Mobiliteit, economie en energie 19-09-2018

Datum: 19 september 2018
Tijd: 18:00  -  21:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463702/commissie%20Mobiliteit%2C%20economie%20en%20energie%2019-09-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

De commissie stemt in met het toevoegen aan de agenda van het verzoek van de VVD en de Partij voor de Dieren. Indien tenminste 1/3 van de aanwezige statenleden in de binnenste ring van de statenzaal instemt met het verzoek, wordt het onderwerp toegevoegd aan de agenda. Vanwege de omvang van de agenda stemt de commissie in met de volgende wijzigingen in de agenda: 7.a. Voortgang Circulaire Economie -- Bespreking in de commissie Mobiliteit van 31 oktober 2018; 7.f. Evaluatie beleidskader cultuur 2017-2020 -- Bespreking in de commissie Bestuur van 26 september 2018; 7.g. Procedure provinciaal cultuurbeleid 2021-2024 -- Bespreking in de commissie Bestuur van 26 september 2018

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Brief Voortgang traject circulaire economie, 31 juli 2018

Behandeling van dit agendapunt vindt plaats in de commissie Mobiliteit van 31 oktober 2018. Provinciale Staten worden met de brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom circulaire economie, met als prioritaire hoofdlijnen: vergroening van de chemie; het provinciale inkoopbeleid; en mobiliteit. Tijdens de stateninformatiedag op 5 september is hieraan tevens aandacht besteed. Als bijlage bij de brief is het boekje 'Innovaties 2016-2020' gevoegd met voorbeelden van slimme en groene projecten in de provincie. Dit boekje is in fysieke vorm in juni 2018 aan de statenleden beschikbaar gesteld. De commissie kan haar mening geven over de wijze waarop het college met 'Circulair Groningen' invulling geeft aan het stimuleren en faciliteren van circulaire initiatieven in de provincie, en tevens ook over de noordelijke, landelijke en Europese ontwikkelingen in dit verband. De inzet op circulaire economie komt in diverse provinciale beleidskaders terug: o.a. de Omgevingsvisie 2016-2020, het Programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019 en het Energietransitieprogramma, De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 3 oktober 2018. K10838

7.b

Voordracht Realisatiebesluit N355 Groningen-Zuidhorn (2018-34), 10 juli 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 19 september: het onderwerp gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018. Met de voordracht worden Provinciale Staten gevraagd een realisatiebesluit te nemen over de 1e fase van het project N355 Groningen-Zuidhorn, inclusief de keuze voor een van de uitgewerkte scenario's. In fase 1 worden alleen de grootste knelpunten op het traject aangepakt. Begin 2015 is het planuitwerkingsbesluit vastgesteld, uitgaande van een eindbeeld met één rijbaan met twee rijstroken, het opheffen van in principe alle erfaansluitingen door waar nodig een parallelstructuur aan te leggen en het opheffen van zoveel mogelijk wegaansluitingen. Het met dit realisatiebesluit voorgestelde scenario 2 komt tegemoet aan het eindbeeld op het traject Groningen-Nieuwklap, inclusief enkele aanvullende maatregelen die in deze eerste fase van de realisatie kunnen worden meegenomen. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 3 oktober 2018. K1279

7.c

Voortgang Ring Zuid

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 19 september: het onderwerp gaat als bespreekstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018.

7.d

Voordracht Beleidsnota openbare verlichting langs provinciale wegen (2018-35), 17 juli 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 19 september: het onderwerp gaat als hamerstuk naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018. Met de voordracht worden Provinciale Staten gevraagd de beleidsnota 'openbare verlichting langs provinciale wegen' vast te stellen. Tevens stelt het college voor om binnen het kader van dit beleid de nieuwe ontwikkelingsscenario's onderdeel uit te laten maken van het volgende Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 2021-2024. De commissie kan haar mening geven over de beleidsnota en een advies geven over de wijze van agenderen voor de statenvergadering van 3 oktober 2018. K4222

