Ruimte, natuur en leefbaarheid 27-02-2019

Datum: 27 februari 2019
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: volgt

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Brief Beantwoording Statenvragen over Nationaal Programma Groningen, 15 januari 2019

K136

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

8.a

Brief Aanbieding rapport Bio-kansen, 29 januari 2019

K13953

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

9.a

Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen - mail (geanonimiseerd) problematiek asbestdaken op monumentale woningen en schuren in de stad Groningen en het buitengebied van de provincie Groningen (a)

2018-089059

9.b

Email (geanonimiseerd) dd. 7-1-2019 - Studieresultaten ultrafijnstof Houtstook

9.c

Mail (geanonimiseerd) korte weergave van acties voor een betere luchtkwaliteit en omarming van het green-city-concept, documentnummer (a)

2018-089168

9.d

Brief (geanonimiseerd) van Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier - aanzet landschapsbeleidsplan Westerkwartier

9.e

Email (geanonimiseerd) van Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl 11.1.2019 - aanleg van windparken in aardbevingsgebieden

9.f

Email (geanonimiseerd) van Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl dd. 5-2-2019 - Reactie op bezoek Statenfracties nav windmolenproblematiek in gebied ten zuiden van Delfzijl

9.g

Email van Bomenstichting Achterhoek dd. 4-2-2019 - Zware kritiek van oud directeur van Staatsbosbeheer, gedeeld door vele bomen- en natuurorganisaties en belangengroepen

9.h

Gemeente Oldambt - Toezending afschrift brief Gemeente Oldambt aan GS dd. 4-2-2019 betr. aanpassing van het aarbevingsgebied in de omgevingsverordening

10

Sluiting