Statencommissie 18-09-2019

Datum: 18 september 2019
Tijd: 10:30  -  17:00  uur
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Conceptagenda.

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 9 oktober 2019: als bespreekstuk of als hamerstuk.

A.01

Opening

A.02

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda / spreektijdregeling

A.03

Vragen over ingekomen brieven onder B en D

A.04

Toezeggingenlijst

A.05

Mededelingen

A.06

Brief Motie Moerdijkregeling, 3 juni 2019

2019-044280 K48

A.07

Brief Strategisch Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, 25 juni 2019

2019-054109

A.08

Voordracht Wensen en bedenkingen scheepsbouwfonds Nesec Shipping Debt Fund (NSDF)

K17338

A.09

Voordracht Verzoek om inlichtingen van de Raad van State, 3 september 2019

K16085

B

BRIEVEN VAN GEDEPUTEERDE STATEN

B.01

Brief Plan van Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen, 28 mei 2019

K15042

B.02

Brief Motie infrastructuur energietransitie (M403), 7 juni 2019

K15642

B.03

Brief Uitkomst Bestuurlijk Overleg over situatie Paddepoelsterbrug, 7 juni 2019

K7

B.04

Brief Uitspraak Raad van State m.b.t. het Programma Aanpak Stikstof, 14 juni 2019

K3231

B.05

Brief Portefeuilleverdeling college van GS, 25 juni 2019

K2098

B.06

Brief Deelname Transformationeel Scenario Proces Noord Nederland, 28 juni 2019

2019-056873

B.07

Brief OV-bureau Groningen Drenthe: hoofdlijnen dienstregeling 2020, begroting 2020 en trendmonitor 2018, 10 juli 2019

K3875

B.08

Brief Onderzoek toeristisch imago provincie Groningen 2019, 10 juli 2019

K14615

B.09

Brief Lastneming subsidies, 10 juli 2019

K6932

B.10

Brief Traces Net op Zee ten noorden van de waddeneilanden, 18 juli 2019

2019-056540

B.11

Brief Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw, 15 juli 2019

2019-056635

B.12

Brief Waterschap - Nedmag, 10 juli 2019

B.13

Brief betr. voortgangsbericht; de stappen om de emissie van siliciumcarbide vezels bij ESD-SIC BV te voorkomen, 6 september 2019

K13293 en K1615

D

BRIEVEN VAN DERDEN (inwoners / organisaties / andere overheden e.d.)

D.01.a

Mail mbt. ERTMS ook op het spoor in Noord-Nederland BO-MIRT redacted

2019-043560

D.02.a

Mail van mbt. Opcenten, vrachtwagenheffing, modal shift spoor en binnenvaart en het BO-MIRT_redacted.

2019-043564

D.03.a

Mail mbt. ov in de provincie redacted

2019-043568

D.04.a

Mail van Gemeente Appingedam mbt. Motie van machteloos Appingedam 22 mei 2019_redacted

2019-043843

D.05.a

Mail van Bouwend Nederland - onderzoek Economisch Instituut voor de Bouw_redacted

2019-043843

D.06.a

Mail - aanvraag tot een persoonlijk onderhoud met Mevr Blom en dhr J.L.Beguin_redacted

2019-043859

D.07.a

2e mail aanvraag tot een persoonlijk onderhoud met mevr. Blom en dhr. J.L. Beguin_redacted.

2019-044830

D.08.a

Mail mbt status NAM-weg in de gemeente Delfzijl lokatie uiteinde (A)

2019-044415

D.09.a

Mail mbt betreft grondaankopen N 33 midden maar waar is het uitgebreide grondonderzoek

2019-044833

D.10.a

Mail - mt. BO-MIRT en ontwikkelingen instandhouding nationale infrastructuur_redacted

2019-044836

D.11.a

Email dd.4-6-2019 - Staat hoofdspoor goed Zie de storingsgevoeligheid Meppel - Zwolle.pdf

D.12.a

Email dd. 4-6-2019 - BO-MIRT investeringen openbaar vervoer casus Rotterdam - Den Haag en vervoerregio Amsterdam

D.13.a

Email 4-6-2019 - Antwoorden Kamervragen over langere treinen naar het Noorden

D.14.a

Email - informatiebijeenkomst mbt 5G - de inwoners van de provincie Groningen zijn geen proefkonijnen

D.15.a

Email van gemeente Delfzijl dd. 4-6-2019 - Toezending aanvaarde Motie machteloosheid aardbevingen-gaswinning raad Delfzijl

D.16.a

Email dd. 7-6-2019 - Nieuwe stations (Hoogkerk, Suikerfrabriek, Zernike) plus langs Veendam - Stadskanaal (MIRT)

D.17.a

Email dd. 7-6-2019 - Vaarweg Lemmer - Delfzijl & Oosterhamriktracé

D.18.a

Gemeente Westerkwartier - Grote zorgen over realisatie Veetunnel op km 63. 274 ikv realisatie van de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)

