Provinciale Staten 14-03-2018

Datum: 14 maart 2018
Tijd: 09:30  -  14:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458977/Provinciale%20Staten%2014-03-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

De heer Miesen is geïnstalleerd als statenlid namens de fractie van de VVD. De heer Miesen volgt de heer Oosterhuis op.

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Provinciale Staten stemmen in met de toevoeging aan de agenda van het voorstel van de fractie van de Partij voor de Dieren over de 'Statiegeldalliantie' (zie agp. 3.d).

3

Bespreekpunten

3.a

Zienswijze op addendum Meerjarenprogrammabrief 2018 (12-2018)

Tijdens de beraadslaging zijn 2 moties ingediend. Na stemming is 1 motie aangenomen en is 1 motie verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de VVD tegen. K136

Motie(s)

3.b

Motiedebat Tiltmeters

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

3.c

Stand van zaken aanpak Ring West

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

    • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, PVVFractie(s) voor: Groninger Belang, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
3.d

Voorstel vreemd aan de orde: Statiegeldalliantie

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

Motie(s)

    • Status: AangenomenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): ChristenUnie, D66, GroenLinks, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: VVD
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht gedragscode integriteit Provinciale Staten (55-2017)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht mandaat bevoegdheid cao-onderhandelingen aan presidium ivm invoering Wnra (2018-5)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Voordracht Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (2018-6)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.d

Voordracht Wensen en bedenkingen REP-ZZL-bijdrage Werelderfgoedcentrum Waddenzee (2018-7)

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen.

4.e

Voordracht Benoeming lid Raad van advies Noordelijke Rekenkamer (2018-8)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.f

Gewijzigde voordracht gedragscode integriteit cdK en gedeputeerden (13-2018)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld. K302

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 31 januari zijn vastgesteld.

8

Sluiting