Provinciale Staten 04-07-2018

Datum: 4 juli 2018
Tijd: 09:30  -  17:30  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463688/Provinciale%20Staten%2004-07-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Algemene politieke beschouwingen - Voorjaarsnota 2018.

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Voorjaarsnota 2018 - Algemene politieke beschouwingen

Tijdens de beraadslaging zijn 21 moties ingediend. 5 moties zijn aangehouden en 3 moties zijn ingetrokken. Na stemming zijn 5 moties aangenomen en zijn 8 moties verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de PVV tegen. De fracties van de VVD en Groninger Belang hebben een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

Motie(s)

3.b

Brief Toezending stukken ten behoeve van advies instemmingsbesluit 2018

K136

4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen (2018-22)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht zienswijze begroting 2019 Noordelijke Rekenkamer (2018-31)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Sluiting