D.19.a

Email dd. 7-6-2019 - Groningen HS = Internationale knoop zie Brabant & Eindhoven (Lelylijn, Nedersaksenlijn, Wunderline en HSL)pdf

D.20.a

Email dd. 7-6-2019 - Woondeal Zuidelijk Randstad leerstof voor herijking visie Regio Groningen - Assen periode 2020 - 2040

D.21.a

Email dd. 9-6-2019 - BO-MIRT voorjaarsronde Kamerbrief 6 juni 2019 en Omgevingsvisie Noord-Nederland pakt u uw rol

D.22.a

Email dd. 11-5-2019 - EU Case study modaliteiten mei 2019

D.23.a

Email van Mobiliteitsalliantie - Presentatie Deltaplan Mobiliteitsalliantie

D.24.a

Email dd. 12-6-2019 - BO-MIRT, Omgevingsagenda Noord-Nederland en artikel RTV Noord 8 juni 2019

D.25.a

Email - Niet doortrekken ERTMS strijdig met EU afspraken en regels

D.26.a

Email 13-6-2019 - Programma Eemsdelta 2050

D.27.a

Email dd. 13-6-2019 - Grote bezorgdheid effecten mijnbouwactiviteiten in de gemeente Veendam

D.28.a

Email dd. 13-6-2019 - Green Deal Zeevaart, binnenvaart en zeehavens betreft Gronngen Seaports en vaarweg Lemmer - Delfzijl

D.29.a

Email 13-6-2019 - Casus Chemelot Geleen en situatie ontsluiting Chemiepark Delfzijl

D.30.a

Email dd. 13-6-2019 - BO-MIRT, Omgevingsagenda Noord-Nederland in context met Mobiliteit 2040

D.31.a

Email dd. 13-6-2019 - BO- MIRT Casus Kornwerderzand leermoment voor de MIRT verkenning zeesluis Delfzijl

D.32.a

Email 14 juni 2019 - Aanpak Ring Zuid en manier van werken Rijkswaterstaat

D.33.a

Consumentenplatform Openbaar Vervoer, Groningen - Afschrift brief aan OV-bureau Groningen Drenthe betr. advies hoofdlijnen dienstregeling 2020

D.34.a

Email dd. 15-6-2019 - Wunderline in relatie tot ontwikkelingen Deutsche Bundestag en Deutsche Bahn Infrastruktur

D.35.a

Email 18-6-2019 - Verduurzaming Noordelijke lijnen; vanuit Duitse optiek

D.36.a

Email dd. 20-6-2019 - Noordzeeoverleg raakt ook ons

D.37.a

Email dd. 20-06-2019 - ERTMS ook op de corridor Zwolle - Leeuwarden-Groningen - Delfzijl-Eemshaven

D.38.a

Email dd. 20-6-2019 - Nationale Omgevingsvisie 2020 - 2040 impact voor Noord-Nederland

D.39.a

Email dd. 23-6-2019 - Lelylijn en ontwerp structuurvisie corridor Amsterdam - Hoorn

D.40.a

Email dd. 24-6-2019 - doorgestuurd bericht van Urgenda betr. oproep nieuws verspreiden; 40 maatregelen voor 25 procent CO2-reductie voor eind 2020

D.41.a

Email van Go Explore dd. 4-7-2019 - Twee plannen voor Groningen in kader miljard investering voor Groningen

D.42.a

Email van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden dd. 4-7-2019 - Afschrift brief aan Minister Wiebes betr. behoud Werelderfgoed Waddenzee en mijnbouwactiviteiten in Waddengebied

D.43.a

Brief projecten Satelliet p2000, architectuur

D.44.a

Brief 27-06-2019 - Vraag of bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten 2017 in overeenstemming is met Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

D.45.a

Klacht over Burgermeester den Oudsten inzake niet ingrijpen tijdens Foodtrucfestival in het Noorderplantsoen

D.46.a

Brief Projecten aandelen , architectuur, satelliet

D.47.a

Email 9-7-2019 - Afschrift aan Z.K.H. Koning Willem Alexander betr. zorgen over leefbaarheid dorp door gestapelde mijnbouw in omgeving

D.48.a

Informatie over toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening

D.49.a

Email 11-7-2019 - Noord-Nederland bestaat niet in de nationale goederenvervoeragenda

D.50.a

Email 11-7-2019 - Brainport voorbeeld voor TopDutchregio

D.51.a

Email aangenomen Motie gasopslag Grijpskerk - gemeente Westerkwartier dd. 12-7-2019

D.52.a

Email dd. 13-6-2019 - Fehmarnbelttunnel ook van Noord-Nederlands belang, Amsterdam - Groningen - Berlijn 4 uur per trein

D.53.a

Email dd. 13-7-2019 - Lelylijn en de Highspeed 2 in de UK leerstof voor de Lelylijn

D.54.a

Email dd. 13-7-2019 - Lelylijn en de Highspeed 2 in de UK leerstof voor de Lelylijn

D.55.a

Email dd. 21-5-2019 - Afschrift brief aan tweede kamer inzake de ontwikkeling van een bossenstrategie

D.56.a

Email van Gemeente Pekela dd. 15-7-2019 - Aangenomen Motie gemeenteraad betr. de tekorten op de jeugdzorg

D.57.a

Email dd. 17-7-2019 - Verkeerspolitiek Duitse Bundestag met betrekking tot de spoorsector 27 juni 2019 (Wunderline-Lelylijn context Amsterdam - Berlijn.

