Bestuur, financiën en veiligheid 23-05-2018

Datum: 23 mei 2018
Tijd: 13:00  -  18:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463683/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2023-05-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

- De vergadering begint eerder (13.00 uur) in verband met het overleg met de accountant.

- Eindtijd van de vergadering is 18.00 uur

- Op 25 april is de Stateninfodag incl. Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan.

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt, alvast worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die zijn geagendeerd onder agendapunt 8 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder agendapunt 9, ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder agendapunt 10, ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

7 minuten per fractie, 28 voor GS

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.A.1

Gesprek met de accountant over het verslag van bevindingen nav de controle van de jaarrekening

Annotatie bij het agendapunt: Overleg tussen de commissie Bestuur en de accountant (de heren Engwerda en De Vries van EY) over het verslag van bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2017. Ook kan de commissie in dit overleg aandachtspunten voor de controle over het jaar 2018 meegeven aan de accountant. Toelichting: De commissie Bestuur, financiën en veiligheid is de aangewezen Statencommissie die tot taak heeft het door of namens GS gevoerde financieel beheer en beleid, de jaarrekening en het verslag gevoerd beleid te onderzoeken en periodiek overleg te voeren met de accountant. Dit onderzoek betreft de rechtmatigheid en doelmatigheid van de administratie en het gevoerde beheer. Bij het onderzoek betreft de commissie het uitgebrachte accountantsrapport. (artikel 55 RvO)

7.A.2

Voordracht Jaarrekening 2017 provincie Groningen

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht is een bespreekstuk in de vergadering van Provinciale Staten van 30 mei 2018. Annotatie bij het agendapunt: - Het accountantsverslag (incl. controleverklaring) en de reactie van GS zijn op 9 mei 2018 toegevoegd aan het agendapunt, onder agp. 7.A.1. - Als bijlage bij dit agp. (7.A.2) is op 9 mei 2018 een overzicht met errata toegevoegd. - Bespreking in de commissie vindt plaats in één termijn. De jaarrekening is ook een bespreekstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018. - Er is een schriftelijke ronde voor financieel technische vragen over de jaarrekening. Na ontvangst van de jaarrekening door PS start de schriftelijke ronde. Tot maandag 14 mei om 09.00 uur kunnen vragen worden gemaild aan de Statengriffie. De vragen worden door de Statengriffie doorgeleid. De ambtelijke beantwoording wordt uiterlijk verwacht op donderdag 17 mei om 17.00 uur.

7.B

Voordracht problematiek provincie Zeeland, 20 maart 2018 (2018-1)

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

7.C

Voordracht Aanvullende middelen bijdrage IPO

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018. Annotatie bij het agendapunt: In de commissie Bestuur van 11 april is de bespreking van dit onderwerp doorgeschoven naar de commissie van 23 mei.

7.D

Brief Interbestuurlijk Programma IPO

Advies van de commissie Bestuur: de brief gaat ter kennisname naar de Statenvergadering van 30 mei 2018. Annotatie bij het agendapunt: In de commissie Bestuur van 11 april is de bespreking van dit onderwerp doorgeschoven naar de commissie van 23 mei.

7.E

Voordracht inzake de conceptbegroting Waddenfonds 2019, concept wijziging begroting 2018 en ontwerp Jaarstukken (2018-14), 3 april 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

7.F

Voordracht en Afdelingsnota Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen (2018-20), 17 april 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

7.G

Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 SNN

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordrachten worden een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

7.G.1

Voordracht SNN Jaarstukken (2018-18), 17 april 2018

K9490

7.G.2

Nagekomen stukken SNN: verslag rekeningcommissie, accountantsverslag en gewaarmerkte jaarrekening 2017

7.G.3

Voordracht SNN begroting 2019 en gewijzigde begroting 2018 (2018-19), 17 april 2018

K9489

7.H

Zienswijze begroting 2019 Omgevingsdienst Groningen en jaarstukken 2017

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de bespreking van de voordracht en de jaarstukken wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering omdat de accountantscontrole nog niet is afgerond. Annotatie bij het agendapunt: Het is gebruikelijk dat Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gecontroleerde jaarstukken / de uitkomsten van de accountantscontrole, van de verbonden partijen. De uitkomst van de controle door de accountant is d.d. 17 mei nog niet ontvangen. Zodra er stukken worden ontvangen betreffende de accountantscontrole, worden deze doorgestuurd en toegevoegd aan dit agendapunt.

7.H.1

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen (2018-22), 17 april 2018

K3403

7.H.2

Email van Omgevingsdienst Groningen dd. 13-4-2018 - Voorlopige jaarstukken 2017 Omgevingsdienst Groningen

7.I

Voordracht Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports Programmaverantwoording 2017 en Conceptbegroting 2019 (2018-21), 17 april 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

7.J

Voordracht Jaarstukken 2017 en Concept Programmabegroting 2019 Prolander incl. evaluatierapport (2018-23), 17 april 2018

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de voordracht wordt een hamerstuk in de Statenvergadering van 30 mei 2018.

8

Overige voordrachten

Er zijn geen voordrachten geagendeerd bij dit agendapunt. Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd.

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de ingekomen stukken van GS gaan ter kennisname naar de Statenvergadering van 30 mei 2018.

9.a

Brief Waardering vorderingen dwangsommen c.a., 13 maart 2018

K3966

9.b

Brief Provinciale reactie op internetconsultatie wijziging Mijnbouw- en Gaswet, 18 april 2018

K136

9.c

Brief Stand van zaken overleg Groningen Bovengronds, 24 april 2018

K136

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

De fractie van de PVV heeft verzocht om de brieven onder 10.g, 10.h en 10.i een volgende commissievergadering te bespreken. Advies van de commissie Bestuur, financiën en veiligheid: de ingekomen stukken van derden gaan, met uitzondering van de brieven onder 10.g, 10.h en 10.i, ter kennisname naar de Statenvergadering van 30 mei 2018.

10.a

(geanonimiseerd) Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordiger -

10.b.1

Brief van Groningen Seaports, Delfzijl - programmaverantwoording en jaarrekening 2017 .pdf

10.b.2

Groningen Seaports - conceptbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling

2018-017079

10.c

Email (geanonimiseerd) van Regio Groningen-Assen 13-3-2018 betr. jaarstukken 2018

10.d

Email (geanonimiseerd) van Waddenfonds - toezending jaarstukken 2017 , concept-begroting 2019 en concept-begrotingswijziging 2018-

10.e

(geanonimiseerd) Projecten rioolbuis met verwarmingselement, architectuur

10.f

(geanonimiseerd) projecten Rioolgemaal met een verwarmingselement in de tankreserve

10.g

(geanonimiseerd) Kompas Zuidlaren - verzoek goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen inzake bekostiging en uitvoering bewindvoering BWI (a)

2018-15889

10.h

(geanonimiseerd) Post - Bout Advocaten, Groningen - verzoek namens Finducia V.O.F. goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen mbt Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind

10.i

(geanonimiseerd) Email van Finducia e.a. 16-5-2018 - Vragen over Raadsbesluit dd. 21-2-2018 van Gemeente Groningen rondom Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind

11

Sluiting