Mobiliteit, economie en energie 16-05-2018

Datum: 16 mei 2018
Tijd: 15:30  -  21:00  uur
Voorzitter:R. Visser
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463680/Gecombineerde%20commissies%2016-05-2018?
Locatie:Statenzaal
Bijzonderheden:

De adviezen van de commissie zijn opgenomen in de toelichting per agendapunt.

De agenda's van de commissies Ruimte en Mobiliteit van 16 mei 2018 zijn samengevoegd.

1

OPENING EN MEDEDELINGEN

2

REGELING VAN WERKZAAMHEDEN

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

2.d

Commissie activiteiten

3

TOEZEGGINGENLIJST

4

MEDEDELINGEN

5

RONDVRAAG

6

GELEGENHEID TOT SPREKEN VOOR NIET-STATENLEDEN

7

BESPREEKSTUKKEN

7.a.1

Voordracht WK Wielrennen 2020 (2018-25), 8 mei 2018

Advies cie. Mobiliteit d.d. 16 mei 2018: de voordracht gaat als bespreekstuk naar PS van 30 mei 2018. Met de voordracht wordt aan Provinciale Staten voorgesteld in te stemmen met een eenmalige bijdrage van € 5,81 miljoen voor de organisatie van het WK Wielrennen 2020 in Groningen en Drenthe, onder voorbehoud van toewijzing van het evenement door de UCI. De commissie wordt gevraagd om een advies aan Provinciale Staten uit te brengen over de wijze van agenderen tijdens de statenvergadering van 31 mei 2018. Het college laat tevens een aanvullend onderzoek naar de exploitatiebegroting en financiële risico's uitvoeren door Ernst & Young. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden meegenomen bij de agendering in Provinciale Staten op 31 mei 2018. K9200

7.a.2

Brief Aanvulling bij de voordracht van GS aan PS over WK Wielrennen 2020, 9 mei 2018

K9200

7.b

Brief Onderzoek naar afvalbedrijven, 21 maart 2018

Advies cie. Ruimte d.d. 16 mei 2018: de brief gaat als bespreekstuk naar PS van 30 mei 2018, in de vorm van een motiedebat, op verzoek van de fractie van de PVV. Het college van Gedeputeerde Staten heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken van afvalstoffenbedrijven in de provincie Groningen. Met de bespreking van deze brief worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om de acties die het college onderneemt n.a.v. de problematiek rond de afvalstoffenbedrijven te controleren en zo nodig bij te sturen.

7.c

Voordracht presidium - Aanbevelingen rapport Noordelijke Rekenkamer: 'Internet, en snel een beetje graag' (2018-16)

Advies cie. Mobiliteit d.d. 16 mei 2018: de voordracht gaat als hamerstuk naar PS van 30 mei 2018. De Noordelijke Rekenkamer heeft op 12 maart 2018 het rapport ‘Internet, en een beetje snel graag! De aanleg van breedbandinternet in de provincie Groningen’ gepubliceerd en gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor Provinciale Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân. Op woensdag 25 april is de Noordelijke Rekenkamer aanwezig tijdens 'Praten met de Staten' voor een nadere toelichting op het rapport. In de vergadering van 16 mei 2018 kan de commissie met het college van gedachten wisselen over de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Zoals gebruikelijk zijn alle aanbevelingen overgenomen in het ontwerpbesluit bij de voordracht. De commissie bepaalt vervolgens of er aanleiding is om het rapport als bespreekstuk te agenderen in Provinciale Staten. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien fracties een aanbeveling niet wensen over te nemen.

7.d

Voordracht Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 van het OV-bureau Groningen Drenthe (2018-15), 10 april 2018

Advies cie. Mobiliteit d.d. 16 mei 2018: de voordracht gaat als hamerstuk naar PS van 30 mei 2018. Met de voordracht worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven over de begroting 2019 van het OV-bureau Groningen Drenthe. Het jaarverslag 2017 van het OV-bureau is ter informatie bij de voordracht gevoegd. Het college stelt in het ontwerpbesluit voor om geen zienswijze bij de begroting 2019 van het OV-bureau af te geven. K2453

7.e

Brief van Solar Proactive dd. 12-3-2018 inz. Energie voor natuur

Bespreking van het onderwerp is doorgeschoven van de commissie Ruimte/Mobiliteit d.d. 16 mei naar de commissie Ruimte van 20 juni 2018. Agendering op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren.

