Provinciale Staten 31-01-2018

Datum: 31 januari 2018
Tijd: 09:30  -  13:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458969/Provinciale%20Staten%2031-01-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

De fractie van Groninger Belang heeft het voorstel vreemd aan de orde (agenderingsvoorstel) over de 'Minimale eisen Schadeprotocol' ingetrokken. Provinciale Staten stemmen in met de toevoeging aan de agenda van het voorstel van de fractie van Groninger Belang over de 'Afwikkeling aangenomen Statenmoties'. (zie agp. 3.e)

3

Bespreekpunten

3.a

De Toestand van Natuur en Landschap

Tijdens de beraadslaging zijn 3 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 2 moties verworpen.

Motie(s)

3.b

Evaluatie Kunstraad, Eindrapport DSP

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

3.c

Evaluatie Verbonden Partijen 2017

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend die na stemming is aangenomen. Het besluit bij de voordracht is geamendeerd vastgesteld met de fractie van Groninger Belang tegen.

Amendement(en)

    • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Groninger Belang
3.d

Financiële bijdrage Koningsdag 2018

Tijdens de beraadslaging zijn 3 moties ingediend die alle drie na stemming zijn verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de Partij voor het Noorden tegen. K7760

Motie(s)

3.e

Voorstel vreemd a.d. orde - Afwikkeling aangenomen Statenmoties

Bij de regeling van werkzaamheden is door Provinciale Staten ingestemd met agendering van het ingediende voorstel van Groninger Belang over de afwikkeling van aangenomen Statenmoties. Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

    • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Vaststellen inpassingsplan - Partiele Herziening inpassingsplan Opstelterrein De Vork Essen-Haren (2017-56)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Provinciaal Inpassingsplan agrarische bouwpercelen (2017-58)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de VVD en PVV tegen.

4.c

Voordracht Aanbesteding en extra kredietm inspectieschip (2017-57)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de VVD, PVV, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden tegen.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 13 december zijn vastgesteld.

7

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

8

Sluiting