Bestuur, financiën en veiligheid 24-01-2018

Datum: 24 januari 2018
Tijd: 16:00  -  21:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/458966/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2024-01-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

15.30 - 16.00: beantwoording technische vragen in het Atrium.

1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

Annotatie bij het agendapunt: Bij dit agendapunt kan, vooruitlopend op de behandeling van het agendapunt, alvast worden aangegeven of, en welke vragen er zijn over: - de voordrachten die zijn geagendeerd onder agendapunt 8 'overige voordrachten' - de brieven die zijn geagendeerd onder agendapunt 9, ingekomen stukken van GS - de brieven en emails die die zijn geagendeerd onder agendapunt 10, ingekomen stukken van derden.

2.c

Spreektijdregeling

Voorstel: 6 minuten per fractie, 24 minuten voor GS.

2.d

Commissie activiteiten

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

Annotatie bij het agendapunt: Waaronder mededelingen over vaste onderwerpen: SNN, IPO, NRK, gaswinning, Waddenfonds, Groningen Seaports. Voor de mededelingen wordt ca. 1 minuut per gedeputeerde aangehouden. Ook Statenleden die lid zijn van een Algemeen Bestuur of van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer kunnen bij dit agendapunt (o.a.) terugkoppelen of vooruitblikken op vergaderingen van het Algemeen Bestuur of de Raad van Advies.

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.A

Verbonden partijen

Annotatie bij het agendapunt: Bij vaststelling van de Nota verbonden partijen op 28 september 2016 hebben Provinciale Staten besloten alle bestaande verbonden partijen waarin de provincie deelneemt (aan de hand van de uitgangspunten in het beleidskader) te evalueren. Gedeputeerde Staten hebben de evaluatie uitgevoerd en deze wordt met de voordracht aangeboden aan Provinciale Staten. Een klankbordgroep met Statenleden is betrokken geweest bij de opzet van de evaluatie. In de commissie kan met elkaar en met GS worden gesproken over de conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport verbonden partijen. GS kondigen in de voordracht aan dat PS begin 2018 een brief ontvangen met een eerste aanzet over de wijze waarop de versterking van de (informatie) positie van Statenleden in relatie tot de verbonden partijen kan worden vormgegeven. Deze brief is geagendeerd onder agendapunt 7A2 en kan worden betrokken bij de bespreking van de evaluatie verbonden partijen in de commissie.

7.A.1

Voordracht Evaluatie Verbonden Partijen, 12 december 2017

7.B

Governance en rol van Provinciale Staten bij het gaswinningsdossier

Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. Doel agendering: De commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de criteria en uitgangspunten die van belang worden geacht bij het vormgeven van de nieuwe governance structuur voor het gasdossier. Onderdeel hiervan is de wijze en momenten waarop de staten zullen worden geïnformeerd zodat de staten hun kaderstellende en controlerende rol goed in kunnen vullen.

7.B.1

Brief Stand van zaken ontwikkelingen gaswinningsdossier, 16 januari 2018

K136

7.B.2

Attenderingen 18 oktober en 22 december 2017

7.B.3

Brief Update ontwikkelingen gaswinning, 23 januari 2018

K136

8

Overige voordrachten

Er zijn geen voordrachten geagendeeerd bij dit agendapunt. Annotatie bij het agendapunt: Onder de titel ‘overige voordrachten' worden de voordrachten geagendeerd die met name technisch van aard zijn en besluiten betreffen met weinig beleidsruimte. Ten tijde van de agendering was de verwachting ten aanzien van deze voordrachten dat uitgebreide bespreking niet nodig is. Technische vragen kunnen voor de commissie ambtelijk worden beantwoord. In de commissie kan worden volstaan met het stellen van de 'overgebleven' politieke vraag. Of hier behoefte aan is, wordt aan het begin van de agenda geïnventariseerd

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9.a

Brief Bestuurlijke organisatie, stand van zaken gemeentelijke herindeling en opgaven, taken en rollen, 12 december 2017

K7246

9.b

Brief afschrift brief aan raad en het college van de gemeente Haren en Ten Boer betr. voorbereidingen op mogelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer ex art. 79 Wet arhi, 8 december 2017

K7245

9.c

Brief Beantwoording vragen pilot Anoniem Solliciteren, 19 december 2017

K125

9.e

Brief M. Koning over misbruik van het Ommelander wapen, 19 december 2017

K7079

9.f

Brief Uitspraak Raad van State inzake gaswinningsbesluit, 28 november 2017

K136

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

10.a

Email dd. 19-12-2017 betr. Gas, Hoe Hiltje en Leny gesteund werden door de overheid (a)

10.b

Gemeente Haren – brief aan PS betreffende een reactie op de motie Voorkoming van kosten over mogelijke overweging tot een lichte samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer

2017-099424

10.c

Email van Noordelijke Rekenkamer , Assen dd. 1-12-2017 betr. Onderzoeksprogramma 2018-2019

10.d

Brief van Ministerie van BiZa dd. 7-12-2017 - Financieel toezicht 2018

10.e

Daadkracht voor de Overheid - Belastingverordeningen 2017 niet geldig_(a)

10.f

Email dd. 29-11-2017 - Coalitieakkoord Niedersachsen SPD -CDU(a)

10.g

Diverse brieven

10.h

Email Reactie op advies GS aan PS op brief 11-9-2017 over misbruik van het Ommelanderwapen

11

Sluiting