Bestuur, financiën en veiligheid 07-11-2018

Datum: 7 november 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:M.S. Scheffers
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463708/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2007-11-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan was op woensdag 10 oktober 2018. Zie voor meer informatie www.pratenmetdestaten.nl

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

De agenda is vastgesteld waarbij de volgorde van de bespreekstukken is: 7F - 7A, B en C gezamenlijk en in één termijn - 7D - 7E

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

8 minuten per fractie en 32 voor GS

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Legesverordening 1993 (Tarieventabel 2018 (2018-44), 2 oktober 2018

Advies van de commissie Bestuur: de voordracht is een hamerstuk in de Statenvergadering van 14 november 2018. Annotatie bij het agendapunt: In de legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel zijn de diensten opgenomen waarover leges worden geheven en de tarieven die daarvoor gelden. Provinciale Staten stellen elk jaar voor 1 januari de leges vast. In de commissie kan van gedachten worden gewisseld over het voorstel tot wijziging van de Legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel per 1 januari 2019. Aan het eind van de bespreking van het onderwerp brengt de commissie een advies uit over de wijze van agendering van de voordracht in de vergadering van Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk). Toelichting: De inkomsten van de provincie bestaan voor een deel uit leges. Op grond van artikel 223 van de Provinciewet kunnen leges worden geheven voor het verstrekken van bepaalde diensten door de Provincie. Leges zijn een vorm van provinciale belastingen en betreffen een vergoeding voor de kosten die de provincie heeft gemaakt ten behoeve van bepaalde dienstverlening. In artikel 225 Provinciewet is bepaald dat legestarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten, ofwel legestarieven mogen ten hoogste kostendekkend zijn. In artikel 220 van de Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een provinciale belasting door het vaststellen van een belastingverordening. De vigerende Legesverordening provincie Groningen is vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 30 september 1992 (nummer 42/1992) laatstelijk gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 15 november 2017. Bij dit laatste besluit is tevens de meest recente tarieventabel vastgesteld.

7.b

Voordracht Wijziging Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting per 1-1-2019 (2018-43), 2 oktober 2018

Advies van de commissie Bestuur: de fracties van Groninger Belang en de PVV hebben een amendement aangekondigd over de hoogte van de opcenten. De voordracht is een bespreekstuk in de Statenvergadering van 14 november 2018 (samen met de begroting 2019). Annotatie bij het agendapunt: In de commissie kan met elkaar van gedachten worden gewisseld over het voorstel voor een verhoging van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Aan het eind van de bespreking van het onderwerp brengt de commissie een advies uit over de wijze van agendering van de voordracht in de vergadering van Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk). Toelichting: De inkomsten van de provincie bestaan voor een deel uit provinciale belastingen, waaronder de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. In 2018 heft de provincie Groningen 89,3 opcenten. Dit is opgenomen in artikel 1 van de Heffingsverordening op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. GS stellen PS voor dit tarief voor de opcenten motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2019 met 1,1 opcenten te verhogen (indexatie met tabelcorrectiefactor 1,2%) en vast te stellen op 90,4 opcenten. In artikel 220 van de Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een provinciale belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Provinciale Staten zijn dan ook bevoegd (artikel 1 van) de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting te wijzigen. De grondslag voor het heffen van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting is gelegen in artikel 222 Provinciewet.

7.c.1

Voordracht Begroting 2019 (2018-45), 2 oktober 2018

Advies van de commissie: De begroting is een bespreekstuk in de Statenvergadering van 14 november. - De begroting wordt in de commissie in één termijn besproken. - Tijdens de Stateninformatiedag van 10 oktober wordt een ambtelijke toelichting gegeven op de begroting. - Er is een schriftelijke ronde voor technische vragen. Deze start na de ontvangst van de begroting. Vragen kunnen tot uiterlijk maandag 29 oktober 10.00 uur worden ingediend via statengriffie@provinciegroningen.nl. De ambtelijke beantwoording wordt verwacht vóór vrijdag 2 november 12.00 uur en toegevoegd aan Ibabs.

