Mobiliteit, economie en energie 21-02-2018

Datum: 21 februari 2018
Tijd: 16:00  -  21:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458969/Provinciale%20Staten%2031-01-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn in de toelichting per agendapunt opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Brief Voorgenomen besluit voorlopig voorkeursalternatief N33, 24 januari 2018

Advies commissie Mobiliteit: de brief gaat ter kennisname naar PS van 14 maart 2018. Provinciale Staten worden met deze brief geïnformeerd over het voorlopige voorkeursalternatief voor de verdubbeling van het traject N33 Midden. Hierover wordt de omgeving momenteel geconsulteerd. Het definitieve voorkeursalternatief wordt eind maart / begin april voorgelegd aan Provinciale Staten, waarna besluitvorming in de statenvergadering van 30 mei kan plaatsvinden. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 14 maart 2018. De commissie wordt gevraagd een advies aan Provinciale Staten uit te brengen. K1280

7.b

Brief Stand van zaken aanpak Ring West, 24 januari 2018

Advies commissie Mobiliteit: de fractie van de VVD maakt mede namens een aantal andere aantal fracties een voorbehoud voor bespreking van het onderwerp in PS van 14 maart 2018. Het college informeert Provinciale Staten met deze brief over de stand van zaken van het project Ring West en meer in het bijzonder over de uitkomsten van de eerste fase van de voorverkenning die in 2017 is gestart. Naar verwachting kan de volledige voorverkenning in de tweede helft van 2018 worden afgerond, waarna Provinciale Staten een besluit wordt voorgelegd over de planuitwerkingsfase. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 14 maart 2018. K3281

7.c

Brief Afsluiting werkzaamheden Gebiedsregisseurs Middel en Kremer, 16 januari 2018

Advies commissie Mobiliteit: de fractie van de Partij voor de Dieren maakt een voorbehoud voor bespreking van het onderwerp in PS van 14 maart 2018 (motiedebat). Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de verrichte inspanningen van de gebiedsregisseurs Bert Middel en Gerard Kremer voor Oost-Groningen in de afgelopen jaren. Tevens wordt met de brief het voornemen van het college aangekondigd om de heer Kremer in 2018 een aanvullende opdracht mee te geven. Het college is met de heer Kremer van mening dat nog steeds veel te doen is in het gebied, o.a. op het gebied van grensoverschrijdende werkgelegenheid. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 14 maart 2018. K7796

7.d

Voordracht Wensen en bedenkingen REP-ZZL-bijdrage Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Advies commissie Mobiliteit: de voordracht gaat als hamerstuk naar PS van 14 maart 2018. Met de voordracht wordt Provinciale Staten de mogelijkheid geboden om wensen en bedenkingen af te geven bij het voorgenomen besluit van het college om € 3,6 miljoen uit het REP-ZZL-budget toe te kennen aan het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee. De commissie kan aan de hand van de voordracht en bijlage beoordelen of het project aan de vastgestelde subsidiekaders voldoet. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 14 maart 2018. K6787

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brief gaat ter kennisname naar PS van 14 maart 2018.

9.a

Brief met onderwerp: OV-Bureau boven de Wet? - Een staat in een staat?, 13 februari 2018

Betreft afschrift reactie GS op ingekomen brief onder agp. 11.a. K3015

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 14 maart 2018.

10.a

email dd. 2-1-2-18 betr. sluiting station Sappemeer-Oost

10.b

Email dd. 3-1-2017 betr. Openbaar Vervoer. nadelig veranderen bus tijden en laten vervallen bus tijden

10.c

Brief van Vereniging Groninger Monument Eigenaren dd.9-1-2018 - informatie over de oprichting

10.d

Email dd. 11-1-2018 - toezending stukken van de Bestuurlijke Overleggen dd. 6 en 7 december 2017.pdf

10.e

Emaildd. 11-1-2018 - Aandacht voor Kamerbrief dd. 22-12-2017 inz. Rijksluchtvaartbeleid mbt Groningen Airport Eelde

10.f

Email van bestuur WK Wielrennen 2023 dd. 13-1-2018 - toezending manifest WK wielrennen 2023

10.g

Email dd. 17-1-2018 - inhaalslag plannen Hoofdstation en OV wegens knelpunt Noord Willems-kanaal

10.i

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Definitieve besluiten inz. hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kV Eemshaven Vierverlaten

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

Advies commissie Mobiliteit: de brief gaat ter kennisname naar PS van 14 maart 2018.

11.a

Email dd. 15-1-2018 - OV-bureau Groningen-Drenthe - zorgen over het busvervoer in Groningen en Drenthe

Zie agp. 9.a.

12

SLUITING