Mobiliteit, economie en energie 23-01-2019

Datum: 23 januari 2019
Tijd: 18:00  -  21:45  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/587994/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2023-01-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn in de toelichting per agendapunt opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Brief Onderzoek meerwaarde nieuwe verbinding N355-A7 in relatie tot aanpak Ring West, 30 oktober

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de brief gaat als bespreekstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van de PVV. Op verzoek van fractie van Groninger Belang is de brief geagendeerd als bespreekpunt. In de brief spreekt het college het voornemen uit om samen met de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier en de gemeente Groningen een onderzoek naar kansen en mogelijkheden van een nieuwe verbinding tussen de N355 en de A7 in de tijd naar voren te halen. In de loop van 2019 kunnen de uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de voorstellen voor het vervolg van aanpak Ring West. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 19 december 2018. K3281

7.b.1

Brief Aanpak Ring Zuid, Advies commissie Hertogh, 20 december 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de brieven onder 7.b.1 en 7.b.2 gaan als bespreekstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019. Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het project Aanpak Ring Zuid. Met het advies 'Waar een wil is, komt een weg' adviseert de commissie Hertogh de besturen van opdrachtgever en opdrachtnemer over oplossingsrichtingen voor de ontstane situatie en doet een aantal aanbevelingen om de voortgang van het project te bevorderen. De besturen van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en de combinatie Herepoort gaan in het eerste kwartaal van 2019 met de aanbevelingen aan de slag. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 6 februari 2019. K2860

7.b.2

Brief Beantwoording verzoek inzage advies commissie Hertogh, 22 januari 2019

K2860

7.c

Rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Werkt Het?'

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019. De Noordelijke Rekenkamer heeft op 12 november 2018 het rapport 'Werkt Het: Beoordeling werkgelegenheidsmetingen structuurversterkende programma’s 2005–2015' gepubliceerd en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân. Op woensdag 9 januari is de Noordelijke Rekenkamer aanwezig tijdens 'Praten met de Staten' voor een nadere toelichting op het rapport. In de vergadering van 23 januari 2019 kan de commissie met het college van gedachten wisselen over de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Zoals gebruikelijk zijn alle aanbevelingen overgenomen in het ontwerpbesluit bij de voordracht. De commissie bepaalt vervolgens of er aanleiding is om het rapport als bespreekstuk te agenderen in Provinciale Staten van 6 februari 2019. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien fracties een aanbeveling niet wensen over te nemen. K2724

7.d

Voordracht Evaluatie Investeringsfonds Groningen en tijdelijk uitbreiden fondsvermogen (2018-59), 19 december 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de voordracht gaat als bespreekstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019. Met de voordracht wordt aan Provinciale Staten gevraagd tijdelijk € 20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het 'Investeringsfonds Groningen'. Het revolverende fonds is sinds medio 2015 operationeel en kon beschikken over een fondsvermogen van € 40 miljoen. Uit de vervroegde evaluatie blijkt dat het volledige fondsvermogen is gecommitteerd. Vanwege het succes is vanuit de fondsdirectie de behoefte geuit om nog meer doelfondsen tot stand te brengen om de provinciale economische structuur verder te verstevigen en daarmee nog meer maatschappelijk rendement te realiseren. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de voordracht tijdens de statenvergadering van 6 februari 2019. K13415

7.e

Brief Verduurzaming Regionale Treindiensten, 18 oktober 2018

In overleg met de fractie van de PVV tijdens de cie. Mobiliteit dd. 23 januari is bespreking van dit onderwerp doorgeschoven naar cie. Bestuur van 30 januari 2019. Agendering op verzoek van de fractie van de PVV (cie. Mobiliteit 5 dec. 2018). Onderbouwing PVV-fractie voor het agenderingsverzoek: Het onderwerp is eerder in de Staten besproken en verdient een herkansing mede door de nieuw gepubliceerde onderzoeken. Bij het lezen van het onderzoek van 2016 over de elektrificatie van de noordelijke lijnen en met de nieuwe onderzoeken (waterstof en batterijen) komen wij tot de conclusie, dat er een aantal belangrijke onderwerpen voor deze businesscase ontbreken. Er zouden twee extra onderzoeken gedaan moeten worden naar elektrificatie voor het goederenvervoer (richting Eemshaven en Delfzijl en de railterminal in Veendam) en internationale personentreinen (Amsterdam-Groningen-Bremen-Hamburg). Wij willen daar graag met de andere partijen over van gedachten wisselen. K10158

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

8.a

Voordracht Financiering grondmobiliteit-bedrijfsverplaatsing Groningen-Winsum (2018-62), 19 december 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie d.d. 23 januari 2019: de voordracht gaat als hamerstuk naar de statenvergadering van 6 februari 2019. K13337

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

9.a

Brief Rapportage Aanpak Ring Zuid, 13 november 2018

K2860

9.b

Brief Voortgang Groningen@Work, 12 december 2018

K6884

9.c

Brief Aanpassingen van treintarieven en tariefproducten vanaf 2019, 12 december 2018

K3239

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

10.a

Email dd. 18-11-2018 - Noord-Nederland internationaal verbonden zoals Eindhoven - Düsseldorf

10.b

Email dd. 18-11-2018 - Beleidsdoorlichting OV en spoor van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

10.c

Email van Burgemeester Stadskanaal dd. 22-11-2018 - Oproep reactivering Spoorlijn Veendam - Stadskanaal

10.d

Email dd. 4-12-18- Toerisme top Deventer

10.e

Mail dd. 27-11-18, financiele achterstelling noordoostelijke provincie van Nederland bij ondermeer infrastructuur (a

2018-084258

10.f

mail mbt voortbestaan van Groningen Airport Eelde (a)

2018-088457

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

12

SLUITING