D.58.a

Email dd. 17-7-2019 - Tweet van ZONNEPARK SELLINGERBEETSE (@ZonneparkS)

D.59.a

Email dd. 17-7-2019 - Onafgewerkte plas Sellingerbeetse

D.60.a

Email dd. 18-7-2019 - Aanbieding jaarverslag Libau 2018

D.61.a

email dd. 10-6-2019 - Reactie op GS brief inzake relatie directeur Nedmag en waterschap Hunze en Aa's inzake beoordeling zoutwinningsplan van Nedmag

D.62.a

Email 19-7-2019 - Onderzoeken KIM 'Internationaal spoor' Tweede Kamer. context Wunderline en Lelylijn AO spoor 19 september

D.63.a

Groningen Seaports - Voorstel wijziging tekst Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaport

D.64.a

Email 19-7-2019 - Goederenvervoeragenda en Voortgang spoorgoederenvervoer juli 2019 (ontsluiting Delfzijl en nevengebruik Nedersaksenlijn)

D.65.a

Email 22-7-2019 - fotos van werken betreft damwanden waar is de beveiliging Ring zuid

D.66.a

Gemeente Westerkwartier -Motie herbestemming gaslocatie Grijpskerk

D.67.a

Brief - projecten Dam van Whaley Bridge, Politiek Partij

D.68.a

Landschapsbeheer Groningen - jaarbericht 2018

D.69.a

Email - 19 september AO spoor en ontwikkelingen Duitsland in context met de Wunderline

D.70.a

Email dd. 1-8-2019 - Chemiepark Delfzijl Tankenpark

D.71.a

Email dd. 1-8-2019 - Coalitieakkoord Flevoland aandachtspunten voor Noord-Nederland MIRT

D.72.a

Email dd. 1-8-2019 - Onderzoek Duits VNO-NCW Noord verschil Noord en Zuid Duitsland (Duitslandagenda SNN).pdf

D.73.a

Mail mbt Onderzoek Bent Flyvbjerg over grote projecten voor Aanpak Ring Zuid_redacted.pdf

D.74.a

mail mbt problemen rond de zandwinning in Sellingerbeetse (a)

D.75.a

Mail van Bomenstichting Achterhoek - Reactie op kamerbrief van Minister Schouten m.b.t. ontwikkeling bossenstrategie (a)

D.76.a

Onderzoeken KIM 'Internationaal spoor' Tweede Kamer. context Wunderline en Lelylijn AO spoor 19 september (a)

D.77.a

Email dd. 22-08-2019 - Kostenoverschrijding en risico's van aannemers bij Grote projecten zoals de Ring Zuid.

D.78.a

Raad van State - Verlenging termijn uitspraak beroep Bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten 2017 met zes weken

Zie ook D.44

D.79.a

Email van Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur dd. 28-08-2019 - Informatiesheet gemeenten & provinciaal OV-beleid

D.80.a

Email van 29-08-2019 - Nationale Omgevingsvisie (NOVI) impact op uw regionale beleid en stedelijk beleid(MIRT); hoe is Noordoost-Nederland beschreven

D.81.a

Bomenstichting Achterhoek e.a. - Videofilm als aanvulling op Reactie op KAMERBRIEF van Minister Schouten m.b.t. ONTWIKKELING van een BOSSENSTRATEGIE

D.82.a

Brief over Projecten Milieu, Smog

D.83.a

Email dd. 3-9-2019 - Omgevingsagenda Noord-Nederland, MIRT, Lelylijn en vluchten op de korte afstanden.

D.84.a

Raad van State - Beroep tegen bestemmingsplan De Wereldbazar te Winschoten 2017. Vervanging lid van de zittingskamer en datum mogelijke zitting 28-11-2019

D.85.a

Brief 3-9-2019 aan Presidium Provinciale Staten betr. Kader Nationaal Programma

D.86.a

Afschrift e-mail van 4-9-2019 . - vaarwegen, beleid, vergunningen, ontheffingen, begroting 2019 en 2020 ev. Waterways- Ways of Value(c).

D.87.a

Email van 5 september 2019 - diverse ontwikkelingen op gebied van goederen- en personen treinvervoer in Europa