Bestuur, financiën en veiligheid 26-09-2018

Datum: 26 september 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463703/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2026-09-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

Praten met de Staten over onderwerpen die op deze agenda staan is op woensdag 5 september. Zie hiervoor ook: www.provinciegroningen.nl/ps/actueel/praten-met-de-staten/

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt later in de vergadering, worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die eventueel zijn geagendeerd onder het agendapunt 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder de ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 8 minuten per fractie, 32 voor GS.

2.d

commissieactiviteiten

In bijgevoegde brief van GS betreffende aanbieding Tussenbalans Europa Internationalisering wordt een aanbod gedaan voor een informatieve bijeenkomst vooruitlopend op het IPO jaarcongres te Brussel op 11 en 12 oktober a.s. De brief van GS wordt geagendeerd voor de commissie Bestuur van 7 november. Vanwege het aanbod van het college wordt dat onderdeel uit de brief hier aan de orde gesteld. De voorzitter zal in de commissievergadering inventariseren in hoeverre belangstelling is voor een informatieve bijeenkomst voorafgaand aan het IPO jaarcongres.

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur (SNN, IPO, GSP, Waddenfonds) of van de Raad van Advies van de NRK kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.a

Najaarsnota

7.a.1

Voordracht Najaarsnota 2018 (2018-36), 4 september 2018

- Bespreking in de commissie vindt plaats in één termijn. De najaarsnota is een bespreekstuk in de Statenvergadering van 3 oktober 2018. - Zoals gebruikelijk bij de planning- en control documenten is er een schriftelijke ronde voor technische vragen. Na ontvangst van de najaarsnota start deze schriftelijke ronde voor technische vragen over de najaarsnota. Vragen kunnen worden ingediend tot maandag 17 september 09.00 uur via statengriffie@provinciegroningen.nl. De (ambtelijke) beantwoording wordt uiterlijk op donderdag 20 september 12.00 uur verwacht.

7.b

Zienswijze PS wijziging begroting 2018 en 2019 Waddenfonds

Annotatie bij het agendapunt: Het Waddenfonds heeft PS geïnformeerd over een voornemen tot wijziging van de begrotingen 2018 en 2019 van het Waddenfonds. Het Waddenfonds verzoekt om uiterlijk 16 oktober 2018 een eventuele zienswijze kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds op 23 november de wijziging van de begrotingen definitief kan vaststellen. In de commissie kan worden gesproken over de concept wijziging van de begrotingen 2018 en 2019 van het Waddenfonds. Tevens kan in de commissie worden aangegeven of er behoefte is om een zienswijze kenbaar te maken over de begrotingswijzigingen. Aan het eind van de bespreking geeft de commissie een advies over de wijze van agendering in de Statenvergadering van 3 oktober (hamerstuk / bespreekstuk)

7.b.1

Voordracht Wijziging begrotingen Waddenfonds 2018 en 2019 (2018/38), 11 september 2018

7.b.2

Email (geanimiseerd) van Waddenfonds dd. 16-7-2018 - toezending van een begrotingswijziging 2018 en 2019

7.c

Brief Evaluatie eerste periode cultuurbeleid 2017-2020, 26 juli 2018

Dit is een doorgeschoven agendapunt uit de commissie Mobiliteit van 19 september 2018. Aan de hand van de tussenevaluatie kunnen Provinciale Staten toetsen of het college bij de uitvoering van het lopende cultuurbeleid binnen de gestelde kaders blijft/is gebleven. Tevens kunnen aanbevelingen voor de toekomst voortvloeien uit de evaluatie. Zoals in de procedurebrief onder agp. 7.f. wordt vermeld stelt het college op korte termijn een startnotitie op met hierin beleidskeuzes voor het nieuwe cultuurkader voor de periode 2021-2024. Deze startnotitie is komend najaar voorzien. De commissie kan haar mening geven over de uitkomsten van de tussenevaluatie en een advies geven over de wijze van agenderen voor de statenvergadering van 3 oktober 2018. K10618

7.d

Brief Procedure Provinciaal cultuurbeleid 2021-2024, 17 juli 2018

Dit is een doorgeschoven agendapunt uit de commissie Mobiliteit van 19 september 2018. Met de brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over het proces van totstandkoming van het nieuwe strategische beleidskader Cultuur voor de periode 2021-2024. Het college stelt een startnotitie op die ter besluitvorming aan de Staten wordt voorgelegd in het najaar van 2018. Hierna is het eerstvolgende moment van besluitvorming door de Staten de vaststelling van het definitieve beleidskader, voorzien in het najaar van 2019. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen van deze procedurebrief in de statenvergadering van 3 oktober 2018. K10613

7.e

ESD-SIC (op verzoek van de SP)

Dit is een doorgeschoven agendapunt uit de commissie Ruimte van 19 september 2018.

8

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

8.a.1

Afschrift brief Jaarverslag Commissie rechtsbescherming 2017, 17 juli 2018

8.a.2

Email (geanonimiseerd) van Commissie Rechtsbescherming provincie Groningen dd. 3-7-2018 - jaarverslag 2017.pdf

8.b

Brief Herverdeling portefeulles colleges van GS, 17 juli 2018

8.c

Brief Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018, 30 mei 2018

8.d

Brief Uitvoering moties 359 en 363 d.d. 18 april 2018, 15 mei 2018

8.e

Brief Aanbieding Deltares rapport Prioritering van inspecties, beoordeling en versterking gebouwen aardbevingsgebied Groningen, 17 juli 2018

8.f

Brief van GS aan provinciale staten mbt Provinciale reactie op internetconsultatie wetsvoorstel instituut Mijnbouwschade Groningen

9

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

9.a

Brief (geanonimiseerd) Omgevingdienst aan de raden en statenbetr. vastgestelde jaarstukken 2017 inclusief controleverklaring en vastgestelde begroting

9.b

Email (geanonimiseerd) Motie CDA gemeente Weststellingwerf inzake vergelijkend onderzoek regionale uitvoeringsdiensten Noord-Nederland

9.c

(geanonimiseerd) Projecten architectuur , auto

9.d

brief van Waddenfonds dd .9-7-2018 - aanbieding verslag van het gesprek tussen de gedeputeerden en de rekenkamers naar aanleiding van de aanbevelingen 1 en 4 uit het rapport 'Het Waddenfonds gemonitord'.

9.e

Email van Waddenfonds dd. 19-7-2018 - Informatie over monitoringssysteem Waddenfonds

9.f

(geanonimiseerd)- project lawine, aardverschuiving en vulkaanuitbarsting

9.g

(geanonimiseerd)- Projecten Architectuur-Bruggen en Viaducten

9.h

Email (geanonimiseerd) van Stichting Stop Zoutwinning dd. 22-8-2018 - Persbericht Stichting Stop Zoutwinning n.a.v. bericht SodM over Nedmag

9.i

(geanonimiseerd) - Aardbevingbestendigfundering

9.j

Email (geanonimiseerd) dd. 29-8-2018 - afschrift brief aan Minister Wiebes betr. uitzending van zomergasten dd. 26-08-2018

9.k

Email betr. ESD-SIC en de minimalisatieverplichting d.d. 20 september 2018 (geanonimiseerd)

10

Sluiting