7.e

Brief Groningen Spoorzone, aanbesteding Spoorcontract, 19 juni 2018

Advies commissie Mobiliteit, economie en energie 19 september: de brief kan ter kennisname naar Provinciale Staten van 3 oktober 2018. Middels de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de aanbesteding van het Spoorcontract in het kader van het RSP-project 'Groningen Spoorzone'. Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden is de aanbesteding hoger uitgevallen, hetgeen consequenties heeft voor de risicoreservering voor dit project. In de Najaarsnota doet het college een voorstel om de aanvulling van de risicoreservering te dekken binnen het programma RSP. De commissie kan het college bevragen over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen. Dit onderwerp kan desgewenst terugkomen als onderdeel bij de bespreking van de Najaarsnota 2018 in de commissie Bestuur van 26 september of tijdens Provinciale Staten van 3 oktober 2018. K1536

7.f

Brief Evaluatie eerste periode cultuurbeleid 2017-2020, 26 juli 2018

Behandeling van dit agendapunt vindt plaats in de commissie Bestuur van 26 september 2018. Aan de hand van de tussenevaluatie kunnen Provinciale Staten toetsen of het college bij de uitvoering van het lopende cultuurbeleid binnen de gestelde kaders blijft/is gebleven. Tevens kunnen aanbevelingen voor de toekomst voortvloeien uit de evaluatie. Zoals in de procedurebrief onder agp. 7.f. wordt vermeld stelt het college op korte termijn een startnotitie op met hierin beleidskeuzes voor het nieuwe cultuurkader voor de periode 2021-2024. Deze startnotitie is komend najaar voorzien. De commissie kan haar mening geven over de uitkomsten van de tussenevaluatie en een advies geven over de wijze van agenderen voor de statenvergadering van 3 oktober 2018. K10618

7.g

Brief Procedure Provinciaal cultuurbeleid 2021-2024, 17 juli 2018

Behandeling van dit agendapunt vindt plaats in de commissie Bestuur van 26 september 2018. Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het proces van totstandkoming van het nieuwe strategische beleidskader Cultuur voor de periode 2021-2024. Het college stelt een startnotitie op die ter besluitvorming aan de Staten wordt voorgelegd in het najaar van 2018. Hierna is het eerstvolgende moment van besluitvorming door de Staten de vaststelling van het definitieve beleidskader, voorzien in het najaar van 2019. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van deze procedurebrief in de statenvergadering van 3 oktober 2018. K10613

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 3 oktober. De fractie van Groninger Belang maakt een voorbehoud tot bespreking in de volgende commissie van de brief onder 9.b. over de aanpak Ring West.

9.a

Brief Retailagenda provincie Groningen, 1 juni 2018

K9967

9.b

Brief Stand van zaken aanpak Ring West, 20 juni 2018

K3281

9.c

Brief Tussenstand Klimaatakkoord, 11 juli 2018

Uit de IPO-brief: 'Nadat de gepresenteerde plannen zijn doorberekend door het PBL in september komen de provincies met een eerste oordeel over het gehele pakket aan maatregelen, waaronder de inzet die dit pakket van de gezamenlijke provincies vraagt. Pas hierna zal het besluitvormingsproces binnen de afzonderlijke provincies worden gestart.' K2093

9.d

Brief Herverdeling portefeulles colleges van GS, 17 juli 2018

K11026

9.e

Brief Informerende brief inzake Provinciaal Inpassingsplan N358 de Skieding, 17 juli 2018

K5380

9.f

Brief Stand van zaken zomerstremming Zuidelijke Ringweg, 18 juli 2018

K2860

9.g

Brief OV-bureau Groningen Drenthe: vastgestelde begroting 2019, definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2019 en gunning nieuwe GD concessie 2020-2030, 17 juli 2018

Onder voorbehoud: informatiebijeenkomst OV-bureau / Publiek Vervoer op 10 oktober tijdens de stateninformatiedag. (Zie einde brief) K3875

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 3 oktober 2018.

10.a

Email dd. 18-6-2018 betr. besparingen en de grondgebondenheid(a) _redacted

Vervolgbrief d.d. 17-8-2018 is opgenomen bij de commissie Ruimte onder agp. 9.e.

