Ruimte, natuur en leefbaarheid 10-01-2018

Datum: 10 januari 2018
Tijd: 16:00  -  21:00  uur
Voorzitter:T. Zwertbroek
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458964/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2010-01-2018?
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over ingekomen stukken

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 10 minuten per fractie, 40 minuten voor het college van GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Provinciaal Inpassingsplan agrarische bouwpercelen (2017-58), 19 december 2017

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 31 januari 2018. Met de voordracht stelt het college van Gedeputeerde Staten voor het provinciaal inpassingsplan 'Agrarische bouwpercelen' en de zienswijzennota vast te stellen. Met de voordracht stelt GS tevens voor de zienswijzen van Milieudefensie Zuidoost-Groningen en Milieudefensie (mede namens IVN Bellingwedde) en LTO-Noord ongegrond te verklaren, en de zienswijze van Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeenten Veendam en Pekela deels gegrond te verklaren. Op 19 april 2016 heeft het college Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek dat GS op verzoek van Provinciale Staten heeft ingesteld. Het betrof onderzoek naar de juridische mogelijkheden om te voorkomen dat een agrarisch bedrijf kan uitbreiden op een bestaand aangrenzend agrarisch bouwperceel, zonder toepassing van de maatwerkmethode en het Groninger Verdienmodel. Op 6 juli 2016 hebben Provinciale Staten de conclusie van GS gedeeld dat een provinciaal inpassingsplan voor het beoogde doel het meest geschikte instrument is. Provinciale Staten hebben op 6 juli verzocht een voorbereidingsbesluit voor te bereiden dat voorkomt dat zich in de periode tot aan de inwerkingtreding van het inpassingsplan ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. Provinciale Staten hebben op 9 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen. Daarbij is verklaard dat het voornemen van Provinciale Staten is om een inpassingsplan vast te stellen dat voorkomt dat een agrarisch bedrijf kan uitbreiden op bestaand aangrenzend bouwperceel zonder dat de maatwerkmethode en het Groninger Verdienmodel worden toegepast. Het gaat dan om een situatie waarin de gezamenlijke oppervlakte meer dan 2 hectare bedraagt. Na vaststelling van het inpassingplan door Provinciale Staten, worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Het inpassingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn van zes weken in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Dan treedt het plan in werking nadat op dit verzoek is beslist. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering van 31 januari 2018. (K3115)

7.b

Voordracht Vaststellen inpassingsplan - Partiele Herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren (2017-56), 12 december 2017

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: de voordracht gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 31 januari 2018. Met de voordracht stelt het college van Gedeputeerde Staten voor het inpassingsplan 'Partiele herziening inpassingsplan opstelterrein De Vork Essen-Haren' en de zienswijzennota vast te stellen. Op 26 september 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorkeursalternatief voor de Knoop Groningen (tegenwoordig: Groningen Spoorzone) en daarmee voorhet uitplaatsen van het opstelterrein naar locatie 'De Vork'. Op 11 maart 2015 hebben Provinciale Staten het realisatiebesluit voor het project Spoorzone genomen. Om de verplaatsing van het huidige opstelterrein mogelijk te maken hebben Provinciale Staten op 16 december 2015 het inpassingsplan 'Opstelterrein De Vork Essen-Haren' vastgesteld. Begin 2016 zijn n.a.v. archeologisch vervolgonderzoek bewoningsresten uit verschillende perioden gevonden in de ondergrond. Geadviseerd is deze bewoningsresten te behouden en te beschermen. In verband hiermee is het noodzakelijk het landschappelijk inrichtingsplan, dat onlosmakelijk deel uit maakt van het inpassingsplan, te herzien. Daarnaast is geconstateerd dat het plangebied nog met enkele gronden moet worden uitgebried voor de aanleg van tijdelijke werkterreinen en de benodigde ontsluitingswegen. Dit betekent dat het inpassingsplan op twee onderdelen moet worden herzien. Doel van de voordracht is om Provinciale Staten het inpassingplan te laten vaststellen zodat tot uitplaatsing van het opstelterrein kan worden overgegaan. Na vaststelling van het inpassingplan door Provinciale Staten, worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Het inpassingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn van zes weken in werking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Dan treedt het plan in werking nadat op dit verzoek is beslist. De commissie wordt gevraagd een advies te geven over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering van 31 januari 2018. (K1536)

7.c

Brief De Toestand van Natuur en Landschap, 30 november 2017

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: de Toestand Natuur en Landschap gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 31 januari 2018. Het rapport Toestand Natuur en Landschap laat zien hoe de natuur en het landschap in de provincie Groningen er voor staan. De commissie wordt met de bespreking van het rapport in de gelegenheid gesteld om te beoordelen of de huidige situatie aanleiding geeft tot bijsturing / wijziging van het beleid. In de aanloop naar de commissievergadering zijn inwoners van de provincie Groningen in de gelegenheid gesteld om via het online platform www.kiesvoorgroningen.nl aan te geven hoe zij de natuur en het landschap in hun omgeving beleven. Mede op basis van die input kan de commissie suggesties meegeven aan het college of voorstellen doen voor nieuw beleid. De resultaten zoals gepresenteerd in het rapport Toestand Natuur en Landschap vormen de basis voor de toekomstige landelijke en Europese rapportages over de kwaliteit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), de voortgang van Agrarisch Natuur en Landschaps Beheer (ANLB) en de Natura 2000 gebieden die zijn aangewezen als vogel of habitat richtlijn gebied. Tevens wordt de verzamelde informatie gebruikt bij vraagstukken in het kader van de nieuwe natuurwet en vormen ze de basis voor het rapporteren aan het ministerie van Economische Zaken over de voortgangsrapportage natuur. (K4310).

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: de ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 31 januari 2018.

8.a

Brief Vragen over het uitzetten van karpers, 12 december 2017

K321

8.b

Brief Informatie 380 kV Eemshaven-Oudeschip-Vierverlaten, 19 december 2017

K404

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: de ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 31 januari 2018.

9.a

Email van 28-10-2017 betr. zienswijze op ontwerp provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen

9.b

Brief dd. 30-10-2017 van NOJG - advies over gebruik geweer ikv ontheffing Nbw in periode tussen zonsondergang en zonsopkomst

9.c

Email van Raad voor Dierenaangelegenheden dd. 6-12-2017 - Zienswijze Wegen van Welzijn van Dieren in de Natuur(a)

9.d

Email Stichting Bomenridders Groningen 7-1-2018 - Verzoek graag betrokken te worden bij onderzoek en besluiten betr. natuur, bomen en bos, biomassa etc.

10

Ingekomen stukken van derden - in handen van GS

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid: Brief 10a wordt in handen gesteld van GS ter beantwoording.

10.a

Email van Coöperatie Agrobosbouw NL dd. 20-11-2017 - agrobosbouw en het klimaatverbond

11

Sluiting