Provinciale Staten 11-07-2018

Datum: 11 juli 2018
Tijd: 09:30  -  16:00  uur
Voorzitter:F.J. Paas
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463689/Provinciale%20Staten%2011-07-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De besluitvorming is per agendapunt in de toelichting opgenomen.

Document(en):
1

Opening / mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden / vaststelling agenda

Voorstellen vreemd aan de orde, ingediend door statenlid de heer Visser en door de fractie van de VVD. Agendering onder voorbehoud van instemming door tenminste 1/3 van de aanwezige leden van Provinciale Staten. Beide voorstellen zijn met instemming van Provinciale Staten toegevoegd aan de agenda (3.c en 3.e)

3

Bespreekpunten

3.a

Tussenrapportage Energietransitie 2016-2019

Tijdens de beraadslaging zijn 5 moties ingediend. 1 motie is ingetrokken. Na stemming zijn 3 moties aangenomen en is 1 motie verworpen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: D66Mede-indienende fractie(s): CDA, GroenLinks, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SPFractie(s) tegen: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdAFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, SPFractie(s) tegen: PVV, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: Partij voor de DierenMede-indienende fractie(s): Partij voor het Noorden, PVV, SPFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV, SPFractie(s) tegen: PvdA, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVMede-indienende fractie(s): Groninger Belang, Partij voor het Noorden, VVDFractie(s) voor: Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP
3.b

Vertraging Aanpak Ring Zuid

Tijdens de beraadslaging zijn 5 moties ingediend, inclusief 2 aangehouden moties van 4 juli 2018. 1 motie is aangehouden. Na stemming is 1 motie aangenomen en zijn 3 moties verworpen.

Motie(s)

  • Status: VerworpenIndienende fractie: PVVFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
  • Status: AangenomenIndienende fractie: VVDMede-indienende fractie(s): Groninger BelangFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, VVDFractie(s) tegen: Partij voor de Dieren, SP
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor het NoordenMede-indienende fractie(s): Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdAFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, VVDFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, SP, VVD
  • Status: VerworpenIndienende fractie: Partij voor de DierenFractie(s) voor: Partij voor de Dieren, PVVFractie(s) tegen: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, PvdA, SP, VVD
3.c

Voorstel vreemd aan de orde - VVD - Advies Mijnraad

Bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2) is ingestemd met de toevoeging van dit onderwerp aan de agenda. Tijdens de beraadslaging zijn geen moties ingediend.

3.c.1

Brief Advies van de Mijnraad en vervolg versterkingsoperatie, 4 juli 2018

Agendering onder voorbehoud van instemming bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2) K136

3.c.2

Brief Toezending stukken ten behoeve van advies instemmingsbesluit 2018

Agendering onder voorbehoud van instemming bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2) K136

3.d

Onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers van het COA in Ter Apel

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is verworpen.

Motie(s)

3.e

Voorstel vreemd aan de orde - statenlid dhr. Visser - Geschiedenis van Provinciale Staten van Groningen

Bij de Regeling van werkzaamheden (agp. 2) is ingestemd met de toevoeging van dit onderwerp aan de agenda. Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: PvdAMede-indienende fractie(s): CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, SP, VVDFractie(s) tegen: -
3.f

Risicoanalyse en informatieprotocol SNN

Tijdens de beraadslaging is 1 motie ingediend die na stemming is aangenomen.

Motie(s)

  • Status: AangenomenIndienende fractie: GroenLinksFractie(s) voor: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PvdA, PVV, VVDFractie(s) tegen: SP
4

Hamerstukken

4.a

Voordracht Bijdrage aan het uitvoeringsprogramma BRZO voor de jaren 2018 en 2019 (8e wijz. Begroting 2018) (2018-24)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.b

Voordracht Vaststelling Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum (2018-26)

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.c

Voordracht Vergaderschema PS 2019

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

4.d

Voordracht herbenoeming lid college Noordelijke Rekenkamer

Het besluit bij de voordracht is zonder stemming of beraadslaging vastgesteld.

5

Ingekomen brieven

PS hebben conform het advies besloten. De onder dit agendapunt vermelde ingekomen brieven zijn geagendeerd geweest in de voorafgaande commissievergaderingen. Voorgesteld wordt de vermelde stukken onder 5.a en 5.b. voor kennisgeving aan te nemen.

5.a

Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten

5.b

Ingekomen brieven van derden

6

Korte termijn agenda volgende cyclus commissievergaderingen

De korte termijn agenda is vastgesteld.

7

Notulen voorgaande vergadering

De notulen van de vergadering van 30 mei zijn vastgesteld.

8

Sluiting