Stateninformatiedag/Praten met de Staten 06-06-2018

Datum: 6 juni 2018
Tijd: 09:00  -  17:30  uur
Locatie:Provinciehuis
Bijzonderheden:

Tijdens de Stateninformatiedag kunnen Statenleden zich laten informeren over verschillende onderwerpen die op de (commissie-) agenda's staan.

Van 16.00 - 17.30 uur is Praten met de Staten in het Atrium.

De commissievergaderingen zijn gepland op 20 jun

a

16.00 uur - 17.30 uur - Praten met de Staten

Een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen Statenleden kunnen ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie of thee met hen van gedachten kunnen wisselen. Het gaat dan over onderwerpen die een paar weken later op de agenda van de (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten staan. Kijk op www.pratenmetdestaten.nl voor meer informatie. Locatie Atrium, provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen.

b

Praten met de Staten over de onderwerpen die de komende cyclus op de agenda van de Staten staan. Hieronder vindt u het overzicht van deze stukken.

c.b

Zienswijze begroting 2019 Omgevingsdienst Groningen en jaarstukken 2017

Dit agendapunt is doorgeschoven in de commissie Bestuur van 23 mei. Annotatie bij het agendapunt: Het is gebruikelijk dat Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gecontroleerde jaarstukken / de uitkomsten van de accountantscontrole, van de verbonden partijen. De uitkomst van de controle door de accountant is d.d. 17 mei nog niet ontvangen. Zodra er stukken worden ontvangen betreffende de accountantscontrole, worden deze doorgestuurd en toegevoegd aan dit agendapunt.

c.b

Brief Onderzoek naar Sociaal Ondernemen

c.b

Brief Ontwikkelingen Noordelijke Samenwerking SNN 3.0

c.b

Brief Risicoanalyse en informatieprotocol SNN

c.b

Voordracht Bijdrage aan het uitvoeringsprogramma BRZO voor de jaren 2018 en 2019 (8e wijz. Begroting 2018 (2018-24)

c.b

Voordracht zienswijze begroting Noordelijke Rekenkamer

Verwacht

c.b.1

Voordracht Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota wordt op 5 juni verwacht. Vooruitlopend op de Voorjaarsnota ontvangen Provinciale Staten een brief over de Strategische verkenning.

c.b.2

Gedeputeerde staten - aan Provinciale staten mbt. Strategische verkenning voorjaarsnota

K7804

c.b.a

Goedkeuring raadsbesluit van de gemeente Groningen m.b.t. Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind

In afwachting van een nadere motivering is het onderwerp op verzoek van de PVV geagendeerd voor de commissie bestuur van 27 juni 2018.

c.b.b

(geanonimiseerd) Email van Finducia e.a. 16-5-2018 - Vragen over Raadsbesluit dd. 21-2-2018 van Gemeente Groningen rondom Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind

c.b.c

(geanonimiseerd) Kompas Zuidlaren - verzoek goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen inzake bekostiging en uitvoering bewindvoering BWI (a)

2018-15889

c.b.d

(geanonimiseerd) Post - Bout Advocaten, Groningen - verzoek namens Finducia V.O.F. goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen mbt Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind

c.m

Brief Tussenrapportage Energietransitie, 1 juni 2018

K1261

c.m

Brief Voortgangsverslag Fonds Nieuwe Doen

c.m

Brief Stand van zaken N33, na consultatieronde en tussentijds advies commissie voor de milieueffectrapportage

c.m

Brief Tussenrapportage uitvoering Toerisme-Visie 2016-2020

c.m

Brief Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2019 en Trendmonitor 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe

c.m

Brief Bijdrage provincie en stad Groningen aan Leeuwarden/Fryslan 2018

c.r

Brief Stand van zaken stilstandsvoorziening

c.r

Brief van Solar Proactive dd. 12-3-2018 inz. Energie voor natuur

Agendering op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren.

c.r

Voordracht Vaststelling Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum (2018-26)

c.r

Brief Stand van zaken aanleg Fietsroute Groningen-Winsum

c.r

Brief Onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers van het COA in Ter Apel, 10 april 2018

K3094

c.r

Brief Voortgang Programma Eems-Dollard 2050.pdf