Statencommissie 26-06-2019

Datum: 26 juni 2019
Tijd: 10:30  uur
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Vervolg statencommissie.

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 3 of 10 juli 2019: als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Mededelingen commissievoorzitter

A.12

VERWACHT: Voordracht zienswijze begroting NRK

De voordracht van de Groningse leden van de Raad van Advies wordt nog toegevoegd aan het agendapunt.

A.13

Brief Input voor zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2019/2020, 18 juni 2019

K13564

A.14

Bespreeknotitie over de programmakaders voor het geven van input op concept Nationaal Programma Groningen

A.15

Voordracht Nota Grondbeleid, 18 juni 2019

K146

A.16

Brief Afdoening motie Geitenstop provincie Groningen, 19 juni 2019

K14590

A.17

Voordracht Voorjaarsmonitor 2019 en Kadernota 2019-2023, 11 juni 2019

Bespreking in de commissie vindt plaats in één termijn. De kadernota wordt besproken in de Statenvergadering van 3 juli 2019. K13652

A.17.1

Brief van GS aan PS mbt. voorkeursaanbieder stationscontract

2019-041172