Provinciale Staten 30-05-2018

Datum: 30 mei 2018
Tijd: 09:30  -  17:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463684/Provinciale%20Staten%2030-05-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Beide voorstellen zijn met instemming van Provinciale Staten toegevoegd aan de agenda.

3

Bespreekpunten

3.a

Jaarrekening 2017 provincie Groningen (2018-17)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met algemene stemmen.

3.b

Uitkomsten onderzoek naar afvalbedrijven

Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. 1 motie is ingetrokken. Na stemming 1 motie verworpen.

Motie(s)

3.c

Voorstel vreemd aan de orde - PVV - Lobby sluiting centrale opvanglocatie Ter Apel

Het onderwerp is toegevoegd aan de agenda met instemming van Provinciale Staten bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2). Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

    • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
3.d

Brief van GS aan PS - vastlopen gesprekken Bestuurlijke Tafel

Het onderwerp is toegevoegd aan de agenda met instemming van Provinciale Staten bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2). Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

Motie(s)

    • Status: AangenomenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVVFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: VVD
3.e.1

Voordracht Bekrachtiging van een voorlopig opgelegde geheimhouding, 29 mei 2018 (2018-27)

De geheimhouding is niet bekrachtigd. Het besluit bij de voordracht is verworpen met de fracties van het CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks voor.

3.e.2

WK Wielrennen 2020 (2018-25)

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend. waarvan 2 moties zijn ingetrokken en 2 zijn aangehouden. Het besluit bij de voordracht is verworpen via een hoofdelijke stemming met 22 stemmen tegen en 19 stemmen voor.

Motie(s)

3.e.3

Brief Aanvulling bij de Voordracht van GS aan PS over WK wielrennen 2020, 29 mei 2018

K9200

4

Hamerstukken

4.a

Voordracht problematiek provincie Zeeland (2018-1)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen.

4.b

Voordracht Aanvullende middelen bijdrage IPO (2018-2)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Voordracht conceptbegroting Waddenfonds 2019, concept wijziging begroting 2018 en ontwerp Jaarstukken (2018-14)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.d

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe (2018-15)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.e

Voordracht presidium - Aanbevelingen rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Internet, en snel een beetje graag' (2018-16)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.f

Voordracht SNN Jaarstukken (2018-18)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.g

Voordracht SNN Begroting 2019 en gewijzigde begroting 2018 (2018-19)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.h

Voordracht Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen (2018-20)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.i

Voordracht GR Havenschap Groningen Seaports Programmaverantwoording 2017 en Conceptbegroting 2019 (2018-21)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de Partij voor de Dieren tegen.

4.j

Voordracht Jaarstukken 2017 en Concept Programmabegroting 2019 Prolander incl. evaluatierapport (2018-23)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 18 april zijn vastgesteld.

8

Sluiting