Mobiliteit, economie en energie 27-02-2019

Datum: 27 februari 2019
Tijd: 18:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Voorlopige agenda

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Aanbevelingen rekenkamerrapport Energie in transitie

De provinciale rekenkamers hebben op 14 december 2018 het rapport ‘Energie in transitie' gepubliceerd en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor provinciale staten van Groningen, Drenthe en Fryslân. De Noordelijke Rekenkamer onderschrijft expliciet alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport. Op woensdag 13 februari is de Noordelijke Rekenkamer aanwezig tijdens 'Praten met de Staten' voor een nadere toelichting op het rapport. In de vergadering van 27 februari 2019 kan de commissie met het college van gedachten wisselen over de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Zoals gebruikelijk zijn alle aanbevelingen overgenomen in het ontwerpbesluit bij de voordracht. De commissie bepaalt vervolgens of er aanleiding is om het rapport als bespreekstuk te agenderen in provinciale staten van 13 maart 2019. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien fracties een aanbeveling niet wensen over te nemen.

7.b

Vervolgproces ontwerp Klimaatakkoord

Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over het totstandkomingsproces van het ontwerp klimaatakkoord en de provinciale inbreng op hoofdlijnen in dit proces. Een formele rol voor provinciale staten is voorzien bij het vaststellen van de startnotitie en/of de eindproducten van regionaal uit te werken strategieën uit het klimaatakkoord zoals de regionale energiestrategie (zie agp. 7.c), mobiliteitsstrategie en de veenweidestrategie en de eventuele aanpassingen als gevolg van deze strategieën in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019. K1261

7.c

Intentieverklaring regionale energiestrategie (RES) Groningen

Met de brief worden provinciale staten geïnformeerd over de intentieverklaring die GS hebben getekend om samen met de Groninger gemeenten en waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's een regionale energiestrategie (RES) Groningen op te gaan stellen. Het startdocument én de uiteindelijke strategie worden ter besluitvorming aan provinciale staten voorgelegd. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen van de brief tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019. K1261

7.d

Uitkomsten bestuurlijk overleg rijk-regio - BO MIRT

Op verzoek van de fracties van Groninger Belang en de PVV in de commissievergadering van 23 januari 2019 gaat dit onderwerp als bespreekstuk naar de agenda van de commissie van 27 februari 2019.

7.e

Voordracht Projectvoorstel Cybersecurity Noord Nederland

Met de voordracht wordt provinciale staten de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen af te geven bij het voorgenomen besluit van het college om € 3,2 miljoen uit het REP-ZZL-budget toe te kennen aan het project cybersecurity Noord-Nederland. De commissie kan aan de hand van de voordracht en bijlage beoordelen of het project aan de vastgestelde subsidiekaders voldoet. De commissie wordt gevraagd om een advies aan provinciale staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 13 maart 2019. K13985

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

8.a

Voordracht i.v.m. afkoopsom bij overdracht areaal na realisatie project Groot Onderhoud N363 (2019-2), 29 januari 2019

K313

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

9.a

Brief PS-rapportage T3-2018 Aanpak Ring Zuid, 12 februari 2019

K2860

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

10.a

Email d.d. 13 december 2018 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur - advies Warm aanbevolen CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

10.b

Email dd. 2-1-2019 - Luchtvaart 2020 - 2050 waar is positionering GAE op het nationale speelveld

10.c

Email dd. 2-1-2019 - Lessen HSL Zuid voor hogesnelheidslijn Amsterdam - Groningen -Bremen - Hamburg TEN-T missing link

10.d

Email dd. 2-1-2019 - Positioneren spoorlijn Veendam - Stadskanaal - Emmen - Rheine door spoorgoederenvervoer en grensoverschrijdend reizigersvervoer

10.e

Email dd. 7-1-2019, Appingedam - voorkeursalternatief verdubbeling N33-Midden

10.f

Email van 16-1-2019 - Verkenning Noordzeestrategie 2030 raakt ook uw bezit met zeehavens

10.g

Email van 16-1-2019 - Moties Marktordening spoor; Zwolle - Groningen-Leeuwarden onder regionaal regie

10.h

Brief dd. 25-1-2019 Groningen Verdient Betere Ring Zuid - Openheid van zaken . Rapport commissie Hertogh nu naar buiten

10.i

Email dd. 25-1-2019 - Regionale Energietransitie regio's

10.j

Brief van Groningen Verdient Beter - Salamitactiek rond de aanpak Ringweg Zuid

10.k

Email van commissie MER - informatie m.b.t. de Regionale Energiestrategie (RES) en milieueffectrapportage

10.l

Email dd. 1-2-2019 betr. BO-MIRT - TENT Noord-Nederland en Wunderline Groningen -Bremen . Verkeerde lobbystrategie

10.m

Email dd. 5-2-2019 - In en uitchecken OV kaart op het spoor tussen concessies (a)_redacted

10.n

mail dd. 7-2-2019 mbt. toekomst beeld openbaar vervoer 2040

2019-010468

10.o

Afschrift brieven van diverse inwoners inzake klacht tegen het college van GS over het onthouden van informatie over het project Ringweg Zuid aan de inwoners van de provincie Groningen

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

12

SLUITING