Ruimte, natuur en leefbaarheid 19-09-2018

Datum: 19 september 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:D. Ram
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463690/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2019-09-2018?
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen ingekomen stukken

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 8 minuten per fractie en 30 minuten voor GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Input PS zienswijze instemmingsbesluit gaswinning Groningen gasveld 2018-2019

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: de commissie heeft het college input gegeven voor het opstellen van de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit. De brief van GS d.d. 13 september 2018 betreffende Eerste globale analyse ontwerp instemmingsbesluit 2018-2019 is voor kennisgeving aangenomen. In de commissie Ruimte van 19 september 2018 kan, in aanvulling op het advies aan de minister van 24 juli, input worden gegeven voor een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit. Indien de commissie het nodig oordeelt, kan in overleg met het presidium een extra Statenvergadering worden gepland op woensdagochtend 26 september 2018. Het proces rondom het instemmingsbesluit gaswinning is in overleg met het Presidium zo ingericht dat GS net als in 2016 mede namens PS een zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit. Zie ook bijgaand procesvoorstel besproken in het Presidium van 27 juni, met dien verstande dat de termijn voor het indienen van een zienswijze een week is opgeschoven. Toelichting In de vergadering van 4 juli 2018 hebben Provinciale Staten GS input meegegeven voor het advies voor het (ontwerp-)instemmingsbesluit. Door de Groninger regionale overheden is op 24 juli 2018 een gezamenlijk advies aan de minister opgesteld, waarbij de punten vanuit PS zijn meegenomen (zie ook de brief van GS onder agendapunt 7.a.2). Op 24 augustus heeft de minister een ontwerp instemmingsbesluit genomen voor het gasjaar 2018-2019. Van vrijdag 24 augustus 2018 tot en met donderdag 4 oktober 2018 kan een zienswijze worden ingediend. De provinciale zienswijze zal op 2 oktober door GS worden vastgesteld. Daarmee loopt het tijdpad gelijk met de besluitvorming in de betrokken gemeenten. De zienswijzen worden door de minister betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve instemmingsbesluit zal naar verwachting in november 2018 (voor 15 november) worden genomen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Toegevoegd aan de commissieagenda is alleen het ontwerp-instemmingsbesluit. Het winningsplan van de NAM, de adviezen en overige onderliggende stukken zijn te downloaden via: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/instemmingsbesluit-2018

7.a.1

Brief Eerste globale analyse ontwerp-instemmingsbesluit 2018-2019, 13 september 2018

K136

7.a.2

Ontwerp-instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019

7.a.3

Brief Advies aan minister EZK voor instemmingsbesluit en proces zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit, 24 juli 2018

K136

7.b

Voordracht Voorontwerp-rijksinpassingsplan Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek (2018-37), 11 september 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: het onderwerp kan als hamerstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober. Vanwege enkele wijzigingen komt het college komt nog met een nieuwe voordracht voor de Statenvergadering van 3 oktober 2018. Provinciale Staten worden door het Rijk in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan Aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek. Met de voordracht stelt het college onder meer voor het standpunt in te nemen dat het tijdelijk uitsluiten voor een periode van vijf jaar van hun bevoegdheid tot het opstellen van een inpassingsplan voor de betrokken gronden en de mogelijkheid om daarvan onder voorwaarden af te wijken redelijk is. (K11712)

7.b.1

Bijlagen bij agendapunt 7b - voorontwerp inpassingsplan stikstoffabriek (geanonimiseerd)

7.c

Voordracht Beleidsnota Fauna en Flora 2018 (2018-33), 10 juli 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: de voordracht gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018, samen met het Actieplan Weidevogels (agendapunt 7e). De Wet natuurbescherming verplicht de vaststelling van een provinciale natuurvisie. Op 14 december 2016 hebben Provinciale Staten de Natuurvisie provincie Groningen vastgesteld. De beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 is een verdere uitwerking van de Natuurvisie. In de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 is het provinciaal soortenbeleid geactualiseerd naar de huidige situatie. Tevens geeft het college van Gedeputeerde Staten met deze beleidsnotitie invulling aan een aantal door Provinciale Staten aangenomen moties. Met het besluit bij de voordracht stelt het college van Gedeputeerde Staten voor de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 vast te stellen. Na vaststelling door Provinciale Staten zal de beleidsnotitie, in aanvulling op de bestaande Natuurvisie, het provinciaal beleidskader vormen voor het soortgerichte natuurbeleid. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering van 3 oktober 2018. (K1896)

