Ruimte, natuur en leefbaarheid 31-10-2018

Datum: 31 oktober 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:D. Ram
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463705/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2031-10-2018?
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over ingekomen stukken onder agendapunt 8 en 9

2.c

Spreektijdregeling

6 minuten per fractie en 30 minuten voor GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Voordracht Aanwijzing omgevingsvergunning concentratiegebieden windparken Eemshaven en Delfzijl (2018-42), 25 september 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 31 oktober: het onderwerp gaat ter kennisname naar Provinciale Staten van 14 november 2018. Gedeputeerde Staten kunnen een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van een bestemmingsplan, voor een project van provinciaal belang, niet eerder verlenen dan nadat Provinciale Staten hebben verklaard dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Provinciale Staten kunnen echter categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Met deze voordracht worden Provinciale Staten gevraagd als 'categorieën gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist': de omgevingsvergunningen welke nodig zijn om de windparken binnen de concentratiegebieden Eemshaven en Delfzijl tot realisatie te brengen en in exploitatie te nemen. Het gaat daarbij expliciet niet om de omgevingsvergunningen waarmee (nieuwe) windturbines worden gebouwd. Het gaat hier om omgevingsvergunningen die ondersteunend zijn aan de realisatie van windturbineparken, zoals omgevingsvergunningen voor (tijdelijke) bouwwegen, kabels, leidingen en transformatorstations. Met dit besluit kunnen de nog benodigde omgevingsvergunningen voor de windparken binnen de concentratiegebieden op tijd worden afgegeven, zodat de taakstelling voor Wind op Land in 2020 tijdig kan worden gehaald. (K48)

7.b

Stand van zaken stilstandsvoorziening

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 31 oktober: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 14 november 2018. Op verzoek van de VVD-fractie. Motivering agendering VVD-fractie: "Wij zien geen eenduidig beeld in de cijfers waarop het effect van de stilstandvoorziening is gebaseerd en vragen ons dus af of het doel wel bereikt wordt. Daarnaast hebben wij een aantal berekeningen gedaan en komen wij in bepaalde scenario's op kosten van wel 1600 euro per geredde vogel. Die kosten vinden wij bijzonder hoog". (K48)

7.c

Agenderingsvoorstel Intensieve veehouderij

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 31 oktober: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 14 november 2018.

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 31 oktober: ingekomen brief 8a is besproken en gaat tevens als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 14 november 2018 (zie bespreekstuk 7c).

8.a

Brief Addendum onderzoek IV, 11 september 2018

Zie ook agendapunt 7c. (K6274)

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 31 oktober: de ingekomen stukken van derden zijn voor kennisgeving aangenomen en worden procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 14 november 2018.

9.a

Brief van de Cooperatie duurzame Energie Veenkolonien dd. 10-9-2018 - Verzoek aandacht voor de gepubliceerde ontwerp-omgevingsvergunning voor realiseren zonnepark Noord te Stadskanaal

9.b

Email van LTO Noord 31-10-2018 - Reactie op Brief GS Groningen addendum onderzoek IV - graag agenderen voor cie. Ruimte, natuur en leefbaarheid 31-10-2018

10

Sluiting