Mobiliteit, economie en energie 04-04-2018

Datum: 4 april 2018
Tijd: 15:30  -  20:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458978/commissie%20Ruimte_Mobiliteit%2004-04-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn in de toelichting per agendapunt opgenomen.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

Agendapunt 8.a. Voordracht Adviesaanvraag CvdM aanwijzing regionale media-instelling wordt toegevoegd aan de agenda als bespreekpunt.

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a

Voordracht Aanvullende middelen planuitwerkingsfase project “Sneltrein Groningen – Winschoten” ivm bodemgesteldheid, 6 maart 2018 (2018-11)

Advies cie. Mobiliteit d.d. 4 april 2018: de voordracht gaat als hamerstuk naar PS van 18 april 2018. Met deze voordracht worden Provinciale Staten gevraagd een aanvullend krediet van € 1,65 miljoen beschikbaar te stellen voor de hernieuwde planuitwerking om het nieuwe alternatief voor de Sneltrein Groningen-Winschoten uit te werken. Een contra-expertise door het bureau Geoconsult Noord heeft de bevindingen van ProRail bevestigd dat de ondergrond te zwak is voor de eerder bedachte maatregelen. De planning van de afronding van het project verschuift naar december 2020. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 18 april 2018. K5708

7.b

Brief GS over A. Talen Recycling in Stadskanaal, 22 februari 2018

Advies cie. Mobiliteit d.d. 4 april 2018: de brief gaat ter kennisname naar PS van 18 april 2018. Bespreekstuk op verzoek PVV: In het kader van de controlerende taak van Provinciale Staten vindt de PVV het belangrijk dat het college verantwoording aflegt over de handelwijze van de provincie en de Omgevingsdienst Groningen in dit concrete geval, zowel in de aanloop naar de brand als de gang van zaken na de brand bij het bedrijf Talen. Ook voor de direct betrokken burgers en ondernemers is het van belang dat de rol van de provincie in deze casus snel duidelijk wordt gemaakt. De brief van het college biedt hiertoe een eerste aanzet. De fractie van de PVV is van mening dat niet alle vragen met deze brief worden beantwoord. Door agendering als bespreekstuk kan er nu snel duidelijkheid worden gegeven. K1843

7.c

Brief GS over Vervolg Energiedialoog, 21 december 2017

Advies cie. Mobiliteit d.d. 4 april 2018: de brief gaat als bespreekstuk naar PS van 18 april 2018. Advies commissie Mobiliteit 17 januari 2018: de brief wordt geagendeerd als bespreekstuk in de commissie van 4 april 2018. Het college informeert Provinciale Staten met deze brief over de tweede fase van de Energiedialoog, die binnen het kader van het Programma Energietransitie 2016-2019 wordt uitgevoerd. Onderdeel van de tweede fase van de Energiedialoog is de nadere uitwerking van een 'maatschappelijke tender' voor windenergie die in 2019 zou kunnen starten. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de Statenvergadering van 18 april 2018. K7534

7.d

Agenderingsvoorstel SP: Energiedemocratie voor Groningen

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie Mobiliteit, economie en energie op 4 april 2018 gaat de fractie van de SP bekijken welke vervolgstap opportuun is (en wanneer).

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

8.a

Voordracht Adviesaanvraag CvdM aanwijzing regionale media-instelling

Advies cie. Mobiliteit d.d. 4 april 2018: de voordracht gaat als bespreekstuk naar PS van 18 april 2018, op verzoek van de PVV K7763

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 18 april 2018.

9.a

Brief Evaluatie Bewegen in de openbare ruimte over de jaren 2016 en 2017, 30 januari 2018

K8084

9.b

Brief Stand van zaken uitvoering Projectplan Samenwerking, Uniformering en Kwaliteitsborging BRZO+, 13 februari 2018

K2186

9.c

Brief UItstel tussenrapportage Programma Energietransitie 2016-2019, 21 maart 2018

K1261

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 18 april 2018.

10.a

Email dd. 23-1-2018 - 100 miljoen Euro norm en verantwoording BO-MIRT reactie op woordvoering gedeputeerde Cie MEE 17 januari 2018

10.b

Email dd. 23-1-2018 - Visie vergelijkbaar vliegveld in type als Groningen Airport Eelde

10.c

Email dd. 25-1-2018 - Analyse en herijking OV bus na 2012 en context OV ontwikkelagenda 2025

10.d

Email dd. 25-1-2018 - Data en NS concessie hoofdspoor ook ons belang

10.e

Email dd. 25-1-2018 - Intelligente coöperatieve vervoerssystemen hoe in de provincie Groningen(Noord-Nederland) of binnen het OV Bureau Groningen Drenthe

10.f

Email dd. 25-1-2018 - Schiphol nationaal belang dus ook belang Groninger Staten in overleg met Rijk

10.g

Email dd. 28-1-2018 - BO-MIRT artikelen NRC over beleid Randstad en investeringen; wat is uw visie en antwoord

10.h

Email dd. 28-1-2018 - Transitieagenda 2050 Rijksvisie erop en de circulaire economie.

10.i

Email van St. RANDSTAD - TRAM dd. 31-1-2018 - De natuur op Aarde is niet maakbaar

10.j

Email dd. 2-2-2018 - integraal mobiliteit aanpakken, maar waar zijn de CO2 balansen erbij

10.k

Email namens Groningen Verdient Beter dd .5-2-2018 - Verzoek aanleg nieuwe Ringweg Zuid in een tunnel ivm gezondheidschade door luchtvervuiling -

10.l

Email dd. 6-2-2018 - Bestuurlijk Overleg en Alderstafel Lelystad Kamerstuk

10.m

Email dd. 6-2-2018 - Leren van blunders HSL Zuid voor Groningen - Bremen

10.n

Email dd. 6-2-2018 - Noord-Nederland buitengesloten bij Programma Hoogfrequent Spoor; gevolgen

10.o

Email dd. 7-2-2018 - Oproep om Biomassa Ketels een halt toe te roepen (en reminder voor houtstook !)

10.p

Email dd. 12-2-2018 - verzoek tot handhaven van het gebruik en verlies van vislood in natuurgebieden en milieubeschermingsgebieden

10.q

Email van ZorgInnovatieForum dd. 22-1-2018 - Programma Kans voor de Veenkoloniën - UPDATE

10.r

Email dd.31-1-2018 - woningnood oplossingen 2018

10.s

email dd.13-2-2018 - Statiegeldalliantie ; Doet uw provincie ook mee_r memo

10.t

Email van Stichting Tegenwind N33 e.a. - reactie op de brief van GS aan PS d.d. 21 december 2017 over vervolg energiedialoog’

Zie ook agp. 7 'Vervolg Energiedialoog'

10.u

Tegenwind Veenkoloniën - mailbericht aan o.a. Tweede Kamer tegen Windmolens op land GRATIS CO2-reductie van 16 Megaton per jaar (a)

2018-015538

10.v

E-mail van Vereniging Dorkwerd e.o. dd. 17-3-2018 - petitie _Er komt NIETS boven Groningen_.

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 18 april 2018.

11.a

Commissariaat voor de Media – verzoek om advies van Provinciale Staten tbv aanwijzing RTV-Noord als regionale publieke media-instelling voor de provincie Groningen

Zie ook agp. 8.a.

11.b

Brief - verzoek handhaving Wet Natuurbescherming en Omgevingsverordening Groningen gebruik vislood in Natura2000 gebieden

12

SLUITING