7.d

Voordracht Deelname aan de cooperatieve vereniging NDOV-DOVA (2018-39), 10 september 2018

Advies van de commissie: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 14 november 2018. Annotatie bij het agendapunt: In de commissie kan worden gesproken over het voornemen van GS tot oprichting van en deelname aan een coöperatieve vereniging (CV) NDOV-DOVA. Daarbij is aan de orde of er behoefte is om wensen en bedenkingen over dit voornemen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. In de commissie kan eveneens worden gesproken over het verlenen van toestemming aan GS om artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling OV-Bureau te wijzigen om oprichting van/ deelname in de CV door het OV-Bureau mogelijk te maken. En met het gelijktijdige voorstel om conform artikel 32 van de gewijzigde GR in te stemmen met de voorgenomen oprichting van en deelneming door OV bureau Groningen in de coöperatieve vereniging NDOV-DOVA. Aan het eind van de bespreking van het onderwerp brengt de commissie een advies uit over de wijze van agendering van de voordracht in de vergadering van Provinciale Staten (hamerstuk of bespreekstuk). Toelichting: Gedeputeerde staten zijn bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de provincie. Een besluit tot oprichting van een vereniging en deelneming door de provincie wordt echter pas genomen nadat Provinciale Staten een ontwerpbesluit hebben ontvangen en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten te brengen. Voor de ten behoeve van de oprichting door en deelname van het OV Bureau aan de Coöperatieve Vereniging vereiste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling OV Bureau is op grond van artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming nodig van Provinciale Staten. Op grond van de gewijzigde GR dienen Provinciale Staten in te stemmen met een besluit van het bestuur van de GR tot oprichting van of deelname aan een privaatrechtelijke rechtspersoon.

7.e

Zoutwinning Akzo-Nobel Oldambt en Nedmag Veendam (op verzoek van de fracties van de PvdD, PvhN, PvdA)

Het onderwerp is in één termijn in de commissie besproken. Advies van de commissie Bestuur: de bespreking (in tweede termijn) wordt voortgezet in de Statenvergadering van 14 november 2018. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties van de Partij voor de Dieren, de Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid. Een onderbouwing treft u aan het bijgevoegde agenderingsverzoek.

7.e.1

Brief Onafhankelijk afhandeling mijnbouwschade, 2 november 2018

K136

7.f

Brief Presentatie startdocument Nationaal Programma Groningen, 5 oktober 2018

Advies van de commissie: op verzoek van de PVV komt er een motiedebat in de Statenvergadering van 14 november 2018.

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies van de commissie: de ingekomen stukken van GS zijn voor kennisgeving aangenomen.

8.a

Brief Aanbieding Tussenbalans Europa Internationalisering, 4 september 2018

Helaas werkt de link in de brief naar de opgemaakte versie van het document niet. De opgemaakte versie van de tussenbalans kunt u inzien via: www.internationalisering.provinciegroningenmagazine.nl

8.b

Brief Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Groninger gasveld 2018-2019, 2 oktober 2018

K136

8.c

Brief Afspraken versterking n.a.v. Bestuurlijk Overleg 20 september 2018, 25 september 2018

K136

8.d

Brief Afspraken Rijk en Regio 20/9 inzake versterkingsopgave, 5 oktober 2018

K136

9

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

Advies van de commissie: de ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen.

9.a

Afschrift brief (geanonimiseerd) dd 3-9-2018 aan de Raad van State betr. Dutch economy

9.b

Email (geanonimiseerd) van de Onafhankelijke Raadsman, Loppersum 12-09-2018 - Halfjaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2018

9.c

Email van Stichting Ons Laand, ons Lu, Appingedam - Vragen over mijnbouwschadetraject voor de monumentale binnenstad van Appingedam

9.d

Email van de Gemeente Appingedam dd. 9-10-2018 - Motie Schadeafhandeling TCMG raad Appingedam

10

Sluiting