Provinciale Staten 14-11-2018

Datum: 14 november 2018
Tijd: 09:30  -  20:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463709/Provinciale%20Staten%2014-11-2018
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Begroting 2019 provincie Groningen

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend en zijn 6 moties ingediend. Het amendement is na stemming verworpen. 3 moties zijn ingetrokken. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 2 moties verworpen.

Motie(s)

Amendement(en)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: Groninger Belang, PVV, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD, Fractie Kaatee
3.a.1

Voordracht Wijziging Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting (2018-43)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de VVD, Groninger Belang, Fractie Kaatee en Partij voor het Noorden tegen.

3.a.2

Voordracht Begroting 2019 provincie Groningen (2018-45)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de Fractie Kaatee tegen. De fracties van de VVD, Groninger Belang en de Partij voor de Dieren hebben een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

3.b

Zoutwinning Akzo-Nobel Oldambt en Nedmag Veendam

Tijdens de beraadslaging zijn 6 moties ingediend. 1 motie is ingetrokken. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 4 moties verworpen.

Motie(s)

3.c

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend die na stemming zijn verworpen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: Groninger BelangMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Fractie KaateeMede-indienende fractie(s): Partij voor de DierenFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Partij voor de DierenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
3.d

Intensieve veehouderij

Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend die na stemming zijn verworpen.

Motie(s)

3.e

Startdocument Nationaal Programma Groningen

Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en 1 motie verworpen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: Groninger Belang, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
3.f

Voortgang traject circulaire economie

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend. Deze motie is aangehouden.

Motie(s)

3.g

Voordracht startnotitie Beleidskader Cultuur 2021-2024 (2018-40)

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de PVV en Kaatee tegen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, SP, VVD
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Legesverordening 1993 (Tarieventabel 2019) (2018-44)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Deelname aan de cooperatieve vereniging NDOV-DOVA (2018-39)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Herziene Voordracht Aanwijzing omgevingsvergunning windparken Geefsweer en Oostpolder (2018-54), 13 november 2018

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van Groninger Belang tegen. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen, uitgezonderd de nagekomen brieven onder 5.c. De nagekomen brieven hebben betrekking op een bespreekpunt op deze agenda en zijn om die reden hier opgenomen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a, 5.b. en 5.c. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

5.c

Nagekomen brieven van derden

5.c.1

Brief dd. 31-10-2018 van Dierenbescherming , Den Haag betr. Visie Dierenbescherming intensieve veehouderij

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 3 oktober zijn vastgesteld.

8

Sluiting