Bestuur, financiën en veiligheid 30-01-2019

Datum: 30 januari 2019
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:M.S. Scheffers
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/587993/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2030-01-2019
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan is op 9 januari 2019 in het Provinciehuis.

Zie ook www.pratenmetdestaten.nl

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 9 minuten per fractie en 36 minuten voor GS.

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Onderzoek minimaal benodigd weerstandsvermogen en Kadernota Risicomanagement provincie Groningen (2018-60), 19 december 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 6 februari 2019. K13941

7.b

Voordracht Integreren van de najaarsnota in de digitale monitor (2-18-61), 19 december 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 6 februari 2019. K3856

7.c

Voorlopig geagendeerd: Brief Aanbiedingsbrief regionale oproep schade en versterking aan Tweede Kamer, 16 januari 2019

De fractie van de VVD kondigt een motie aan, de fractie van de PvdA geeft aan een motie te overwegen. Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: volledig debat of motiedebat in de Statenvergadering van 6 februari 2019. Annotatie bij het agendapunt in Ibabs: De fractie van de PvdA heeft verzocht om bespreking van de brief betreffende de regionale oproep schade en versterking aan de Tweede Kamer. Het verzoek van de fractie met de onderbouwing is als bijlage toegevoegd aan dit agendapunt. Indien er voldoende steun is voor bespreking van dit onderwerp in de commissie Bestuur van 30 januari, wordt het onderwerp definitief toegevoegd aan de agenda. De commissievoorzitter zal het voorstel om de brief te bespreken bij de regeling van werkzaamheden voorleggen aan de commissie. Indien tenminste 1/3e van de aanwezige leden instemt met het voorstel, wordt het onderwerp definitief als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda.

7.d

Brief Verduurzaming Regionale Treindiensten, 18 oktober 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: motiedebat op verzoek van de PVV in de Statenvergadering van 6 februari 2019 (onder voorbehoud). Dit agendapunt is doorgeschoven van de commissie Mobiliteit van 23 januari 2019. Agendering op verzoek van de fractie van de PVV (cie. Mobiliteit 5 dec. 2018). Onderbouwing PVV-fractie voor het agenderingsverzoek: Het onderwerp is eerder in de Staten besproken en verdient een herkansing mede door de nieuw gepubliceerde onderzoeken. Bij het lezen van het onderzoek van 2016 over de elektrificatie van de noordelijke lijnen en met de nieuwe onderzoeken (waterstof en batterijen) komen wij tot de conclusie, dat er een aantal belangrijke onderwerpen voor deze businesscase ontbreken. Er zouden twee extra onderzoeken gedaan moeten worden naar elektrificatie voor het goederenvervoer (richting Eemshaven en Delfzijl en de railterminal in Veendam) en internationale personentreinen (Amsterdam-Groningen-Bremen-Hamburg). Wij willen daar graag met de andere partijen over van gedachten wisselen. K10158

7.e

Voorlopig geagendeerd; sluiting van de Esd Sic

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: motiedebat op verzoek van de PvdD in de Statenvergadering van 6 februari 2019. De fractie van de PvdD heeft verzocht om in de commissie te spreken over de sluiting van Esd Sic. Het verzoek van de fractie met de onderbouwing is als bijlage toegevoegd aan dit agendapunt. Indien er voldoende steun is voor bespreking van dit onderwerp in de commissie Bestuur van 30 januari, wordt het onderwerp definitief toegevoegd aan de agenda. De commissievoorzitter zal het voorstel om de brief te bespreken bij de regeling van werkzaamheden voorleggen aan de commissie. Indien tenminste 1/3e van de aanwezige leden instemt met het voorstel, wordt het onderwerp definitief als bespreekstuk toegevoegd aan de agenda.

7.e.1

Antwoorden op statenvragen over ESD-Sic

8

Overige voordrachten

Er zijn geen voordrachten geagendeerd bij dit agendapunt. Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

De ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen.

9.a

Brief Reactie motie: stuur de gaswinning met pensioen, 28 november 2018

K301

9.b

Brief Realisatie aanbevelingen rekenkamers inzake het Waddenfonds, 18 december 2018

K13414

9.c

Brief Toezegging commissie Bestuur, Financien en Veiligheid m.b.t. kosten project Windenergie op Land, 27 november 2018

K48

9.d

Brief Uitvoering middelen projectenlijst 2018, 12 december 2018

K136

9.e

Brief Beroepschrift instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019, 15 januari 2019

K136

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

De ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen.

10.a.1

Brief (geanonimiseerd) verzoek aan PS om raadsbesluit gemeente Haren betreffende het bestemmingsplan Raadhuisplein niet goed te keuren ikv Wet Arhi (a|)

2018-088612

10.b.1

Email (geanonimiseerd) dd. 4-12-2018 opmerkingen over controle en scherpe kaders stellen mbt nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Niedersachsen mbt Wunderlinie

10.c

(geanonimiseerd) Ministerie van Binnenlandse Zaken - Financieel toezicht 2019

10.d

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - circulaire inzake onkostenvergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies per 1 januari 2019

10.e

(geanonimiseerd) - Projecten van architectuur, riolering , enzovoorts

10.f

brief (geanonimiseerd)- Projecten architectuur

10.g

(geanonimiseerd) Groningen - Projecten architectuur, enzovoorts

11

Sluiting