als bespreekstuk van agenda: 3.d en 3.e. Provinciale Staten hebben ingestemd met het voorstel. De voordracht onder agp. 3.d is verplaatst naar de hamerstukken onder agp. 4.e.

3

Bespreekpunten

3.a

Actualisatie Omgevingsvisie en - verordening provincie Groningen

Tijdens de beraadslaging zijn 5 amendementen ingediend en 2 moties. 1 amendement is ingetrokken. Na stemming is 1 amendement aangenomen en zijn 3 amendementen verworpen. Na stemming zijn beide moties aangenomen. Het besluit bij de voordracht Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen. Het geamendeerde besluit bij de voordracht Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, ChristenUnieFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Partij voor het Noorden, ChristenUnieFractie(s) tegen: CDA, D66, GroenLinks, Fractie Kaatee, VVD, PVV
  • Status: AangenomenIndienende fractie: ChristenUnieMede-indienende fractie(s): CDA, VVDFractie(s) voor: PVV, VVD, Groninger Belang, D66, ChristenUnie, CDA, Fractie Kaatee, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren

Amendement(en)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: PVV, Groninger BelangFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD, D66
  • Status: AangenomenIndienende fractie: Partij voor het NoordenMede-indienende fractie(s): PvdA, Partij voor de Dieren, PVVFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: VVD
3.a.1

Voordracht Vaststelling van de wijzigingen in het kader van de actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 (2018-55)

3.a.2

Voordracht Vaststelling van de wijzigingen in het kader van de actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (2018-56)

3.b

Advies commissie Hertogh - Aanpak Ring Zuid

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 3 moties verworpen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: PvdA, SP, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, VVD, Partij voor het Noorden, GroenLinks, Fractie Kaatee, CDAFractie(s) tegen: Groninger Belang, PVV
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SPFractie(s) voor: Groninger Belang, PVV, Partij voor de Dieren, SP, Fractie Kaatee, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, Partij voor de DierenFractie(s) voor: Partij voor het Noorden, PVV, Fractie Kaatee, Partij voor de Dieren, SPFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor het NoordenMede-indienende fractie(s): Fractie Kaatee, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PVVFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP, VVD, PvdA
3.e

Uitstoot SiC-vezels ESD

Bij de regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda op 6 februari hebben provinciale staten besloten om dit onderwerp niet te bespreken.