7.d

Brief Stand van zaken stilstandsvoorziening, 18 april 2018

Besluit cie. Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: dit bespreekpunt wordt verplaats naar de commissievergadering Ruimte van 31 oktober 2018. Op verzoek van de VVD-fractie. Motivering agendering VVD-fractie: "Wij zien geen eenduidig beeld in de cijfers waarop het effect van de stilstandvoorziening is gebaseerd en vragen ons dus af of het doel wel bereikt wordt. Daarnaast hebben wij een aantal berekeningen gedaan en komen wij in bepaalde scenario's op kosten van wel 1600 euro per geredde vogel. Die kosten vinden wij bijzonder hoog". (K48)

7.e

E-mail dd. 6-6-2018 Groninger Landschap - Actieplan Weidevogels Groningen (geanonimiseerd)

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: het Actieplan Weidevogels gaat samen met de beleidsnotitie Fauna en Flora (agendapunt 7c) als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018. Op verzoek van de PvdA-fractie. Motivering agendering PvdA-fractie: "Het Groninger landschap gaat ons aan het hart. Het Actieplan Weidevogels Groningen, dat is gebaseerd op onderzoek, draagt bij aan kennis voor verdere beleidsvorming. Het Groninger Landschap heeft bij de totstandkoming van dit stuk overleg gevoerd met vele anderen, waaronder de LTO. Daarmee wordt het een stuk om serieus te nemen, omdat bij een beleid ter verbetering van het landschap medewerking van de agrarische sector onontbeerlijk is. Wij horen graag hoe het college van GS en de Statenfracties aankijken tegen de maatregelen die genoemd worden in het actieplan en de uitvoering daarvan. Het doel van het bespreken van dit rapport is om - indien nodig - beleidswijziging(en) aan te brengen, ofwel door een toezegging van het college in de commissie ofwel door het indienen van een motie in de Statenvergadering".

7.f

Agenderingsvoorstel SP betreffende ESD-SIC

Besluit cie. Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: dit bespreekpunt wordt verplaats naar de commissievergadering Bestuur, financiën en veiligheid van 26 september 2018.

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: de ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgehandeld in Provinciale Staten van 3 oktober 2018.

8.a

Brief Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier: inrichtingsplannen voor waterberging en natuur, 30 mei 2018

K322

8.b

Brief Herverdeling portefeulles colleges van GS, 17 juli 2018

K11026

8.c

Brief Informerende brief inzake Provinciaal Inpassingsplan N358 de Skieding, 17 juli 2018

K5380

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 19 september: de ingekomen stukken van derde zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgehandeld in Provinciale Staten van 3 oktober 2018. Uitzondering hierop vormt brief 9c. Deze brief wordt n.a.v. het agenderingsverzoek van de SP (agendapunt 7f) besproken in de commissie Bestuur, financiën en veiligheid van 26 september 2018.

9.a

Email - Toezending open brief plastic afval (geanonimiseerd)

9.b

Stichting Eemswind, Uithuizen - ongerustheid over trage voortgang besluitvorming windmolenpark Eemshaven-West (geanonimiseerd)

9.c

Brief betr. verzoek uit bedrijf nemen Silicumcarbideproductie van ESD-SIC (geanonimiseerd)

9.d

Publicatie artikel op website the connectivist.over kankerverwekkend roet, afkomstig uit de ESD-SIC fabriek boven Groningen en Duitsland (geanonimiseerd)

9.e

Email d.d. 17-8-2018 betr. alternatieve subsidies Gemeentelijke monumenten (geanonimiseerd)

9.f

Stichting Dierenlot, Arkel - Afschuw over mogelijk besluit afschieten van zwerfkatten in de Provincie Groningen (geanonimiseerd)

9.g

Email van BoerenNatuur Groningen - Reactie op beleidsnotitie Flora & Fauna 2018 (geanonimiseerd)

9.h

Email d.d. 16-9-2018 - Katvriendelijke oplossing verwilderde zwerfkatten

9.i

Email van Collectief Groningen West d.d. 17-9-18 betr. standpunt CGW m.b.t. beleidsnotitie Fauna en Flora (geanonimiseerd)

9.j

Email van Natuur en Milieufederatie Groningen d.d. 18-9-18 betr. beleidsnotitie Fauna en Flora. Reactie NMG (geanonimiseerd)

9.k

Email van de Dierenbescherming d.d. 18-9-18 betr. zienswijze beleidsnotitie Flora en Fauna

10

Sluiting