Bestuur, financiën en veiligheid 27-06-2018

Datum: 27 juni 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463687/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2027-06-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Op 6 juni was Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan.

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt, alvast worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

8 minuten per fractie en 32 voor GS

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Zienswijze begroting 2019 Omgevingsdienst Groningen en jaarstukken 2017

Advies van de commissie Bestuur: de voordracht (7a1) gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 4 juli 2018 en de jaarstukken (7a2 en 7a3) gaan ter kennisname naar Provinciale Staten.

7.a.1

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen (2018-22), 17 april 2018

K3403

7.a.2

Email (geanonimiseerd) van Omgevingsdienst Groningen dd. 13-4-2018 - Voorlopige jaarstukken 2017 Omgevingsdienst Groningen (a)_redacted

7.a.3

Jaarstukken en accountantsverslag ODG (a)

7.b

Voorjaarsnota 2018 en strategische verkenning voorjaarsnota

Advies van de commissie Bestuur: de voorjaarsnota is een bespreekstuk in de PS-vergadering van 4 juli 2018. Annotatie bij het agendapunt: - Vooruitlopend op de Voorjaarsnota hebben Provinciale Staten een brief over de Strategische verkenning ontvangen (zie 7B2). - het onderwerp wordt in één termijn in de commissie besproken. De Voorjaarsnota is ook een bespreekstuk in de Statenvergadering van 4 juli. - Na ontvangst van de Voorjaarsnota start de schriftelijke ronde voor technische vragen. Vragen kunnen tot maandag 18 juni 12.00 uur worden ingediend via statengriffie@provinciegroningen.nl. De (ambtelijke) beantwoording van de vragen ontvangt u uiterlijk op vrijdag 22 juni om 12.00 uur.

7.b.1

Voordracht Voorjaarsnota 2018

K7804

7.b.2

Brief GS aan PS Strategische verkenning voorjaarsnota

K7804

7.c

Voordracht zienswijze begroting 2019 Noordelijke Rekenkamer

Advies van de commissie Bestuur: Er komt een herziene voordracht vanwege een kleine correctie op de begroting 2019 van de Noordelijke Rekenkamer. De herziene voordracht gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 4 juli a.s. Annotatie bij het agendapunt: Met het toezenden van de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de Noordelijke Rekenkamer (NRK) worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen en een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat over 2017. De stukken zijn besproken met de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer (RvA). De RvA staat positief tegenover de stukken. De Groningse leden van de Raad van Advies zijn: dhr. J.H. Mastenbroek, dhr. M.K.R. Miesen, dhr. H.A. Meendering. Met de voordracht aan Provinciale Staten stellen de Groningse leden van de RvA voor om geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2019, in te stemmen met de bestemming van het resultaat over 2017 en kennis te nemen van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017, inclusief de accountantsverklaring. In de commissie wordt van gedachten gewisseld over het voorstel. De commissie adviseert Provinciale Staten over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering (PS 11 juli, bespreekstuk of hamerstuk). Na de vaststelling van het besluit door Provinciale Staten, wordt de Noordelijke Rekenkamer geïnformeerd over de besluitvorming . Daarna kan het college van de NRK de begroting 2019 vast stellen en deze voor 15 juli indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

7.d

Voordracht Bijdrage aan het uitvoeringsprogramma BRZO voor de jaren 2018 en 2019 (8e wijz. Begroting 2018 (2018-24), 17 april 2018

Advies van de commissie Bestuur: De voordracht gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 11 juli 2018.

7.e

Risicoanalyse en informatieprotocol SNN en SNN 3.0

Advies van de commissie Bestuur: het onderwerp is op verzoek van de heer Nolles als lid van het AB SNN een motiedebat in de Statenvergadering van 11 juli 2018. Annotatie bij het agendapunt: Op 31 januari 2018 hebben provinciale Staten de voordracht evaluatie verbonden partijen behandeld. Op initiatief van de klankbordgroep verbonden partijen is hierbij een amendement (zie achtergrondinformatie bij 7e1) aangenomen waarin GS opdracht is gegeven om een risicoanalyse uit te voeren en een risicoprofiel te bepalen voor alle verbonden partijen en op basis daarvan een helder en beknopt informatie- en toezicht arrangement op te stellen. GS is gevraagd dit gefaseerd uit te voeren te beginnen met het SNN en daarna Groningen Seaports en het Waddenfonds. Aan de orde in de commissie is de brief van GS van 23 mei waarin PS worden geïnformeerd over de uitvoering van het amendement voor wat betreft de risicoanalyse en het informatieprotocol van het SNN. Hierbij kan de brief van GS van 26 april 2018 over de ontwikkelingen Noordelijke Samenwerking, SNN 3.0 worden betrokken. Het is nu aan de commissie om: 1.Een uitspraak te doen over de wijze waarop de opdracht voor wat betreft het SNN is uitgevoerd. 2. Aan te geven of de gehanteerde risicoanalyse en uitwerking in een informatieprotocol op gelijke wijze kan worden ingezet voor Groningen Seaports en het Waddenfonds. Bij besluitvorming over de nota verbonden partijen op 28 september 2016 (voordracht 68/2016) is besloten dat er een informatieprotocol zal worden uitgewerkt. Daarbij is eveneens besloten dat Provinciale Staten op basis van de uitkomst van de evaluatie per verbonden partij zullen besluiten over de wijze van vertegenwoordiging van de provincie in het bestuur van die verbonden partij. Het is nu aan de commissie om: 3. van gedachten te wisselen over het al dan niet voortzetten van deelname van Statenleden in het AB SNN. Het formele besluit over het AB SNN wordt genomen in het vierde kwartaal bij het door het SNN aangekondigde voorstel voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SNN. dit agendapunt betreft 7e1 en 7e2.

