Mobiliteit, economie en energie 20-06-2018

Datum: 20 juni 2018
Tijd: 18:00  -  21:30  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463686/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2020-06-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn in de toelichting per agendapunt opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7 .a

Brief Tussenrapportage Energietransitie 2016-2019

Advies cie. Mobiliteit 20 juni 2018: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar PS van 11 juli 2018. Aan de hand van de tussenrapportage Energietransitie kunnen Provinciale Staten controleren of het college tot op heden bij de uitvoering binnen de in maart 2016 vastgestelde kaders is gebleven. Daarnaast is deze tussentijdse evaluatie ook een moment om waar nodig de koers bij te stellen. In de brief geven GS aan op welke onderdelen dat wat hen betreft aan de orde is. De keuzes die het college hierbij maakt worden in de Voorjaarnota 2018 nader financieel onderbouwd. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 4/11 juli 2018. Bij de bespreking in de commissie kunnen ook de uitkomsten van het online platform 'Aardgasloze woningen' worden betrokken. Het platform staat van 5 tot 15 juni open voor reacties via www.kiesvoorgroningen.nl K1261

7.b

Brief Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2019 en Trendmonitor 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe, 8 mei 2018

Advies cie. Mobiliteit 20 juni 2018: het onderwerp gaat op verzoek van de fractie van de SP als motiedebat naar PS van 11 juli 2018. De commissie wordt met deze brief gevraagd haar mening te geven over de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2019 voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. Op 29 juni 2018 stelt het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe de hoofdlijnen dienstregeling 2019 vast. De commissie wordt tevens gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 11 juli 2018. KL3875

7.c

Brief Tussenrapportage uitvoering Toerisme-Visie 2016-2020, 26 april 2018

Advies cie. Mobiliteit 20 juni 2018: de brief gaat ter kennisname naar de statenvergadering van 11 juli 2018. Met de tussenrapportage uitvoering Toerisme-Visie 2016-2020 worden Provinciale Staten geïnformeerd over de lopende uitvoering van het toerismebeleid, waarvoor de kaders op 20 april 2016 zijn vastgesteld. De commissie kan controleren of het college zich bij de uitvoering heeft gehouden aan het kader. Indien gewenst is een tussentijdse evaluatie ook het moment om vastgesteld beleid (op onderdelen) te wijzigen. De commissie wordt tevens gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 11 juli 2018. K8415

7.d

Brief Voortgangsverslag Fonds Nieuwe Doen, 26 april 2018

Advies cie. Mobiliteit 20 juni 2018: het onderwerp gaat ter kennisname naar de statenvergadering van 11 juli 2018. De fractie van de VVD maakt een voorbehoud voor bespreking in de vorm van een motiedebat. Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het Fonds Nieuwe Doen: het revolverende fonds voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. Provinciale Staten hebben de kaders voor dit fonds op 28 september 2016 vastgesteld. Aan de hand van dat kader kan de commissie haar mening geven over de inhoud van de brief en het bestuursverslag/jaarrapport. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 11 juli 2018. K1271

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

8.a

voordracht van GS

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 11 juli 2018.

9.a

Brief Stand van zaken N33, na consultatieronde en tussentijds advies commissie voor de milieueffectrapportage, 17 april 2018

K1280

9.b

Brief Bijdrage provincie en stad Groningen aan Leeuwarden/Fryslan 2018, 18 april 2018

K7498

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 11 juli 2018.

