Stateninformatiedag 05-09-2018

Datum: 5 september 2018
Tijd: 16:00  -  17:30  uur
Locatie:Provinciehuis
Bijzonderheden:

Van 16.00 - 17.30 uur is Praten met de Staten in het Atrium over onderwerpen die op de commissie-agenda's staan. De commissievergaderingen zijn gepland op 19 en 26 september, de Statenvergadering is op 3 oktober.

b

Praten met de Staten over de onderwerpen die op de agenda van de Staten staan. Hieronder vindt u het overzicht van deze stukken.

c

Overzicht vergaderstukken

c.b

Brief Uitvoering moties 359 en 363 d.d. 18 april 2018, 15 mei 2018

c.b

Brief van GS aan provinciale staten mbt Provinciale reactie op internetconsultatie wetsvoorstel instituut Mijnbouwschade Groningen

c.b

Voordracht ter vaststelling van de najaarsnota 2018 en de daarin opgenomen wijzigingen van de begroting 2018.

c.b

Brief Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018, 30 mei 2018

c.b

Brief Aanbieding Deltares rapport Prioritering van inspecties, beoordeling en versterking gebouwen aardbevingsgebied Groningen, 17 juli 2018

c.b.1a

Afschrift brief Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2017, 17 juli 2018

c.b.1b

Email (geanonimiseerd) van Commissie Rechtsbescherming provincie Groningen dd. 3-7-2018 - jaarverslag 2017.pdf

c.b.2a

Zienswijze PS wijziging begroting 2018 en 2019 Waddenfonds

c.b.2b

Vooordracht GS zienswijze wijziging begroting 2018 en 2019 van het Waddenfonds (verwacht op 4 september).

c.b.2c

Email (geanonimiseerd) van Waddenfonds dd. 16-7-2018 - toezending van een begrotingswijziging 2018 en 2019

c.m

Voordracht Realisatiebesluit N355 Groningen-Zuidhorn (2018-34), 10 juli 2018

c.m

Voordracht Beleidsnota openbare verlichting langs provinciale wegen (2018-35), 17 juli 2018

c.m

Brief Voortgang traject circulaire economie, 31 juli 2018

c.m

Brief Tussenstand Klimaatakkoord, 11 juli 2018

c.m

Brief Stand van zaken zomerstremming Zuidelijke Ringweg, 18 juli 2018

c.m

Brief Stand van zaken aanpak Ring West, 20 juni 2018

c.m

Brief Retailagenda provincie Groningen, 1 juni 2018

c.m

Brief Procedurebrief Provinciaal cultuurbeleid 2021-2024, 17 juli 2018

c.m

Brief Informerende brief inzake Provinciaal Inpassingsplan N358 de Skieding, 17 juli 2018

c.m

Brief Groningen Spoorzone, aanbesteding Spoorcontract, 19 juni 2018

c.m

Brief Evaluatie eerste periode cultuurbeleid 2017-2020, 26 juli 2018

c.m

Brief OV-bureau Groningen Drenthe: vastgestelde begroting 2019, definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2019 en gunning nieuwe GD concessie 2020-2030, 17 juli 2018

c.r

Voorontwerp Rijksinpassingsplan stikstoffabriek

c.r

E-mail dd. 6-6-2018 Groninger Landschap - Actieplan Weidevogels Groningen (geanonimiseerd) (geagendeerd op verzoek van de PvdA)

c.r

Brief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier: inrichtingsplannen voor waterberging en natuur, 30 mei 2018

c.r

Brief Informerende brief inzake Provinciaal Inpassingsplan N358 de Skieding, 17 juli 2018

c.r

Brief Stand van zaken stilstandsvoorziening, 18 april 2018

c.r

Voordracht Beleidsnota Fauna en Flora 2018 (2018-33), 10 juli 2018

c.r.1a

Input PS zienswijze instemmingsbesluit gaswinning Groningen gasveld 2018-2019

c.r.1b

Ontwerp-instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

c.r.1c

Brief Advies aan minister EZK voor instemmingsbesluit en proces zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit, 24 juli 2018