7.e.1

Brief Risicoanalyse en informatieprotocol SNN

7.e.2

Brief Ontwikkelingen Noordelijke Samenwerking SNN 3.0, 26 april 2018

7.f

INGETROKKEN: agenderingsvoorstel PVV goedkeuring raadsbesluit van de gemeente Groningen m.b.t. Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind

Advies van de commissie Bestuur: de ingekomen stukken onder 7f1, 7f2 en 7f3 gaan ter kennisname naar de Statenvergadering van 11 juli 2018. Annotatie bij het agendapunt: De fractie van de PVV heeft op 23 mei 2018 een verzoek ingediend om in de commissie van 27 juni te spreken over de goedkeuring van het raadsbesluit van de gemeente Groningen m.b.t. Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind. Zie bijgaand agenderingsverzoek. Bij de regeling van werkzaamheden (2a: vaststellen van de agenda) legt de voorzitter dit agenderingsverzoek voor aan de commissie. Indien ten minste 1/3 van het aantal aanwezige leden in de binnenste ring instemt met het voorstel, wordt het onderwerp als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda. Dit agendapunt betreft 7f, 7f1, 7f2, 7f3.

7.f.1

(geanonimiseerd) Email van Finducia e.a. 16-5-2018 - Vragen over Raadsbesluit dd. 21-2-2018 van Gemeente Groningen rondom Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind

7.f.2

(geanonimiseerd) Kompas Zuidlaren - verzoek goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen inzake bekostiging en uitvoering bewindvoering BWI (a)

2018-15889

7.f.3

(geanonimiseerd) Post - Bout Advocaten, Groningen - verzoek namens Finducia V.O.F. goedkeuring te onthouden aan het raadsbesluit van de gemeente Groningen mbt Beleidsregels Bijzondere Bijstand en Tarieven Beschermingsbewind

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

Advies van de commissie Bestuur: de ingekomen stukken van GS gaan ter kennisname naar de Statenvergadering van 11 juli.

8.a

Brief Onderzoek naar Sociaal Ondernemen, 26 april 2018

8.b

Brief Proces instemmingsbesluit 2018, 19 juni 2018

K136

9

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

Advies van de commissie Bestuur: de ingekomen stukken van derden gaan ter kennisname naar de Statenvergadering van 11 juli.

9.a

Email (geanonimiseerd) van Onafhankelijke Raadsman, Loppersum dd. 18-4-2018 - jaarrapportage 2017

9.b

Email (geanonimiseerd) van de Raadsgriffier gemeente Appingedam dd. 19-4-2018 - Motie Versterken moet doorgaan

9.c

Brief (geanonimiseerd)- project architectuur, satelliet enz. (a)

2018-028589

9.d

Brief (geanonimiseerd) Projecten Constructie Beton Voeg + stalenbuis

9.e

Email (geanonimiseerd) van Groninger Gasberaad dd. 3-5-2018 betr. Versterking van woningen en andere gebouwen (zorggebouwen, buurthuizen etc.

9.f

E-mail (geanonimiseerd) van Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild dd. 15-5-2018 - bundel persoonlijke brieven hoopvolle inwoners van Overschild e.o betr. waarom de versterkingsoperatie in Overschild NIET mag worden opgeschort

9.g

Brief (geanonimiseerd) - Projecten Aardgas opzuigen met speciale stofzuigermachiene, delfstoffen op andere planeten, architectuur, enzovoort

9.h

Email (geanonimiseerd) van Raadsgriffier Gemeente Appingedam dd. 24-5-2018 - motie van treurnis Versteringsopgave aardbevingsgebied Groningen

9.i

Email (geanonimiseerd) van Gemeente Weststellingwerf dd. 22-5-2018 -Motie gemeenteraad Weststellingwerf inzake financiele stukken FUMO (omgevingsdienst Friesland)

9.j

(geanonimiseerd) Gemeente Bedum - motie versterkingsopgave aardbevingsgebied

9.k

Email (geanonimiseerd) van Gemeente Appingedam dd.5-6-2018 - Open brief gemeenteraad Appingedam aan minister Wiebes en de leden van de Tweede Kamer

9.l

Email (geanonimiseerd) van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden dd. 18-06-2018 - toezending afschrift brief aan Minister Wiebes betr. gaswinning in en rondom het Waddengebiedor memo

10

Sluiting