Provinciale Staten 03-10-2018

Datum: 3 oktober 2018
Tijd: 09:30  -  16:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463704/Provinciale%20Staten%2003-10-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

3

Bespreekpunten

3.a

Najaarsnota 2018

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend die na stemming is verworpen. Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van de PVV en Fractie Kaatee tegen. De fracties van de VVD en Groninger Belang hebben een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

Amendement(en)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: VVDFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Fractie Kaatee
3.b

Beleidsnota Fauna en Flora 2018 / Actieplan Weidevogels

Tijdens de beraadslaging is 1 amendement ingediend en 8 moties. Na stemming is het amendement aangenomen. 1 motie is ingetrokken. Na stemming zijn 2 moties aangenomen en zijn 5 moties verworpen. Het geamendeerde besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fracties van Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Fractie Kaatee tegen. De fractie van de VVD heeft een aantekening / stemverklaring bij het besluit afgegeven.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: SPMede-indienende fractie(s): ChristenUnie, D66, Partij voor het Noorden, PvdA, Fractie KaateeFractie(s) voor: ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: CDA, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): D66, PvdAFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SPFractie(s) tegen: Fractie Kaatee, Partij voor de Dieren, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenFractie(s) voor: Partij voor de DierenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Kaatee, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Fractie KaateeFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Partij voor de Dieren, Partij voor het NoordenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Partij voor het NoordenFractie(s) voor: Fractie Kaatee, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, SPFractie(s) tegen: ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Fractie KaateeFractie(s) voor: Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de DierenFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVD

Amendement(en)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: CDAMede-indienende fractie(s): ChristenUnie, VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: Fractie Kaatee, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA
3.c

Voortgang Ring Zuid

Tijdens de beraadslaging zijn 4 moties ingediend. 1 motie is ingetrokken, 2 moties zijn aangehouden. Na stemming is 1 motie verworpen.

Motie(s)

4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Realisatiebesluit N355 Groningen-Zuidhorn (2018-34), 10 juli 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Beleidsnota openbare verlichting langs provinciale wegen (2018-35), 17 juli 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Herziene voordracht Voorontwerp rijksinpassingsplan aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek (2018-41), 25 september 2018

Het besluit bij de voordracht is vastgesteld met de fractie van de Partij voor de Dieren tegen.

4.d

Voordracht Wijziging begrotingen Waddenfonds 2018 en 2019 (2018/38), 11 september 2018

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergaderingen van 4 en 11 juli zijn vastgesteld.

8

Sluiting