7.f

Terugkeer van de wolf

Advies cie. Ruimte/Mobiliteit d.d. 16 mei 2018: het onderwerp komt niet terug op de agenda van de statenvergadering van 30 mei 2018. Geagendeerd op verzoek van de Partij voor de Dieren. Motivering Partij voor de Dieren: "De Partij voor de Dieren wil graag met de commissie RNL en het College spreken over de terugkeer van de wolf. Momenteel wordt gewerkt aan het wolvendraaiboek fase II, gericht op de vestiging van wolven in Nederland. Dit moet begin volgend jaar gereed zijn. De actualiteit gaat echter sneller: de voorbije maanden zijn in Drenthe, Groningen en Overijssel meerdere wolven gesignaleerd. Volgens verwachting zal het niet lang duren voordat de komst van solitaire wolven gevolgd wordt door de vestiging van één of meerdere roedels. De ophef rondom de wolf groeit, boeren roepen op om wolven af te schieten. Er zijn schapen doodgebeten, ten tijde van het schrijven van deze agendering was niet bevestigd dat dit door wolven is gedaan. Schapenhouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun dieren. In Duitsland en andere landen wonen mensen en wolven al decennia naast elkaar en is veel kennis aanwezig. De Partij voor de Dieren is van mening dat er niet gewacht kan worden op het gereedkomen van het draaiboek en dat er voor de provincie enkele taken liggen die versneld opgepakt moeten worden. Te denken valt aan: - Bredere en betere voorlichting aan schapen- en geitenhouders; hoe voorkomen zij dat hun dieren slachtoffer worden van een wolf; eventueel het subsidiëren van een goede omheining - Herders van schaapskuddes ondersteunen met het inhuren van kuddebewakingshonden - Eerlijke voorlichting aan publiek - Nadenken over het faciliteren van de komst van de wolf in natuurbeleid"

8

OVERIGE VOORDRACHTEN

9

INGEKOMEN STUKKEN VAN GS - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 30 mei 2018.

9.a

Brief Integraal VTH Jaarprogramma 2018 en jaaropdracht 2018 ODG, 3 april 2018

K1057

9.b

Brief Pilot gebouwd erfgoed 2018, 9 maart 2018

K8724

9.c

Brief Vervolg Nachttreinen Groningen-Randstad 2018 en 2019, 5 april 2018

K2278

10

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - ter kennisneming

Advies commissie Mobiliteit: de brieven gaan ter kennisname naar PS van 30 mei 2018.

10.a

Brief SNN d.d. 22 februari 2018, uitkomsten overleg tussen Rijk en regio in het kader van het Meerjarenprogramma Instrastructuur, Ruimte en Transport

2018-014794

10.b

Brief Experticecentrum en Projectorganisatie Kunst en Cultuur d.d. 23 februari 2018 - informatie over de aktiviteiten die K en C in opdracht van de provincie Groningen uitvoert (a)

2018-014717

10.c

E-mail d.d. 3 maart 2018, mbt. W Noordelijke lobby wel efficiënt en effectief rondom grensoverschrijdende bereikbaarheid (a)

2018-015939

10.d

E-mail d.d. 5 maart 2018, zwembaden op Biomassa is onnodig (a)

2018-015943

10.e

Brief Consumentenplatform Openbaar Vervoer d.d. 8 maart 2018 - afschrift brief aan gemeente Groningen betr. advies Oosterhamrikkanaalzone en Openbaar Vervoer

10.f

Email d.d. 29 maart 2018 - Verzoek aandacht voor gezondheidsrisico's van 5G, als drager van het Internet van Dingen, Internet of Things.pdf

10.g

Email d.d. 05-04-2018 - De slachtoffers van houtstook (geanonimiseerd)

2018-015940

10.h

Email dd. 14-3-2018 - Het sprookje van de Nederlands Kachel en Haardenbranche..een storende factor in de bestrijding van houtstook (geanonimiseerd)

10.i

Email - infographics houtstook, 9 april 2018 (geanonimiseerd)

11

INGEKOMEN STUKKEN VAN DERDEN - in handen van GS

11.a

Email dd. 19-4-2018 - Vragen over Houtrook

12

SLUITING