10.a

Email dd. 6-4-2018 betr. Nationaal Openbaar Vervoer Beraad wat is insteek concessiegebied OV Bureau GD_Arriva_

10.b

Email d.d. 9-4-2018 - Open brief en oproep aan de Minister van EZK en provinciale besturen Gronnigen en Drenthe - pas art. 7 EU-richtlijn toe en trek alle wind op land plannen in (geanonimiseerd)

10.c

Email d.d. 13-4-2018 - Blik in de ruimtelijke economische toekomst van de lage landen tussen 2020 en 2100

10.d

Email d.d. 12-4-2018 - Friesenbrücke route van belang voor internationale spoorontsluiting Noord-Nederland

10.e

Email d.d. 19-4-2018 - NS ongeschikt als verbindende partij Noord-Nederland overig Nederland

10.f

E-mail dd. 20-4-2018 - Waterstof Niedersachsen

10.g

Email dd. 27-4-2018 - Binnenhavens, vaarwegen bereikbaarheid economische centra via de vaarwegen (binnenvaart & recreatievaart)

10.h

Email dd. 29-4-2018 - Ontwerp omgevingsvisie Gemeente Groningen; impact op de regio_

10.i

Email dd. 30-04-2018 betr. snelle spoorverbindingen naar het westen en oosten

10.j

email dd. 2-5-2018- oproep om een bijzondere MIRT voor Groningen af te dwingen bij het Rijk

10.k

Email dd. 2-15-2018 - Oproep om meer documenten te delen met andere regionale overheden zoals ook in Duitsland gebeurd

10.l

Email dd. 2-5-2018 - Nationale Luchtvaarttafel positie Groningen Airport Eelde (Luchthaven Noord-Nederland)

10.m

E-mail dd. 2-5-2018 - TEN-T niet alleen Connecting Europe Facility maar ook de primaite TEN-T spoorverbindingen

10.n

Email van Bomenstichting Achterhoek, Lochem dd. 7-5-2018 - Afschrift brief aan Ministerie van I & W betr. veiligheid provinciale wegen

10.o

Email dd. 8-05-2018 - MIRT en het belang van een goed spoorgoederenvervoer

10.p

Email dd. 13-5-2018 Gebruik Groningen Airport Eelde als alternatief voor Lelystad Airport

10.q

Email dd. 14-5-2018 van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) betr. Gevolgen verdwijnen essentieel deel van de binnenvaartvloot voor Groningen

10.r

Email dd. 17-5-2018 - Verzoek aandacht voor het hele regionale maritieme cluster in Groningen

10.s

Email dd. 18-5-2018 - Naar aanleiding van verzonden fotos van mijn ervaring in grote projecten in wegen en spoorlijnen

10.t

Email dd. 20-5-2018 - Vaarweg Lemmer-Delfzijl

10.u

Email dd. 22-05-2018 - Hinterland infrastructuur voor zeehavens; Delfzijl - Eemshaven binnen TEN-T

10.v

Email dd.20-5-2018- Economie en ecologie in balans

10.w

Email van Kunstraad Groningen dd. 22-5-2018 - Jaarverslag 2017

10.x

Email dd. 23-5-2018 - Recente onderzoeken Mobiliteit en mobiliteitsbeleid publicaties mei 2018 (a)_redacted

10.y

Email dd. 24-5-2018 betr. N 33 midden en tussenstuk t.h.v. Eemskanaal en Damsterdiep en N 33 noord

10.z

Email namens werkgroep Farumsumerweg Veilig dd. 25-5-2018- Zorgen over gevolgen verdubbeling N33 voor de Farmsumerweg

11

Vervolg INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 11 juli 2018.

11.a

Email dd. 4-6-2018 - Noord-Nederland buitenspel TEN-T ERTMS_ETCS; Wunderline juist moetje

11.b

Bomenridders Groningen - Afschrift vraag aan GS om informatie en publicatie dagbladen 09062017 openbare bekendmakingen ongenummerd. WOB verzoek RWE Eemshaven en MER procedure_evaluatie 09062018

11.c

Email dd.12-6-2018 - toezending brief betr. veilig Fiets- wandel-pad Winsum-Garnwerd

12

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 11 juli 2018.

12.a

Brief dd. 1-5-2018 - Verzoek verwijderen systeem shared space en de bloembakken op de Baron van Asbeckweg te Warfhuizen ivm verkeersveiligheid

12.b

Email dd. 7-5-2018 - vragen autonoom vervoer proef Scheemda

13

SLUITING