Mobiliteit, economie en energie 31-10-2018

Datum: 31 oktober 2018
Tijd: 18:00  -  21:00  uur
Voorzitter:J.H. Mastenbroek (plv.vz.)
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463706/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2031-10-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

Het agenderingsverzoek van de fractie van Groninger Belang is op initiatief van deze fractie voorlopig teruggetrokken. Bij de regeling van werkzaamheden (2a: vaststellen van de agenda) legt de voorzitter dit agenderingsvoorstel voor aan de commissie. Indien ten minste 1/3 van het aantal aanwezige leden in de binnenste ring instemt met het voorstel, wordt de brief van GS van 20 juni 2018 betr. stand van zaken aanpak Ring West toegevoegd als bespreekpunt.

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Brief Voortgang traject circulaire economie, 31 juli 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 31 oktober: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 14 november 2018, in de vorm van een motiedebat op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren. Provinciale Staten worden met de brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom circulaire economie, met als prioritaire hoofdlijnen: vergroening van de chemie; het provinciale inkoopbeleid; en mobiliteit. Tijdens de stateninformatiedag op 5 september is hieraan tevens aandacht besteed. Als bijlage bij de brief is het boekje 'Innovaties 2016-2020' gevoegd met voorbeelden van slimme en groene projecten in de provincie. Dit boekje is in fysieke vorm in juni 2018 aan de statenleden beschikbaar gesteld. De commissie kan haar mening geven over de wijze waarop het college met 'Circulair Groningen' invulling geeft aan het stimuleren en faciliteren van circulaire initiatieven in de provincie, en tevens ook over de noordelijke, landelijke en Europese ontwikkelingen in dit verband. De inzet op circulaire economie komt in diverse provinciale beleidskaders terug: o.a. de Omgevingsvisie 2016-2020, het Programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019 en het Energietransitieprogramma, De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 14 november 2018. K10838

7.b

Voordracht Startnotitie Beleidskader Cultuur 2021-2024 (2018-40), 11 september 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 31 oktober: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 14 november 2018. Met de voordracht worden Provinciale Staten gevraagd de startnotitie voor het volgende beleidskader Cultuur (2021-2024) vast te stellen. In de startnotitie is een aantal beleidsvoornemens geformuleerd die het college in de volgende fase, het opstellen van een ontwerp-beleidskader, nader kan gaan uitwerken. Een van de beleidsvoornemens is een nieuwe procedure voor de totstandkoming van het beleidskader cultuur voor de volgende perioden. In dat geval wordt na vier jaar geen volledig nieuw kader opgesteld, maar wordt het dan lopende beleidskader herijkt. Gedurende de ontwerpfase voor het op te stellen beleidskader 2021-2024 is geen besluitvormende rol voor Provinciale Staten voorzien. Deze fase, inclusief inspraakperiode, loopt van november 2018 tot en met de zomer van 2019. Zoals aangegeven in de procedurebrief van het college d.d. 17 juli 2018 (behandeld in de commissie Bestuur van 26 september 2018) zijn Provinciale Staten weer aan zet bij de voordracht van het college die moet leiden tot de vaststelling van het definitieve Strategisch Beleidskader Cultuur 2021-2024 in het najaar van 2019. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 14 november 2018. K10613

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brief gaat ter kennisname naar PS van 14 november 2018.

9.a

Brief Beantwoording statenvragen VVD over de stand van zaken Friesenbrucke, 12 september 2018

K365

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 14 november 2018.

10.a

Email dd. 31-8-2018 - Wake up call t.a.v. energietransisitie

10.b

Email dd. 14-9-2018 - Groningen Airport Eelde versus Lelystad Airport.

10.c

Email dd. 14 sept.- Ring Zuid en tunnelveiligheid hebben met elkaar te maken

10.d

Email dd. 14 sept.-eenzijdig handelen gemeente Groningen met nieuwe OV-visie

10.e

Email dd. 14 sept.-Nationaal Openbaar Vervoer Beraad

10.f

Email van de Bomenridders dd. 15 sept.- Europees energiebeleid bedreigt bossen overal ter wereld -MO.

10.g

Email dd. 16 sept. - Elektrificatie noordelijk spoornetwerk

10.h

Email dd. 16 sept.- Goederenvervoer per spoor vanuit Chemiepark Delfzijl; Chemelot als benchmark

10.i

Email dd. 16 sept.- Rapport RLI Dichterbij en sneller

10.j

E-mails dd. 22-09-2018 inzake MIRT Rijksbegroting Infrastructuur & Waterstaat

10.k

Email dd. 27-09-2018 - Project Ringweg West verschil informatie Provinciale Staten en Gemeenteraad

10.l

Email dd. 27-9-2018 - BTW in het openbaar Vervoer. Kamerstukken

10.m

Email dd. 27-09-2018 - Aanpak Ring Zuid = Crisis en Herstelwet

10.n

Email dd. 27-09-2018 - Haagse visie op grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland

10.o

Email 28-09-2018 - Aanhaken of de aansluiting met de snelle trein weer missen

10.p

Brief van Groningen Seaports dd 17-09-2018- rapportage fase 1 Industrietafel Noord-Nederland Delfzijl-Eemshaven-Emmen

10.q

Brief van VVG dd 24-10-2018 - Reactie Groninger gemeenten evaluatierapport BMC en procedure cultuurnota 2021-2024

Zie ook agp. Voordracht Startnotitie Beleidskader Cultuur 2021-2024

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

12

SLUITING