Mobiliteit, economie en energie 17-01-2018

Datum: 17 januari 2018
Tijd: 16:00  -  20:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/351491/Provinciale%20Staten%2013-12-2017?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn in de toelichting per agendapunt opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

De commissie heeft ingestemd met het agenderingsverzoek van de ChristenUnie voor de brief onder 9.b. en het verzoek van de SP om uitstel van agendering van de brief onder 9.c. De fracties van de ChristenUnie en de SP hebben elk een agenderingsverzoek ingediend ter bespreking van de brieven die onder 9.b. en 9.c. als ingekomen stuk zijn opgenomen. De onderwerpen wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. De SP-fractie heeft op 16 januari voorgesteld om haar agenderingsverzoek m.b.t. agp. 9.c. door te schuiven naar de commissievergadering van 4 april 2018.

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Brief Voortgang Groningen@Work, 21 november 2017

Advies commissie Mobiliteit: de brief kan ter kennisname naar PS van 31 januari 2018. Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019, zoals vastgesteld door PS in februari 2016. Mede aan de hand van de in de brief beschreven projecten en (tussentijdse) resultaten kunnen Provinciale Staten beoordelen of het college op koers ligt. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 31 januari 2018. K6884

7.b

Brief Evaluatie Kunstraad, Eindrapport DSP, 21 november 2017

Advies commissie Mobiliteit: de fractie van de VVD maakt een voorbehoud voor bespreking van de brief in PS van 31 januari 2018. Het college informeert Provinciale Staten met deze brief over de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar het functioneren van de Kunstraad. Provinciale Staten zijn in april 2017 betrokken bij de invulling van de onderzoeksopdracht. Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan het college in 2018 een nieuwe opdracht formuleren voor de invulling van een onafhankelijke adviesfunctie, in de aanloop naar de nieuwe cultuurnota 2020-2024. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 31 januari 2018. K5744

7.c

Brief Project Groningen Spoorzone, 12 december 2017

Advies commissie Mobiliteit: de brief kan ter kennisname naar PS van 31 januari 2018. Provinciale Staten worden met deze brief geïnformeerd over de stand van zaken van het project Groningen Spoorzone en tevens over een verhoging van het investeringskrediet voor het project. Het college verwacht het ontstane tekort gedurende de komende jaren te dekken met besparingen binnen het project Groningen Spoorzone en met vrijval van middelen binnen het totale RSP-programma. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 31 januari 2018. K1536

7.d

Voordracht Aanbesteding en extra kredietm inspectieschip (2017-57), 19 december 2017

Advies commissie Mobiliteit: de voordracht gaat als hamerstuk naar PS van 31 januari 2018. Met de voordracht wordt een extra investeringskrediet van € 400.000 gevraagd ten behoeve van de vervanging van het provinciale inspectieschip. Eerder is in de Voorjaarsnota 2016 en met de recente voordracht 36/2017 in totaal reeds € 1,6 mln. beschikbaar gesteld. Bij de aanbesteding is gebleken dat dit budget niet toereikend is. Met de voordracht wordt het verzoek om extra middelen door het college onderbouwd. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 31 januari 2018. K4162

7.e

Brief Aanpassingen van treintarieven en tariefproducten vanaf 2018, 19 december 2017

Het onderwerp is toegevoegd aan de agenda. De fractie van de ChristenUnie heeft een agenderingsverzoek ingediend ter bespreking van de brief die onder 9.b. als ingekomen stuk is opgenomen. Bij de regeling van werkzaamheden wordt dit verzoek aan de commissie voorgelegd. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. K3239

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

8.a

voordracht van GS

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

9.a

Brief Bediening spoorbrug over het Noord-Willemskanaal, 15 november 2017

Advies commissie Mobiliteit: de brief kan ter kennisname naar PS van 31 januari 2018. K2313

9.c

Brief Vervolg Energiedialoog, 21 december 2017

Advies commissie Mobiliteit: de brief wordt geagendeerd als bespreekstuk in de commissie van 4 april 2018. K7534

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

10.a

email dd. 23-11-2017 - herijking van MIRT naar een bereikbaarheidsfonds (a)

10.b

email dd.23-11-2017 - waarde infrastructuur bijzonder interessante publicatie in het NGinfrastructuur (a)

10.c

Brief dd. 27-11-2017 - geen instemming met plannen N355 Zuidhorn-Groningen

10.d

Brief dd. 8-10-2017 - Abri's en gedode vogels op het spoorwegstation Bad Nieuweschans

10.e

Email dd.6-12-2017 betr. input MIRT voor Cie MEE januari (a)

10.f

Email dd. 7-12-2017 Input Cie MEE januari (a)

10.g

Email dd. 19-12-2017 betr. input Nationale Omgevingsvisie wat betekent dit voor de Provincie Groningen (a)

10.h

Email dd. 20-12-2017 betr. spoorveiligheid en onbeveiligde overwegen hoe acteert Groningen hierop

10.i

Email dd. 20-12-2017 betr. Motie MKBA over grensoverschijdende verbindingen betr. Wunderline en HSL

10.j

Email dd. 22-12-2017 - betr. Alderstafel Lelystad in context GAE (a)

10.k

Rappel op brief dd. 7 juni vragen over plannen Hoofdstation en OV wegens knelpunt NW-kanaal_redacted

10.l

Email van Stichting Tegenwind N33 e.a. - reactie op de brief van GS aan PS d.d. 21 december 2017 over vervolg energiedialoog’

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

12

SLUITING