Ruimte, natuur en leefbaarheid 20-06-2018

Datum: 20 juni 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:D. Ram
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463685/commissie%20Ruimte%2C%20natuur%20en%20leefbaarheid%2020-06-2018?
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over ingekomen stukken

2.c

Spreektijdregeling

6 minuten per fractie en 25 minuten voor het college van Gedeputeerde Staten.

2.d

Commissie activiteiten

2.d.1

Voorstel expermeeting afname insecten

De fractie van GroenLinks heeft voorgesteld om na de zomer een expertmeeting organiseren over de afname van insecten. Dit naar aanleiding van recent gepubliceerd Nederlands onderzoek. Het doel van deze expertmeeting is inzicht krijgen in de oorzaken van insectenafname, inventariseren aan welke provinciale beleidsterreinen dit raakt en inzicht krijgen in wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn. De commissie heeft ingestemd met het voorstel een expertmeeting te organiseren.

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Brief van Solar Proactive dd. 12-3-2018 inz. Energie voor natuur

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 20 juni 2018: de brief van Solar Proactive is voor kennisgeving aangenomen en wordt procedureel afgedaan in de Statenvergadering van 11 juli 2018. Bespreking van het onderwerp is doorgeschoven van de commissie Ruimte/Mobiliteit d.d. 16 mei naar de commissie Ruimte van 20 juni 2018. Agendering op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren. Motivering agendering Partij voor de Dieren: "De Partij voor de Dieren is een tegenstander van het grootscheeps opkopen van land door zonnereuzen, om het vervolgens vol te zetten met zonnepanelen op een wijze waarbij geen rekening wordt gehouden met omwonenden en ecologische omstandigheden. Getriggerd door het door natuurorganisaties opgestelde rapport Valuta voor Veen werden we door iemand van de GREK op het spoor gezet van Solar Proactive. Zij leggen vaak zonneparken aan in overleg met omwonenden waarbij op velerlei terreinen voordelen kunnen worden gehaald: natuur, recreatie en landbouw. Solar Proactive heeft voor een veenoxidatie gebied het op de agenda staand voorbeeldplan geschreven. Voor de Partij voor de Dieren is dit een mooi voorbeeld van hoe bedrijven en particulieren bezig kunnen met duurzame energie. Altijd in overleg met omwonenden en met gelijktijdige voordelen op het gebied van duurzame energie, natuur, dierenwelzijn, biodiversiteit en recreatie. Dit plan pakt veenoxidatie aan, geeft natuur terug, voorziet in recreatiemogelijkheden enz. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat een boer, die over wil stappen naar een biologische bedrijfsvoering door middel van een zonnepark op een deel van zijn grond, de overgangskosten kan betalen. Doel bespreking: De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de provincie daar binnen de omgevingsvisie onder deze voorwaarden ruimte aan geeft en vervolgens met name richting agrariërs bekendheid aan geeft".

7.b

Agenderingsvoorstel PvdD over onafhankelijk onderzoek gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers van het COA Ter Apel

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 20 juni 2018: het onderwerp gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren als bespreekstuk naar de Statenvergadering van 11 juli 2018, in de vorm van een motiedebat. De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 4 juni 2018 een agenderingsverzoek ingediend betreffende 'de uitkomsten van het onderzoek onder leiding van dhr. Atsma naar aanleiding van onder andere het hoge ziekteverzuim van het personeel in het Centrum Opvang Asielzoekers in Ter Apel'. Zie bijgevoegd agenderingsverzoek. Bij de regeling van werkzaamheden (2a: vaststellen van de agenda) legt de voorzitter dit agenderingsverzoek voor aan de commissie. Indien ten minste 1/3 van het aantal aanwezige leden in de binnenste ring instemt met het voorstel, wordt het onderwerp als bespreekpunt toegevoegd aan de agenda. Dit agendapunt betreft 7b + 7b1.

7.b.1

Brief Onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsklachten van (oud-)medewerkers van het COA in Ter Apel, 10 april 2018

(K3094)

7.c

Voordracht Vaststelling Inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum (2018-26), 18 mei 2018

Advies commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 20 juni 2018: de voordracht gaat als hamerstuk naar de Statenvergadering van 11 juli 2018. Met deze voordracht stelt het college van Gedeputeerde Staten de Staten voor om het inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum (gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan) en de 'Nota zienswijzen en wijzigingen inpassingsplan Fietsroute Plus Groningen-Winsum' vast te stellen. De commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid wordt gevraagd een advies te geven over de wijze van agendering van de voordracht in de Statenvergadering van 30 mei 2018. Na vaststelling van het inpassingplan door Provinciale Staten worden de stukken zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De aanleg van de Fietsroute Plus Groningen - Winsum is voorzien vanaf medio 2019. (K3280)

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

De ingekomen stukken van GS - met uitzondering van brief 8b - zijn voor kennisgeving aangenomen. De fractie van de VVD heeft verzocht brief 8b te bespreken in de commissievergadering Ruimte, natuur en leefbaarheid van 19 september 2018.

8.a

Brief Stand van zaken aanleg Fietsroute Groningen-Winsum, 3 april 2018

K9358

8.b

Brief Stand van zaken stilstandsvoorziening, 18 april 2018

K48

8.c

Brief Voortgang Programma Eems-Dollard 2050, 17 april 2018

K325

9

Ingekomen stukken van derden - ter kennisneming

De ingekomen stukken van derden - met uitzondering van brief 9d - zijn voor kennisgeving aangenomen. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft verzocht brief 9d te bespreken in de commissievergadering Ruimte, natuur en leefbaarheid van 19 september 2018.

9.a

E-mail d.d. 5-5-2018 - Verzoek uitstel autocross op hemelvaart in het Reitdiepdal ivm broedende weidevogels

9.b

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap - Afschrift brief aan ministers Wiebes en Schouten betr. stormloop op landbouwgrond voor zonneparken

9.c

Staatsbosbeheer - Publieksverslag 2017; van maatschappelijk meerwaarde

9.d

E-mail dd. 6-6-2018 Groninger Landschap - Actieplan Weidevogels Groningen

10

Sluiting