Statencommissie 25-09-2019

Datum: 25 september 2019
Tijd: 10:30  -  17:00  uur
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Conceptagenda.

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 9 oktober 2019: als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Mededelingen commissievoorzitter

A.10

Voordracht wijziging verordening REP-SNN

K15836

A.11

Voordracht Wijziging gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

K3402

A.12.a

Voordracht Startdocument Regionale Energie Strategie Groningen

K1261

A.12.b

Brief Klimaatakkoord, 10 juli 2019

De brief van GS dd. 10 juli met het Klimaatakkoord als bijlage kan als achtergrondinformatie dienen bij de bespreking van het startdocument RES. De verwachte voordracht van het college over het Klimaatakkoord komt in de vergadercyclus van eind oktober / begin november aan bod. Tijdens de stateninformatiedag van 11 september wordt de inhoud en het besluitvormingsproces van het klimaatakkoord nader toegelicht. K1261