10.b

Email dd. 22-6-2018 betr. Masterplan spoorgoederenvervoer

10.c

Email dd. 22-6-2018 betr. stukken begtr. internationaal reizigersvervoer per spoor mede in relatie tot de luchtvaart

10.d

Email dd. 25-6-2018 - MIRT Landelijke spoortafels en ministersverklaring spoorgoederenvervoer en hoe bouw je een HSL lijn

10.e

Email dd. 25-06-2018 - Spelregels MKBA bij MIRT Verkenningen

10.f

Email dd. 27-6-2018 - Rapport Europese Rekenkamer over hogesnelheidslijnen (Hamburg - Groningen

10.g

Email 27-6-2018 - Afschrift mail aan de VNO-NCW MKB Noord betr. Zuiderzeelijn geblokkeerd door knelpunt Noord-Willemskanaal

10.h

Email van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dd. 29-6-2018 - Vervolgbrief aan ministers Wiebes en Schouten inzake energietransitie en de wildgroei aan zonneparken

10.i

Email mbt gesprek van vrijdag 29 juni 2018 over de N33 (a)

2018-043225

10.j

Email over Groningen Airport Eelde en Nationale Luchtvaartnota 2020 - 2050 (a)

2018-043437

10.k

Email Inzake betere hoogwaardiger spoorontsluiting van de economische zone Eemsdelta redacted (a

2018-043439

10.l

Email over Spoorwegwet en het Vierde Spoorpakket heeft ook invloed op regionale spoorlijn en zeker project Wunderlinie (a)

2018-043449

10.m

Cooperatie samen glasvezel Groningen - brief over de opheffing van de Cooperatie samen glasvezel Groningen (a)

2018-043854

10.n

Email veilig Fiets- en Wandelpad Winsum Garnwerd (2)

2018-044110

10.o

Email over Zuiderzeelijn geblokkeerd door knelpunt Noord-Willemskanaal redacted (a)

2018-044561

10.p

Email Masterplan spoorgoederenvervoer en voortgang spoorgoederenvervoer inclusief bijlage Prorail en Zijderoute (a)

2018-044564

10.q

Email dd. 9-7-2018 - vragen over toezicht op grote infra projecten op Midden N33 , Zuidelijke Ringweg etc.

10.r

Consumentenplatform Openbaar Vervoer - Afschrift brief aan Gemeeente Groningen betr. advies OV-dienstregeling 2019

10.s

Email dd.17-7-2018 - Wunderline leidt tot vragen Bundestag Berlijn

10.t

Email van Bomenstichting Achterhoek dd. 23-7-2018 - Veiligheid Provinciale wegen en verwijderen bermbomen

10.u

Email dd.20-7-2018 - Afschrift brief aan VNO-NCW MKB Zuiderzeelijn geblokkeerd door knelpunt Noord-Willemskanaal

10.v

Email dd.31-7-2018 - Verkenning duurzame bereikbaarheid Wadden

10.w

Email 31-7-2018 - Regiodeal Zeeland welke ruimtelijk economische deals inclusief MIRT in perspectief regio Groningen

10.x

email dd. 31-7-2018 - Aanpak Ring Zuid en Noord-Zuidlijn zijn bestuurlijk volledig te vergelijken

10.y

Email dd. 14-8-2018 Stichting Bomenridders Groningen - Reactie provincie Zuid-Holland op email 23 juli Bomenstichting Achterhoek betr. aanpak van verkeersveiligheid van provinciale wegen irt bomenkap

Zie ook de ingekomen e-mail onder agp. 10 t.

10.z

Stichting Platform Storm, Exloermond - Afschrift verzoek om Verkeersmaatregelen voor , tijdens en na de bouw van windturbines met bijbehorende infrastrucdtuur van het windpark De Drentse Monden-Oostermoer

11

Vervolg INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 3 oktober 2018.

11.a

Email dd. 4-8-2018 - Innovatie en maakindustrie in Noord-Nederland

11.b

Email dd. 10-08-2018 - Mobiliteitsmonitor Groningen - Assen; voedingsbodem nieuwe agenda MIRT 2020 - 2040

11.c

Email dd. 9-8-2018 - The Nextcity 2030

11.d

Email dd. 29-08-2018 MIRT daar gaan de raden en Staten over De nieuwe Noordelijke infrastructuuragenda na 2020 bij het Rijk

11.e

Email 30-08-2018 - Welke effecten op ons papier en kartoncluster

11.f

Email d.d. 6-9-2018 - Zuidelijke Ringweg Groningen. A 7 N 7

11.g

Brief van Groningen Verdient Beter d.d. 18-09-2018 inz. Ring Zuid_redacted

11.h

E-mail d.d. 19-9-2018 Stop projekt Aanpak Ring Zuid

12

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

13

SLUITING