Bestuur, financiën en veiligheid 11-04-2018

Datum: 11 april 2018
Tijd: 14:00  -  17:00  uur
Voorzitter:R.M. Knegt
Videoverslag:https://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/463674/commissie%20Bestuur%2C%20financi%EBn%20en%20veiligheid%2011-04-2018?
Locatie:Statenzaal
1

Opening en mededelingen

2

Regeling van werkzaamheden

2.a

Vaststellen van de agenda

Agenderingsverzoek: De fracties van de PvdD en PvhN hebben samen een verzoek ingediend om te spreken over gestapelde mijnbouw Veendam. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. De stukken zijn onder voorbehoud van instemming geagendeerd onder agendapunt 7D.

2.a

Vaststellen van de agenda

2.b

Inventarisatie vragen over 'Overige voordrachten' en 'Ingekomen stukken'

2.c

Spreektijdregeling

voorstel: 8 minuten per fractie, 32 minuten voor GS

3

Toezeggingenlijst

4

Mededelingen

5

Rondvraag

6

Gelegenheid voor spreken niet-Statenleden

7

Bespreekstukken

7.A

Voordracht over de aanbevelingen van de Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers in het rapport 'Het Waddenfonds gemonitord'

Annotatie bij het agendapunt: In de commissie kan met elkaar en met gedeputeerde staten worden gesproken over de aanbevelingen in het rapport 'Het Waddenfonds gemonitord'. Het rapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers 'Het Waddenfonds gemonitord' is op 23 januari 2018 aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Besluitvorming over de aanbevelingen uit het rapport heeft in Noord-Holland plaatsgevonden op 26 maart 2018 en in Fryslân op 28 maart 2018. Bij het opstellen van de voordracht aan Provinciale Staten van Groningen is uitgegaan van de gebruikelijke werkwijze . Dit houdt in dat het ontwerpbesluit erin voorziet dat alle aanbevelingen door PS worden overgenomen en dat PS aan GS opdracht geven de aanbevelingen uit te voeren. In Noord-Holland en Fryslân wordt in het ontwerpbesluit ten aanzien van de uitvoering onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen voor gedeputeerde staten een aanbevelingen voor het algemeen bestuur van het Waddenfonds. Indien u dit wenst over te nemen in het Groningse ontwerpbesluit, dan kunt u dit aangeven in de commissievergadering.

7.B

Voordracht Aanvullende middelen bijdrage IPO (2018-2), 6 februari 2018

K73

7.C

Brief Interbestuurlijk Programma IPO, 14 februari 2018

K8434

7.D

Onder voorbehoud van toevoeging aan de agenda: Agenderingsverzoek PvdD en PvhN over gestapelde mijnbouw Veendam

De fracties van de PvdD en PvhN hebben samen een verzoek ingediend om te spreken over gestapelde mijnbouw Veendam. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda wanneer tenminste 1/3 van de aanwezige Statenleden in de binnenste ring instemt met agendering. Dit verzoek wordt bij het vaststellen van de agenda aan de orde gesteld. De stukken zijn onder voorbehoud van instemming geagendeerd onder agendapunt 7D.

7.D.1

Email (geanonimiseerd) Overzicht van 45 jaar zoutmijnbouw in borgercompagnie, gemeente Veendam

7.E

Brief Reactie regio m.b.t. beeindiging gaswinning Groningen, 10 april 2018

Op 29 maart 2018 zijn de leden van Provinciale Staten per mail geattendeerd op de brief aan de Tweede Kamer gestuurd over Gaswinning Groningen. In de gecombineerde commissievergadering van Ruimte en Mobiliteit van 4 april is voorgesteld om deze kamerbrief en de consequenties hiervan voor Groningen - in brede zin- te agenderen voor de commissie Bestuur van 11 april aanstaande. De brief is naar aanleiding daarvan toegevoegd als bespreekstuk voor deze vergadering. K136

8

Overige voordrachten

Er zijn geen voordrachten geagendeerd bij dit agendapunt.

9

Ingekomen stukken van GS - ter kennisneming

9.a

Brief Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018, 2 februari 2018

K2048

9.b

Brief Opgaven, rollen en taken, bestuurskracht en gebiedsgedeputeerden, 13 februari 2018

K1241

9.c

Brief Voortgang realisering veiligheidsnormen regionale waterkeringen, 24 januari 2018

K322

9.d

Brief Rapportageonderzoek effectiviteit en efficiency subsidies gericht op leefbaarheid, natuur en duurzame ontwikkeling, 16 februari 2018

K8381

10

Ingekomen stukken van derden-ter kennisneming

10.a

Brief (geanonimiseerd) projecten van auto's en architectuur

10.b

Brief (geanonimiseerd) Projecten van Smartphone-Balkon-Auto-Architectuur, Afdak enz.

10.c

email (geanonimiseerd) dd. 9-2-2018 - Coalitieverdrag Duitsland input voor uw Duitslandagenda

10.d

Email (geanonimiseerd) van Gemeente Midden-Groningen dd. 29-1-2018 - Motie betr. aardbevingsproblematiek

10.e

(geanonimiseerd) Gemeente Zuidhorn - motie vreemd aan de orde van de dag Gevolgen aardgaswinning.pdf

10.f

(geanonimiseerd) Groningen - warmelement en koude element, energiezuinige installaties (1)

2018-016123

11

Sluiting