Provinciale Staten 15-11-2017

Datum: 15 november 2017
Tijd: 09:30  -  16:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/351482/Provinciale%20Staten%2015-11-2017?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

De heer Geijtenbeek is geïnstalleerd als Statenlid namens de fractie van de ChristenUnie. De heer Geijtenbeek volgt mevrouw Van der Graaf op.

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Provinciale Staten hebben ingestemd met agendering van het voorstel vreemd aan de orde van de agenda, ingediend door de fractie van de Partij voor de Dieren (zie agp. 3.c)

3

Bespreekpunten

3.a

Begroting 2018 provincie Groningen (2017-39)

Tijdens de beraadslaging zijn 2 amendementen en 11 moties ingediend. De amendementen zijn na stemming verworpen. Na stemming zijn 3 moties aangenomen en zijn 3 moties verworpen. 3 moties zijn aangehouden en 2 zijn ingetrokken. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden tegen.

Motie(s)

Amendement(en)

    • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het NoordenFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, VVD
    • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
3.b

Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (2017-41), 7 november 2017

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend. Het amendement is na stemming verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de Partij voor de Dieren tegen.

Amendement(en)

3.c

Geplande gaswinning boven Schiermonnikoog/Rottumeroog

Bij de regeling van werkzaamheden is door Provinciale Staten ingestemd met agendering van het ingediende voorstel van de Partij voor de Dieren over de geplande gaswinning boven Schiermonnikoog/Rottumeroog. Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en is 1 motie verworpen.

Motie(s)

    • Status: AangenomenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) voor: ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: CDA, PVV, VVD
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Extra financiering vervanging inspectieschip (2017-36)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Evaluatie onderdeel Saneren en Opschalen Beleidskader “Sanering en opschaling, gebiedsfonds en participatie” (2017-37)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Voordracht Programma Landelijk Gebied 3 (2017-38)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.d

Voordracht Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2018 (2017-40)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de VVD, PVV, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden tegen.

4.e

Voordracht Wijziging Legesverordening 1993 (Tarieventabel 2018) (2017-42)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.f

Voordracht Bekrachtiging geheimhouding op informatie bedrijven i.r.t. bedrijfsverplaatsingsfonds (2017-44)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen, uitgezonderd de nagekomen brieven onder 5.c. De nagekomen brief onder 5.c.1. heeft betrekking op een bespreekpunt op deze agenda en is om die reden hier opgenomen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a, 5.b. en 5.c. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

5.c

Nagekomen brieven

5.c.1

Brief van Natuur- en Milieufederatie Groningen dd. 7-11-2017 betr. zienswijze op voordracht actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Zie ook agp. 3.b

5.c.2

Brief cdK d.d. 30 okt. 2017 inz. nevenfunctie

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 11 oktober 2017 zijn vastgesteld.

8

Sluiting